דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

אלשיך דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

 עשה לדתן ולאבירם כו' בקרב כל ישראל כי אפילו נפה וכברה שהיתה שאולה מהם לאחד מקצה המחנה היתה מתגלגלת עד פי הארץ ונבלעת (במדבר רבה יח יא), ואין ההשגחה פרטית נגלית מזו. וזהו אומרו ואת כל היקום שהוא הנכסים (שם). ואמר אשר ברגליהם כי אפילו נכסים שהיו קלי הערך שאדם דש ברגליו כנפה וכברה וכיוצא בהם היה הוא יתברך מראה השגחתו בהם בקרב כל ישראל:(ז) והנה עיניכם הרואות כו' לכן וידעתם היום לשמר מן החטא פן תלקו:ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה. ולמען תאריכו ימים

82

אלשיך מלכים א פרק א

 עמה, כאשר אמרו רז"ל שאמר לה דוד ולבל ישיאהו יצרו לשמש כי לא יוכר, אמרו נערה בתולה, כי בזה יהיה לו פתחון פה נגד יצרו לומר כי יוכר אחר זמן ויפרוש, ועל זה אמרו נערה בתולה, ולהיות שעל דבר חדש היצר מתגרה, על כן אמרו לו ועמדה לפני המלך, שיהיה דש בה רואה אותה תמיד כפת בסלו, ואחר כך ותהי לו סוכנת בלבד, שאחר שדש בה לא יגרה בו יצרו אפילו שתשכב בחיקיך לא ימשך, רק כי אם וחם לאדני המלך בלבד, ולענין שכיבה בחיק לא אמרו ושכבה בחיקו, על כי הוא לשון צודק גם בחיקו של אחר, על כן

83

אלשיך תהלים פרק מב

 שקודר אלך מחמת לחץ אויב בגלות. אך מה שהוא ברצח בעצמותי שישיבני עד דכא כמרצחים אותי עד החלל אפילו לעצמות, הוא על הנוגע אל דבר כבוד שמך, באמרם אלי כל היום איה אלקיך, שעם שמרגלא בפומייהו כל היום לא אמעט בהתפעלות שיעשה לי אמירתם כטבע דכיון דדש דש, רק שעם כל זה הוא רצח בעצמותי:ועל ידי כן הנני חוזר ואומר לחלק הנפשות, מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי בשבילי, הוחילי לאלקים, כי אין צריך לומר שעל ישועות פניו אבטח כמאמרי למעלה (פסוק ו) שעל פי דרכו יושיעני גם אני, כי אם שקודם יעשה בגיני ממה שיעשה בגינו יתברך.

84

אלשיך תהלים פרק מט

 קרב לשמוע דבר זה להטות אזני, אמרתי אפתח בכנור חידתי:(ו) ומתחיל האביון ואומר למה אירא בימי רע, לומר משבח אני דלותי וייסורין [שעלי] שעל ידי (שעלי) כן למה אירא בהיותי בימי רע הממרקים עוון, כי בהכנעת דלותי איני חוטא בחמורות כעשיר שנשמן ובועט, כי אם במה שאדם דש בעקביו. והנה עון עקבי כבר יסובני ומתנכה בעניי כי הוא המסובבני, ובכן אז ינוח לי במותי, ושם הוא משוש דרכי כי אז ינוח לי לאור באור החיים. כלומר אך שוא לך העשיר, כי לא תתמרק בעולם הזה וסופך לירש גהינם:(ז) והנני אומר אליכם הבוטחים על חילם וברוב עושרם יתהללו, הביטו

85

אלשיך משלי פרק ב

 לתבונה, והוא כי הנה אחרי קנות המחזיק בתורה קנין גמור על ידה במצות מעשיות, ונעל וגדר בפני אשר לא תעשינה, הנה עדין לא יקרא שלם עד ישתלם במדות הגונות ויברח מהפכן, כי עם שגם בהם לא יחטא לה', רק שמחזיק בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהן, ואף גם בדברים שאדם דש בעקביו מדברים משוללי עון אשר חטא, כענין בני אדם המתנהגים בהתנכליות ותהפוכות לבא עד תכונות כוונות עסקם במהתלות, עם שהן אמת אין לגבר תואנות וטענות, לכל אשר יעשה ויצליח בהגדת האמת, ובו ימצא חן בעיני אלקים ואדם, אף לפני אשר יימר לו על היות הדבר נוגע אליו, יהיה האמת

86

אלשיך משלי פרק ג

 אל הולך בדרך, ולא כקבוע כעולה על רוח סכל ואין לב, ובכן אשר לו מוח בקדקדו יירא לאמר, מי יודע אם יביאוני אל המנוחה או אל האנחה, וגם אשר הוא צדיק בעיניו וידע כי אז ינוח לו, לא ימיש מהצטער מדאגה מדבר, פן גם בלכתו בתומו גרם החטא במכשולות שאדם דש בעקביו, והוא לא ידע וטרם יטעם מצוף דבש העוה"ב יימר לו על אלה, או לפחות תהיה חרדת אלקים בקרבו לאמר, כי גם אם טוב וישר אני אולי אכשל, באופן יהיו כל ימיו מכאובים, אמר כי האיש אשר יעשה כדבר הזה, שאל ילוזו מעיניו ענייני התורה, אז לא יירא מאחת

87

אלשיך משלי פרק ו

 אשר חטא על הנפש, מכל אשר יעלה ויראה על זכרון לבו, אז יראה וכעס כמה לו עונות וחטאים, תלי תילים חומרים חומרים, וכל עוד ידו נטויה לחפש עוד יוסיפו להגלות אליו, כהנה וכהנה אשר כמעט נעלמו מעיניו, עד אשר לא שת לבו לדרוש ולתור אחריהם, וכמה דברים קשים כגידים שאדם דש בעקביו מבלי משים, ועתה איפוא כי נעור משנת האולת, וישם עיניו על דרכיו יכיר מעבדיו כי רבות ורעות היו, והוא לא ידע ואשם כי תקפתו שינת משובתו, ואשר קלים היו בעיניו קטנים מביצי כינים הלא יראם הרים גבנונים, מבלעדי איסורים קלים כדקדוקים וסייגים אשר גבלו ראשונים, שישליך האדם אחרי

88

אלשיך שיר השירים פרק ב

 לאמר. הלא אמרת דודי, כי הלא לנו שתי זכיות גדולות יעזרונו בהתעוררות תשובה, והם השלשים צדיקים אשר בקרבנו בכל דור ודור, וזכות תינוקות של בית רבן, אך אהה דודי, איכה נעשה ושני העמודים שהם התינוקות והצדיקים יעדרו ממנו, כי הלא אחזו לנו שעלים קטנים, הלא הם סוג עונות קטנים שאדם דש בעקביו ולא יחשיבם לשוב מהם, והן הם בעוכרנו לבטל זכות תינוקות של בית רבן, כי הן הם המחבלים כרמים בכלוי בנים חלילה. וכרמינו סמדר, שהוא בהיותם קטנים כי אז הם ערבים ומסתלקים בעון אבותם, באופן שאחד מן הזכיות אשר חשבנו יהיה לנו מעיר לעזור, שהוא זכות התינוקות, גם

89

אלשיך קהלת פרק י

 כי מרפא הידוע של תשובה, לא יוכל לרפאות את הכל כי יניח מלרפא חטאים שוגג, גם אם יהיו חטאים גדולים ולא תשוב מהם. ושמא תאמר, הלא בשובי אשית לבי לשוב מהשוגג כמזיד ומה גם הגדולים. לזה אמר הנה יש למטה מהשוגג הטבעי עוד אחר קל הימנו, והוא חטא גדול ואדם דש אותו בעקביו מלשוב ממנו. והוא כי יש רעה וכו' יהיה כשגגה שיוצא וכו'. והכוונה לומר משל בזה ובכיוצא בזה. וזהו אומרו כשגגה שיוצא, כלומר כזה וכדומה לה, כלומר כמו שגגה שיוצא וכו' כי ממשל משל הוא. ואשר איעצך לבל תפליג לחטא עד גדר תניח מקומך, והוא כי הנה דע

90

רבינו בחיי דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 של מעלה: (לעיל ז, יא) היום לעשותם, וסמיך ליה: והיה עקב, לרמוז כי בעשייתם היום הזה יהיה שכרו זיו השכינה, אבל רצתה התורה לבאר על המורגש ולהאריך בו ולרמוז על המושכל ולקצר בו כי כן המנהג בכל התורה. ודרשו רז"ל (תנחומא א) בלשון "עקב" שהוא אזהרה לאדם על המצות שאדם דש בעקביו שלא יקל בהן, לפי שיש בני אדם שאינן חוששין בקצת מצות שהן קלות בעיניהם ודשין אותן בעקב, וכבר גלו לנו רז"ל (ע"ז יח א) כי עונש המצות שאדם מזלזל בהן ודש אותן בעקביו בעוה"ז מקיף אותו ליום הדין, שנאמר: (תהלים מט, ו) "עון עקבי יסובני". ועוד יכלול עון

1234567891011121314151617181920