הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק ב

הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] ת"ר כל האמור בפרק כהנים כהן מטמא להם ומתאבל עליהן אביו ואמו וכו' עד הוסיפו עליהן אחיו ואחותו בתולה מאמו. פר"י אע"ג דאין כהן מיטמא להם אבל מתאבל עליהן ואחותו נשואה בין מאביו בין מאמו וכן פירש ה"ר אברהם אב ב"ד כדברי רבינו המחבר או מאביו או מאמו וכן נמצא בהל' קטועות ובספר הזהיר וכ"נ למורי רבי שי' כדמשמע בירושלמי דקתני סתמא ואחותו נשואה ודלא כרבינו יואל שהלך לרחוץ בו ביום שנפטרה אחותו נשואה מאמו ולא שהיה צריך לכך אלא כדי להורות הלכה לתלמידים כי היה רוצה לפרש בין מאביו בין מאמו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.