האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יט

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יט

  

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים3. יודע היה הקב"ה שהיו ישראל שקועים במצרים ולמדו ממעשיהם הרעים ואמונותיהם הרעות שהיו מאמינים בהם והתרחקו מן האמונה האמתית, כמו שנאמר ואודע להם בארץ מצרים4, ואומר אליהם איש שקוצי עיניו וגו'5, לפיכך הודיע להם אלהותו בדבור ראשון וחזקם בדרך מופת, לפי שאין ידיעה שלמה אלא שיש עמה האמונה מדרך המופתי6. כלומר חיוב הדבר מצד הכרח, שהשכל וראיותיו מכריחין להאמין בו שהוא כך. כגון יציאת מצרים, שהדבר ידוע כי בכח עליוני יצאו, ועל כרחם שלחום המצרים. וכן קריעת י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.