הבדלה

הבדלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3247 מקורות עבור הבדלה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת חולין פרק א

 משהחמיץ ניקח בכסף מעשר ואינו פוסל את המקוה האחין השותפין כשחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה כשחייבין במעשר בהמה פטורים מן הקלבון כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר כל מקום שיש מיאון אין חליצה וכל מקום שיש חליצה אין מיאון כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מבדילין במוצאי שבת מבדילין ולא תוקעין כיצד מבדילין המבדיל בין קדש לקדש רבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש הקל:

2

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 היום על הכוס ויש בהן קדושת היום בברכת המזון שבת ויום טוב ראש חודש וחולו של מועד יש בהן קדושת היום בברכת המזון ואין בהן קדושת היום על הכוס הלכה טלא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ולא שאל את הגשמים בברכת השנים מחזירין אותו לא אמר הבדלה בחונן הדעת אומרה על הכוס אם לא אמר מחזירין אותו [ר' יוסי אומר אף מי שלא הזכיר ברית בברכת הארץ מחזירין אותו] הלכה יכל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים בשחרית ובמנחה מתפלל (תפלה קצרה) שמנה עשרה ואו' מעין המורע /המאורע/ אם לא אמ' אין מחזירין אותו וכל שיש בו מוסף

3

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה

 או' אוחז שמן ערב בימינו וכוס יין בשמאלו מברך על השמן וטחו בראש השמש אם היה שמש תלמי' חכם (מלקט פירורין) טחו בכותל לפי שאין שבח תלמיד חכם שיצא מבוסם הלכה לאמ' ר' יהודה לא נחלקו בית שמיי ובית הלל על ברכת המזון שהיא בתחלה ועל הבדלה שהיא בסוף על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים שבית שמיי אומר מאור ואחר כך בשמים ובית הלל או' בשמים ואחר כך מאור הנכנס לתוך ביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואו' הבדלה ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון ומשלשלן כולן אחריו או' הבדלה במוצאי

4

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק א

 נמצאת אומר חייב בשקדים המרים פטור במתוקין חייב במתוקין פטור במרים: הלכה כהכשר בגט פסול בפרוסבל כשר בפרוסבל פסל בגט כשר באשה פסול ביבמה כשר ביבמה פסול באשה כשר בגרושה פסול בחלוצה כשר בחלוצה פסול בגרושה: הלכה כובכל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה ביום טוב שחל להיות ערב שבת תוקעין ולא מבדילין אחר שבת מבדילין ולא תוקעין כיצד תוקע תוקע פשוטה אחת ואין מריע:

5

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

 בכל אצבעותיו, מפני שנראה כגרגרן, ולא יכניס ידו לתוך פיהו.אמר רבא לא שנו אלא בתוך אכילה, אבל לאחר אכילה לא, מאי טעמא משום איסטניס. הלכה הולא יתן בכוסו אלא כפי דעתו.מאי טעמא, משום שיורין, דאמר מר כל שיורי כוסות מטפשין, חוץ משיורי הבדלה, האי מאן דשאתי ארבעין שיורין לא חיי. הלכה ולא יטול את המקדה לשתות, ופיהו מלא, חיישינן לאניני הדעת; לא יטול את הכלי ביד, ואצבעותיו מלוכלכות ברוטב; לא ינפח במים, משום שתים.תנו רבנן שלשה חייהן אינן חיים, אלו הן, הרחמנין והרתחנין ואניני הדעת, אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי.כל ימי עני רעים,

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק א

 ברכה סמוכה לחברתה כגון ק"ש ותפילה אין פותחין בהן בברוך. התיב רבי ירמיה הרי גאולה. שנייא היא דמר רבי יוחנן הלל אם שמעה בבית הכנסת יצא. התיב רבי אליעזר בי רבי יוסה קומי ר' יוסה והא סופה. א"ל שתים הנה אחת לבא ואחת [דף יא עמוד א] לשעבר. התיבון הרי הבדלה. שנייא היא דמר רבי בא בר זבדא רבי היה מפזרן וחוזר וכוללן על הכוס רבי חייא רבה היה מכנסן. התיבון הרי נברך. שנייא היא שאם היו שנים יושבים ואוכלים שאינן אומרים נברך. הרי הזן את הכל. קשיא. הרי הטוב והמטיב. שנייא היא דמר רב הונא משניתנו הרוגי ביתר לקבורה

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד

 הוא אמר בנעילת שערי שמים וכא אמר בנעילת שערי היכל אמר רב מתנה על ידי דרב מאריך בצלותא סגין הוה מגיע לנעילת שערי שמים נעילה מהו שתפטר את של ערב ר' אבא ורב הונא בשם רב נעילה פוטרת את של ערב א"ל ר' אבא לרב הונא היאך הוא מזכיר של הבדלה אמר ר' יונה לרבי אבא היאך יהא שבע פוטרת שמונה עשרה א"ל ולא כבר איתתבת א"ל בגין דאיתתבת תיבטל [דף לא עמוד ב] אמר ר' יוסי מה דאקשי ר' אבא קשי יאות מה דאקשי ר' יונה לא קשי יאות קל הקילו עליו משום תעניתו שיהו שבע פוטרות שמונה עשרה

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ה

 הלכה כר"א לעולם ואבדלה בחונן הדעת דברי חכמים ר"ע אומר אומרה ברכה רביעית בעצמה רבי יעקב בר אחא בשם שמואל אומר ברכה רביעית א"ר יודן אומר מטבע ברכה ואחר כך מבדיל ותייא כרבי דר' אומר תמיהני היאך ביטלו חונן הדעת בשבת אם אין דיעה תפילה מניין וכה אם אין דיעה הבדלה מניין אמר רבי יצחק בר' אלעזר מבדיל ואח"כ אומר מטבע ברכה ר"א ב"ר הושעיה ובלבד שלא יפחות משלש אבדלות אמר ר' יוחנן אמרו הפוחת לא יפחות משלש והמוסיף לא יוסיף יותר משבעה אבדלות לוי אמר ובלבד מאבדלות האמורות בתורה נחום ביר' סימאי נפק ומר בשם אבוי ואפילו אבדלה אחת

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ח

 על היום ואחר כך על היין וקשיא על דברי בית הלל במוצאי שבת היך עבידה היה יושב ואוכל בשבת וחשכה מוצאי שבת ואין שם אלא אותו הכוס את אמר מניחו לאחר המזון ומשלשל כולן עליו מה נפשך יברך על היין המזון קודם יברך על המזון הנר קודם יברך על הנר הבדלה קודמת נשמעינה מן הדא אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ברכת המזון שהוא בתחילה ולא על הבדלה שהיא בסוף על מה נחלקו על הנר ועל הבשמים שבית שמאי אומרים בשמים ואחר כך נר ובית הלל אומרים מאור ואחר כך בשמים רבא ורב יהודה הלכה כמי

10

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ג

 דרבי אבהו דרש בקסרין מנין שאין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, מן הכא וירא ויבדל, רבי יהודה בר' סימון אמר הבדילו לו, רבנן אמרי הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא, משל למלך שהיה לו מנה יפה והפרישה לבנו, א"ר ברכיה כך דרשו שני גדולי עולם רבי יוחנן ור"ש בן לקיש ויבדל הבדלה ממש, משל למלך שהיה לו שני איסטרטיגין א' שליט ביום וא' שליט בלילה, והיו שניהם מדיינין זה עם זה, זה אומר ביום אני שולט, וזה אומר ביום אני שולט, קרא המלך לראשון א"ל פלוני יום יהא תחומך, וכן לשני א"ל פלוני לילה יהא תחומך כך ויקרא אלהים לאור יום,

1234567891011121314151617181920