הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק ו

הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק ו

  

הלכה ג
[א] כן פסק בה"ג וכן ראבי"ה וכן ה"ר יעקב דאורלינ"ש והתוס' גמגמו בדבריו וכתבו דשמא נטילת שער ראשה היינו ע"י קפול היד דסיפור לא שייך באשה ועיין בהל' שמחות ובתוס' פרק החולץ ע"כ:
הלכה ד
[ב] וכן אמרינן פרק אלו מגלחין כלי פשתן מותר לכבסן בחול המועד מפני שמתקלקל וה"ה באבל אבל שאר בגדים אפי' לכבס ולהניח אסור כך השיב ר"י ובס"ה כתב שהעולם נהגו איסור בדבר ונהגו העולם להלבישו לאחר שעה אחת וללובשו מיד לאחר שבעה והמנהג עיקר כדאמר בירושלמי אם הלכה רופפת בידך הלך אחר מנהג ע"כ:
הל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.