דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת עקב

 כי אין חרצובות למותם וכשם שאמר משה והיה עקב תשמעון כך אמר אסף אך טוב לישראל אלהים. ד"א והיה עקב תשמעון. זה שאמר דוד (תהלים קיט) הבינני ואשמרה תורתיך ואצרנה עקב. ד"א והיה עקב תשמעון. דקדוקי המצות. האי דאמר ריש לקיש מאי דכתיב (שם מט) עון עקבי יסובני עונות שאדם דש בעוה"ז מביאין אותו ליום הדין לפיכך צריך אדם להיות זהיר בדקדוקי המצות:ואהבך וברכך:אמר רבינו טוביהו ברבי אליעזר ז"ל אע"פ שמצאנו אהבת הקב"ה לישראל בהרבה ענינים כענין שנ' (הושע יא) כי נער ישראל ואוהבהו. ואומר (מלאכי א) אהבתי אתכם אמר ה'. וכן כיוצא בהם יש לנו מדברי הנביאים

22

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת נצבים

 פניה והפיץ קצח וכמון יזרק לא כשם שהוא זורע את הקצה הוא זורע את הכמון. יש ארץ שהיא יפה (לקמח) ויש שהיא יפה לשעורים. (שם) ויסרו למשפט עד שאתם עמלין בדרך ארץ עסקו בתורה והם אומרים אלהינו יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. אמר להם לא בחרוץ יודש קצח לא כשם שהוא דש את הקצח דש את הכמון לחם יודק לחם צריך שיודק. כי לא לנצח אדוש ידושנו. מהו עושה מביא מוריגים שידוק אותו. אבל הקצח במטה. ומה אם אלו צריכין דעת כזה. התורה לא כל שכן. לא נפלאת היא ממך. שלא עסקת בה. ולא רחוקה היא. הא אם רחוקה צריך אתה

23

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) רות פרק ג

 זוטרתא (לקח טוב) רות פרק גסימן א(א) ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. שאין מנוח לאשה אלא לבית בעלה.סימן ב(ב) ועתה הלא בועז מדעתנו [וגו'] הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. שהוא היה דש בלילה לאור הלבנה.סימן ג(ג) ורחצת וסכת. ורחצת מטינוף ע"ז, וסכת במצות: ושמת שמלותיך. בגדי השבת: וירדת הגורן. מיכן שאין גרנות במקום גבוה אלא במקום נמוך.סימן ד(ד) ויהי בשכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם. שלא תטעי ותלכי אל מקום משכב הנערים.סימן ה(ה) ותאמר אליה כל אשר תאמרי אלי אעשה

24

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 סימן טט) וידע אונן. על פי אביו: כי לא לו יהיה הזרע. שלא יקראו הבנים שיעמיד על שמו שכן אמר לו אביו: והיה אם בא. באקראי בעלמא לא שנוהג בה חיבה אלא לפרקים כשמתאוה ובא אל אשת אחיו: ושחת ארצה. כמו לארץ, היה חורש בגנות ומערה לאשפות, ופי' דש מבפנים וזורה מבחוץ שכבת זרעו שלא תתעבר: לבלתי נתן זרע לאחיו. שיקרא לשם אחיו:סימן יי) וירע בעיני ה' אשר עשה. שהיה משחית את זרעו, והקב"ה צוה לאדם ולחוה פרו ורבו (בראשית א כח), וכתיב לא תוהו בראה לשבת יצרה (ישעיה מה יח), וזה ממית את הוולדות שראויות לצאת

25

פתרון תורה פרשת וירא בלק

 ד' א' אמ' בלעם מי יוכל למנות מצות שישראל עושין כעפר הארץ כאיזצד יוצא (יוצא) לחרוש מצותו עמ', שנ' לא תחרוש וג', יוצא לזרוע מצ' ע', [עמוד 201] שנ' שדך לא תזרע וג', יוצא לקצו' מצ' עמ', שנ' כי תקצור קצירך וג', מעמיר מצות עמו, שנ' ושכחת עמר בשדה וג', דש מצ' עמו, שנ' לא תחסום שור בדישו, מוציא את הגרן מצ' עמ', מוציא את התרומה מ' ע' ומעשר ותרומת מעשר ומע' שיני לקט ופאה, ובא לאפות מצ' ע', שהוא מוצא חלה, לכך נאמ' מי מנה ומספר את רב' ישר'. אמ' ר' יהושע בן לוי על דבר זה היו עיניו

26

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 בני נח הותר להם שנאמר כירק עשב נתתי לכם את כל [ט, ג], מיתיבי ורדו בדגת הים [א, כ"ח] מאי לאו לאכילה לא למלאכה. ודגים בני מלאכה נינהו אין. כדבעי רחבה הנהיג בעיזא ושיבוטא מהו. ת"ש ובעוף השמים [א, כ"ח] מאי לאו לאכילה. לא למלאכה כדבעי רבה בר רב הונא דש באווזין ובתרנגולין לרבי יוסי בר' יהודה מהו ת"ש ובכל חיה הרומשת [א, כ"ח] ההוא נחש הוא דתניא רבי שמעון בן מנסיא אומר חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלי לא נתקלל נחש כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו ב' נחשים טובים אחד משגרו לצפון וא' משגרו לדרום

27

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 עליה מצוה ר' יוסי בן חלפתא יבם אשת אחיו ובעל ה' בעילות דרך סדין בעל וה' נטיעות נטע ר' ישמעאל בר' יוסי ורבי מנחם בר' יוסי ור' חלפתא בר' יוסי ור' אלעזר בר' יוסי ור' אבדימוס בר' יוסי דהויין עינוהי דמיין לאמיה, והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ וירא שם יהודה בת איש כנעני [ל"ח, ב] שנה אחת לעבורו של ער הגדיל שבע שנים ונשא אשה הרי שמונה שנים, שנה אחת לאונן, שנה אחת לשלה, שנה אחת שבי אלמנה [ל"ח, י"א], שנה אחת וירבו הימים [ל"ח, י"ב], שנה אחת לעיבורו של פרץ, הגדיל שבע

28

ילקוט שמעוני תורה פרשת האזינו

 ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו וניקר במוחו שבע שנים, יומא חד הוה קא חליף אבבא דבי נפחא שמע קלא ארזפתא אישתיק, אמר איכא תקנתא בהכי מכאן ואילך מייתי ומחי קמיה, לנכרי יהיב ליה ארבע זוזי, לישראל א"ל מיסתייך דקא חזית בסנאך, עד תלתין יומין עביד הכי מכאן ואילך כיון דדש דש, תניא אמר רבי פנחס בן ערובא אני הייתי בין גדולי רומי וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקלו שתי סלעים, במתניתא תנא כגוזל בן שנה משקל שני ליטרין, אמר אביי נקטינן פיו של נחשת וצפורניו של ברזל, כי הוה קא מיית אמר לקלויה לההוא גברא ובדרו לקטמיה

29

תיקוני זוהר תקונא תשסרי

 וברזא דא תשכח טעמין ונקודין ואתוון והכי בכל את ואת ורזא דמלה ש תלת תגין לעילא כמו זיינין דספר תורה בה רשימין כתרין ונקודין ואתוון והכי בכל את ואת ש שבת הגדול בינה שבת הקטן מלכות ב' תרין דרועין גדולה גבורה ת' תפארת ביה שקיל שבת לכל אורייתא תלת כתרין דש תלת ספירן עלאין וכלהו כלילן בתיובתא דאיהי שכינתא עלאה ועלה אתמר תפלת כל פה והא עמודא דאמצעיתא אתקרי תפלת כל פה אלא כל איהו ב"ן י"ק מן בינ"ה ואיהו עמודא דאמצעיתא איהו ממוצע בתלת אתוון דאינון יק"ו דאתכלילן בבינה ואיהו ממוצא כגופא בין תרין דרועין ואיהו [דף מא עמוד

30

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 רישא דספר תורה כיון דנחתת צריך למדרך קשת לגבה דאיהו צדיק ומניה נחיתת ואזדריקת באתרהא וחרבא דאיהי דהאי טפה איהי חתיכת לה לתלת טפין בגין דאזילת סגולתא דכד נחיתת הוה י' ולבתר חתיכת לה לתלת למהוי תגא ועטרה ברישא דתלת אבהן דתהא כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ודא רזא דש תלת תגין עלה דרישא דחרבא איהי י' גופא דחרבא ו' תרין פיפיות דילה ה"ה נרתקא דילה אדנ"י וחרבא יקו"ק וכד איהי יקו"ק בר משכינתיה איהו דין דחתיך מכל סטרא כד עאל בנרתקה אתעביד רחמי ולא חתיך דינין ורזא דחרבא בנרתקה יאקדונק"י הכי ודאי ובזמנא דיקו"ק בר משכינתיה אתמר ביה

1234567891011121314151617181920