הגדה של פסח לריטב"א

הגדה של פסח לריטב"א

  

לפי שיש בסדר לילי פסחים רוב הדעות לחכמים ראיתי לכתוב בו מה שנראה לי שהוא דרך ישר ללכת בו ומה שראיתי למורי הרב אהרן הלוי ז"ל שהיה עושה מעשה.
חייב אדם לגמור ההלל בלילי פסחים, וכן מפורש בירושלמי (מסכת סופרים פ"כ ה"ט) ובתוספתא (פסחים פ"י ה"ה), ובירושלמי אמרו שם שאומרים אותו בנעימה, וסמך לדבר (פסחים צ"ה ב') השיר יהיה לכם כליל התקדש חג (ישעיה ל'), ואע"פ שבגמרא שלנו במסכת ערכין (י' א') לא מנו אותו אלא שאמרו יום ראשון של פסח ובגולה שני ימים, לפי שלא באו למנות שם אלא ימים שהיחיד גומר בהם את הה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.