האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טו

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טו

  

המדות הללו נתנו לאבות, והוא כמו שאמרו רבותינו ז"ל53 במדה שאדם מודד בה מודדין לו, לפי שנתנסה אברהם אבינו ע"ה במדת החסד, כדכתיב ויטע אשל54, ונוטריקון שלו אכילה שתיה לויה55, לפיכך ניתנה לו מדת החסד. ולפי שגדר יצחק ביצרו ונתרצה להתקרב עצמו עולה תמימה לפני בוראו ופחד מיוצרו ולפיכך ניתנה לו מדת פחד שהיא מכח הגבורה, ועל כן היה ראוי לבוא באותו נסיון. ולפי שהיה יעקב אבינו אמתי ונתאמתו דבריו שנאמר וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך56, והיו י"ב בנים, ואפרים ומנשה שאמר עליהם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.