דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

שפתי כהן דברים פרשת עקב

 בעודו איש בזמן הבחרות כמו שאמרו ז"ל (עבודה זרה י"ט א) אשרי איש בעודו איש, ואז יהיה לו קבע דבר קבוע בלבו, וכיצד יקבע בלב מעט מעט לא בבת אחת, זהו בקע שהיא קטנה, ואז יהיה הדבר קבע בהתמדה לא ארעי:עוד והיה עקב תשמעון. בא להזהיר על העוונות שאדם דש בעקביו שהן קלות בעיניו, לזה אמר והיה שהוא שם הוי"ה, עקב, לומר שישים מגמתו ה' יתברך, בפרט בעוונות הקלות, כי אם יורגל בהם יקשה עליו לפרוש מחמת קלותם בעיניו, ועל זה היה צועק דוד המלך ע"ה (תהלים מ"ט, ו') עוון עקבי יסובני, אבל על שאר המצוות אינו צריך כלל

172

שפתי כהן דברים פרשת שופטים

 מהם העולם מתמוטט והולך לו, ועולים המים למעלה והארץ למטה כפי הטבע, ותבוא להכיר פנים כי הפנים נראים במים ואם יעלו המים למעלה תכיר פנים, ולא תקח שוחד, ולא תקח לעצמך לומר שהעולם אינו מחודש ועולם כמנהגו נוהג ולא יעלו מים ולא תרד הארץ שהוא שחד נוטריקון שלא חדש דבר. ובפרשת משפטים הפלגנו בלקיחת השוחד עיין שם, כי השוחד כביכול יעור עינים של מעלה שנאמר (ירמיה ל"ב, י"ט) אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, וזה שלקח שוחד נותן חס ושלום עורון באותם עינים, כפי מחשבתו שחושב שאין רואהו, ויסלף תירגם אונקלוס ומקלקל, שמקלקל את כל

173

שפתי כהן דברים פרשת כי תצא

 ישראל: שלח תשלח, שני שילוחים, ישראל, ויהודה ובנימין: והארכת ימים בגימטריא בעולם שכלו ארוך, למען ייטב לך, למען בגימטריא קץ, תזכו לראות קץ הפלאות כי כל המקיים מצות שילוח זוכה לגאולה: כי תבנה בית, ראשי תיבות כתב, נכתב ונגזר על כל אדם מה יבנה מה יעשה. חדש ועשית מעקה לגגך, ראשי תיבות חומל, חומל על ישראל שלא יפלו: תשים דמים (עם שתי מלות והכולל), בגימטריא אלו כלב רע וסולם רעוע: לא תלבש שעטנז, שמא תאמר אין לי בגדים נאים לכבוד שבת דאתי עשה דשבת ודוחה לא תעשה דכלאים תלמוד לומר לא תלבש, לשבת

174

שפתי כהן דברים פרשת כי תבוא

 בחיי) אמר רבי חנינא בר פפא בוא וראה כמה גדול כוחן של מתנות עניים שכל השקיפה שבתורה לרעה וכאן לטובה עד כאן. ולזה אמר ממעון ששם היא השמחה, ולזה אומר בבית החתן ברוך שהשמחה במעונו, לומר שעשה המצוה בשמחה עד שעלתה שמחתו למעון קדשו. ממעון קדשך, ראשי תיבות וסופי תיבות מקנך, שהוא היסוד שנקרא יוסף בגימטריא קנו, מן השמים, תשפיע להם שפע וברכה, למה שעמך שהוא ישראל סבא, ולאדמה תשפיע לה מרחמים ודין, וזהו חלב ודבש:[כו, טז] היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות וגו'. וכי היום הזה צוה אותם והלא בשנת הארבעים היה, אלא בא

175

תולדות יצחק בראשית פרשת וישב פרק לח

 בני ג' שנים כדאיתא בסדר עולם, ולהרמב"ן בני י"ב שנים, ואפי' בב"ד של מטה אין מענישין את האדם עד שיהיה בן י"ג שנים וכ"ש בב"ד של מעלה שאין מענישין עד כ' ואם כן למה מתו בחטאם. הקושיא השניה, אלו הונח שהיו גדולים, אינם ראויים לעונש על זה העון, לפי שאין דש מבפנים וזורה מבחוץ מז' מצות בני נח. והנכון בעיני לתרץ כלם, והוא שיהודה חטא ג' עונות. הראשון שלא כבד לאביו אבל ציערו צער גדול ומצא אביו מכירתו מר ממות לענה ורוש. העון השני שלא כבד לבכור, שיוסף היה בכור גם לאביו, כדאיתא במדרש הזוהר שנפש יעקב בדמיונו שהיה שוכב

176

תולדות יצחק דברים פרשת עקב פרק ז

 אלא השמירה יהיה לך, או נאמר שפירוש ושמר יי' אלהיך לך הוא, אם תשמור המשפטים והמצות יעשה הקב"ה סגולה לך מברית אבות שלא יוציאנו בהוצאה, אלא יעשה כמי שעושה סגולה כמלכים ובשכר שתשמור המצווה ואהבך וברכך והרבך. ולספק השני והשלישי נראה שמה שאמר לשון עקב, לפי שהעקב הוא ברגל שאדם דש בו וכאלו הוא הפחות שבאברים, לזה אמר המעט שיתן לך בשביל שתשמעון המשפטים והמצוות הוא, ושמר יי' ואהבך וברך פרי בטנך, ואלו הם פירות המצות, אבל הקרן שהוא העיקר והנכבד מהכל יהיה שמור לך לעולם הבא, ואם כן לא יקשה זה הפסוק למי שאמר שכר מצוות בהאי עלמא ליכא.

177

תורה תמימה בראשית פרשת וישב פרק לח

 ג) [פסחים נ' א']:(ז) וימיתהו ה' - [תני, אף ער שיחת זרעו], מנא לן, אמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב באונן (פ' י') וימת גם אותו, אף הוא באותה מיתה מתד), [יבמות ל"ד ב']:(ט) ושחת ארצה - שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץה) [יבמות ל"ד ב']:(י) וירע בעיני ה' - א"ר אמי, כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה, כתיב הכא וירע בעיני ה', וכתיב התם (תהלים ה') כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רעו) [נדה י"ג ב']:וימת גם אותו - א"ר יוחנן, כל המוציא זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר וירע בעיני

178

תורה תמימה שמות פרשת משפטים פרק כא

 חמשה בקר וגו' - תניא, א"ר מאיר, בא וראה כמה גדול כחה של מלאכה, שור שבטלו ממלאכתו - חמשה, שה שלא בטלו ממלאכתו - ארבעהשג) [ב"ק ע"ט ב']:חמשה בקר וגו' - תניא, א"ר יוחנן בן זכאי, בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך ברגליו - חמשה, שה שהרכיבו על כתיפו - ארבעהדש) [שם שם]:חמשה בקר וגו' - גנב שור ושה של הקדש אינו משלם ארבעה וחמשה, מאי טעמא, ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא שלשה וארבעהשה) [ב"מ נ"ז ב']:חמשה בקר וגו' - חמשה בקר - ארבעה והוא, וארבע צאן - שלשה והואשו) [מכילתא]:תחת השור - תניא, יכול גנב שור שוה מנה ישלם תחתיו

179

תורה תמימה הערות שמות פרק יב

 טעם על מ"ש הקב"ה הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם, שהוא כדי שלא ידבק בהם האויר הרע שבמכת הדבר כענין האמור באשתו של לוט ותבט אשתו מאחריו וגו'. ומ"ש במהרי"ל דבסוף הדבר אין לצאת את העיר, אולי הטעם הוא משום דכיון דכבר נשתקע הרבה באותה העיר ולא פגעה בו כבר דש בה ושוב לא תפגע בו:קצו) עיין בפירש"י בפסוק זה. ועיין מש"כ בטעם דבר זה בפ' האזינו בפסוק כי אש קדחה באפי (ל"ב כ"ב) וע"ע מש"כ השייך לדרשה זו בפ' וירא בפסוק חלילה לך וגו' להמית צדיק עם רשע:קצז) ר"ל שיכנס אדם למלון ללון בעוד שהחמה זורחת ויצא

180

תורה תמימה הערות שמות פרק כא

 אמרה חמשה בקר שלמים, קמ"ל דאמרינן אפילו חמשה חצאי בקר, והנה אע"פ דלעיל בפסוק ל' אם כופר יושת עליו דרשינן כופר שלם ולא חצי כופר, והוא היפך מדרשה שלפנינו אפילו חצאי בקר, אך התם הוי הטעם משום דכופרא כפרה, וכפרה לא שייך למחצה:שג) עיין מש"כ בדרשה הבאה:דש) ר"ל שהרכיבו הגנב על כתפו וזלזל עצמו לפיכך הקל הקב"ה עליו בתשלומין. ונראה הכונה כמה גדול כבוד הבריות, היינו כמה חשוב כבוד הבריות בעיני הקב"ה אף שלא במקום רואים, דהא בודאי נשא הגנב אותו שלא בפני רואים אלא רק זלזל בעצמו, וצ"ל דמ"ש שור שהלך ברגליו הכונה על מין השור שדרכו

1234567891011121314151617181920