דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותרין

 דאיהו קאים בדינא קיימין כלהו ומוליפין עליה זכות ויורדים בזמנא דנצחין ליה בדינא ונחית לתתא כלהו נחתין עמיה כמה דאוקמוהו ביעקב אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה שימני כחותם דא נשמתא דאיהי חקוקה בכורסייא בזמנא דאיהי אתערא לתתא בצלותא כורסייא אתער לעילא כחותם דא רוח דאיהו ציורא די"ש (דש) חקיקא במלאכייא בזמנא דאיהי אתערא לתתא בצלותא מלאכייא אתערון עמיה לעילא על זרועך דא נפשא דאיהי חקיקא בארבע סטרין דעלמא בזמנא דאתערא איהי בצלותא לתתא ארבע סטרין דעלמא מתערין עמה נשמה איהי חותמא רוחא ציורא דאתוון דאינון חקוקין בחותמא נפשא רשימו דאתוון בחותמא דאינון רשימין בציורין דבר נש כרשימו

32

תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

 לא שרייא תמן ומנלן דאסתליקת בת זוגיה מניה כמה דאת אמר ויאמר י"י לא טוב היות האדם לבדו ודא גרם ליעקב דאתמר ביה ויותר יעקב לבדו ובההוא זמנא נצח ליה סמא"ל ויגע בכף יריכו באן אתר פרח בגיד הנשה דפרח י' מגיד הנשה דאיהי י' דיעקב ואשתאר איהו עקב דאיהו דש בעקב ודא רזא וידו אוחזת בעקב עשו דאיהו דש בעקב בגלותא ובעולא דמלכותא דשבעין אומין דהוא לזנב ולא לראש כמה דגרים אדם דשכינתא אתפרשת מקודשא בריך הוא כמה דאת אמר ובפשעיכם שלחה אמכם ואשתאר קודשא בריך הוא יחידאי בלא מטרוניתא הדא הוא דכתיב (ישעיה נ"ז) הצדיק אבד מאי אבד

33

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

 ודא נפש וביה סליק דבור רוחא נפיק מאודנא שמאלא דלבא ומיניה נפיק קלא וקלא איהו אילנא דאתפלג לכמה קלין דאינון ענפין דאילנא ואיבא דיליה דבור ותרוייהו עץ פרי ואינון גוף וברית דא עץ ו' ודא פרי י' אות הברית ה' תתאה שרשא דאילנא דאית ביה תלת ווי"ן לקבל תלת ענפין דש ה עלאה תלת ענפין ואינון תלת ווי"ן מן ויסע ויבא ויט האי איהו עץ החיים דאעקר ענפוי דקצץ בנטיעות ואסתלק איבא ואתמר באילנא גדו אילנא וקצצו ענפוהי וכו' ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו דאיהו ה' תתאה אסתלק הו"י ואשתאר ה' ובגין דא שלש משמרות הו"י הלילה ובכל משמר ומשמר

34

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נשא

 זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נשאזהר לפרשת נשאוידבר ה' כו' כה תברכו. ת"ח כיון דש"ץ (עביד) [סיים] צלותיה ואתא לברכא ברכתא דכהני אצטריך ודאי לכוונא ברעותא דלבא לברכא ליה לעמא קדישא די בעובדא ובמילולא קשיר קשורא דייחודא וישתכח דעל ידיה מתברכין עילאין ותתאין וכדין בעי ליה ש"ץ למימר יברכך ה' כלפי ההיכל. וישמרך לאסתכלא לסטרא דימינא דיליה לאמשכא חוטא דחסד על עמא קדישא בקדמיתא. ולבתר יאמר יאר ה' כלפי ההיכל. פניו אליך ויחנך ויסתכל לסטרא דשמאלא דיליה לייחדא בימינא. בגין דמקורא דברכתא מסטרא דימינא הוא וכדין כל סטרא דשמאלא אסתלק ולא הוייא נזקא כלל וכדין ישא ה'

35

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 נש לאסתמרא בהאי עלמא. האי קרא אתיבון לחברייא דהכי אצטריך למיכתב אל תתן את פיך לחטוא את נפשך כד"א נפש כי תחטא ולא אשכחן קרא דכתיב ובשר כי תחטא ויאות הוא. אלא הכי מסקנא דאסור ליה לבר נש ומשתעי מלי דזנותא אפי' באיתתיה בגין דיתקשי וייתי להרהורין בישין אחרנין ויהא דש באידריה ויזרע חטין אחרנין הה"ד אל תתן את פיך לחטיא את בשרך דא בשר [קדש] דכתיב ונתתי בריתי בבשרכם. ואל תאמר לפני המלאך ההולך לימינו של אדם אל תאמר דברים שאינן כהוגן אלא כל דבריך בנחת ובמשקל מאי טעמא מפני כי שגגה היא וחייב על זה קרבן שגגה. ועוד

36

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 מטא ההוא ינוקא לאי מאורחא ויתיב קמייהו שמע אלין מלין קם על רגלוהי ואמר והלא בקריאת שמע אין שם אלא רמ"ה תיבות. א"ל רבי חייא תיב בני [יתיב] אמר בני שמעת בהאי מידי. א"ל כך שמעתי מאבא דבק"ש יש רמ"ח תיבות חסר תלת למנין איבריו של אדם מאי תקנתיה תקינו דש"צ חוזר שלשה תיבות אלו ומאי נינהו ה' אלהיכם אמת כדי להשלים רמ"ח תיבות על הקהל וכדי שלא יפסיק לאמת לא פחות משלשה ולא יותר משלשה. אדהכי אתי רבי יודא בריה דר' פנחס ויתיב לגבייהו ואמר להו במאי עסקיתו אמרו ליה במילי דק"ש והכי אמר האי ינוקא. אמר ודאי הכי

37

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא מאמר ברכת כהנים

 זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא מאמר ברכת כהנים[אות א] וידבר ה' כו', כה תברכו. ת"ח, כיון דש"ץ סיים צלותיה, ואתא לברכא ברכתא דכהני, אצטריך ודאי לכוונא ברעותא דלבא, לברכא ליה לעמא קדישא. די בעובדא ובמילולא, קשיר קשורא דייחודא. וישתכח דעל ידיה מתברכין עילאין ותתאין.[אות ב] וכדין בעי ליה ש"ץ למימר, יברכך ה' כלפי ההיכל. וישמרך, לאסתכלא לסטרא דימינא דיליה, לאמשכא חוטא דחסד על עמא קדישא בקדמיתא. ולבתר יאמר יאר ה', כלפי ההיכל. פניו אליך ויחנך, ויסתכל לסטרא דשמאלא דיליה, לייחדא בימינא. בגין דמקורא דברכתא מסטרא דימינא הוא. וכדין כל סטרא דשמאלא אסתלק, ולא הוייא נזקא כלל.

38

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך

 לחברייא, דהכי אצטריך למיכתב, אל תתן את פיך לחטיא את נפשך, כד"א, נפש כי תחטא, ולא (דף ס"א ט"א) אשכחן קרא דכתיב ובשר כי יחטא, ויאות הוא.[אות כד] אלא הכי מסקנא, דאסור ליה לבר נש למשתעי מלי דזנותא אפילו באיתתיה, בגין דיתקשי, וייתי להרהורין בישין אחרנין, ויהא דש באידריה, ויזרע חטין אחרנין.[אות כה] הה"ד, אל תתן את פיך לחטיא את בשרך. דא בשר קדש דכתיב והיתה בריתי בבשרכם. ואל תאמר לפני המלאך, ההולך לימינו של אדם, אל תאמר דברים שאינן כהוגן, אלא כל דבריך בנחת ובמשקל. מאי טעמא. מפני כי שגגה היא. וחייב על זה קרבן שגגה.[אות

39

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר קין הבל ושת

 ברזא דאתוון. כדין אתבסם עלמא, דאשתלים תיקונוי. מכאן ולהלאה, שארי עלמא לאתנהגא כפום מישר אורחוי.[אות קמו] שירותא דקא שארי, מאינון אתוון דאשתבקו בקדמיתא. אדם, שארי באל"ף, וסיים במ"ם. ולבתר דסיים אלפא ביתא בשת, אתהדרו אתוון אנו"ש, אל"ף כמלקדמין, נ' דאיהו בתר מ' דאשתביק מאדם. ש', שירותא דאתוון דש"ת. נטיל אתוון מהאי ומהאי. ו' דיוקנא דאדם, לאתחזאה, דהא משת אתיחסו דרין בעלמא באורח מישר, כדקא יאות.

40

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר בקריאת שמע יש רמ"ח תיבות

 ויתיב קמייהו. שמע אלין מלין, קם על רגלוהי ואמר, והלא בקריאת שמע אין שם אלא רמ"ה תיבות. אמר ליה רבי חייא, תיב בני, יתיב, אמר, בני שמעת בהאי מידי.[אות קכז] א"ל, כך שמעתי מאבא, דבק"ש יש רמ"ח תיבות חסר תלת, למנין איבריו של אדם. מאי תקנתיה. תקינו, דש"צ חוזר שלשה תיבות אלו. ומאי נינהו. ה' אלהיכם אמת. כדי להשלים רמ"ח תיבות על הקהל. וכדי שלא יפסיק לאמת, לא פחות משלשה, ולא יותר משלשה.[אות קכח] אדהכי אתי רבי יודא בריה דר' פנחס, ויתיב לגבייהו, ואמר להו, במאי עסקיתו. אמרו ליה, במילי דק"ש, והכי אמר האי ינוקא. אמר, ודאי הכי

1234567891011121314151617181920