דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פענח רזא במדבר פרשת חקת

 אחר שנטמאו במתים הוצרכו לטהרה:פר"ה אדמ"ה בגימט' הי"א רחוק"ה כמאמר שלמה ע"ה אמרתי אחכמה והיא רחוקה וגו' ובגימט' לכפר"ה:אשר לא עלה עליה ע"ל, חסר ו' כתיב. על ו' דברים שפוסלין בה ומחסרין אותה מכשרותה דהיינו הניח עליה אפי' עור של סכין, עלה עליה זכר, דש בה, ומום, וב' שערות לבנות או שחורות, (ול"נ דחסר כתיב כדי שיוכל לקרותו על, לומר דלאו דוקא עול פוסל בה אלא כל שעל גבה לרצון בעלים):מים חיים אל כל"י, ר"ת "כהנים "לוים "ישראלים לומר שהתורה הנמשלת למים והיא חיים היא היא עיקר הטהרה לכל חלקי ישראל, מהר"ר אהרן:ותמת שם מרים וגו'

152

צוארי שלל הפטרת עקב

 לשמוע סיום דרך הרב הנז' בכונת ריש לקיש היכי תריץ יתיב לקושית היינו עזובה היינו שכוחה דלכאורה אינו מובן:ואפשר דכונת ריש לקיש לומר דהשתא מיירינן שכבר נהיית הרעה ודמי ח"ו לנושא אשה על אשתו אך עתה מדת רחמים איברא דעזיבה איכא בגלות אבל אין שכחה ויש רחמים ומשום דש הפרש מיהא גם בצרת גלותנו בין מדת רחמים למדת הדין בחלקות ישית עזבני ה' ואדני שכחני אבל כונת ציון להתאונן על העזיבה ושכחה ולזה אמר ר"ל בדבריו אתה עזבתני ושכחתני שתיהם כאחד ולא דמי לגמרי למקרא שכתוב ה' נתן וה' לקח אלא בצד מה דיש רחמים מיהא. והביטה וראה דבקרא

153

צרור המור דברים פרשת עקב

 כי את אשר יאהב ה' יוכיח. ואמר את הברית ואת החסד. לרמוז שאם ישמרו המשפטים. השם יתנהג עמהם במדת החסד והרחמים. ובמדת אהבה וברכה. וזהו ושמר השם אלהיך לך את הברית ואת החסד. ואהבך וברכך והרבך. במדת הרחמים ולא במדה"ד. ואמר עקב תשמעון. להורות שצריך אדם ליזהר מהמצות הקלות שאדם דש בעקביו. כאומרו שגיאות מי יבין וכו'. ואמר למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני. לרמוז שאע"פ שלא היו יראים מהעונות והיו נזהרים בהם. עם כל זה היו יריאים בימי רע. שהשטן מקטרג בהם מעון העקבים הנרמסים ברגלים. ואין אדם מקפיד ולא חושש עליהם. כגון גרירת ציצית וכיוצא בו. והשטן

154

פירוש הרא"ש על התורה דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 בנך ועל בן בתך:(י) ומשלם לשונאיו. כלו' לאותם שהם שונאים מיד הוא משלם להם גמול מעשה ידיהם ולא יאחר לשונאיו הוא כפל מלה לכן ושמרת את החוקים. השע"ך:פרשת עקב (יב) והיה עקב תשמעון. פירש"י מצות שאדם דש בעקביו כלו' מצות קלות וזהו שאמר דוד למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני:

155

פירוש הרא"ש על התורה דברים פרשת האזינו פרק לב

 זרעכם ושמכם ומפני מה נשתנית שירה זאת מכל השירות שבכולן נזכר בהם שם אומרם כמו אז ישיר משה אז ישיר ישראל ותשר דבורה וידבר דוד וכאן לא הוזכר שם אומרה ויש להשיב לפי שהוא נזכר בראשי הפסוקים שהם ה"א דהאזינו יו"ד יערוף כ' דכי שם וה"א דהצור עולין מ' ש"ין דש"חת וה"א דהלה' הרי משה ולפי' נמי ה"א דהלה' גדולה להראות כי שם סיים המשורר ולכך סידר כי שם ה' אקרא והדר הצור תמים פעלו לפי שכשבא מ"ה ליטול נשמתו של משה הלך מ"ה אצלו ואמר לו הקב"ה שלחני ליטול נשמתך א"ל לך מכאן כי אני רוצה לשבח להקב"ה לא

156

רד"צ הופמן דברים פרק כה

 תורה היא מכה רבה. - ונקלה אחיך. במכילתא אמרו: "עד שלא לקה הרי הוא נקרא רשע, שנאמר והיה אם בן הכות הרשע, משלקה הרי הוא אחיך". כלומר כיון שנתכפר עונו במלקות, נתחייבנו לנהוג בו מנהג אחוה.פסוק ד.דבר הכתוב בהוה, שהיו רגילים לדוש בשוורים, אבל גם כשהוא דש בשאר בהמות אסור לחסמן. וכן אמרו במכילתא (מדרש תנאים): "אין לי אלא שור, מנין לעשות שאר בהמה כשור, הרי אתה דן (גזירה שוה), נאמר כאן שור, ונאמר בסיני (דברים ה, יד) שור, מה שור שנאמר בסיני עשה את כל הבהמה כשור, אף שור שנאמר כאן עשה שאר כל הבהמות כשור". השוה בבא

157

רד"ק בראשית פרשת וישב פרק לח

 קרא שם יהודה ולשני קראה אשתו, נראה שכן היה מנהגם; ולשלישי היה לו ליהודה לקרא לו שם אלא שהיה בכזיב בלדתה אותו לפיכך אמר "והיה בכזיב":(ז) ויהי רע בעיני ה' - שלא היה יודע בו אלא ה' והוא בדברים שבינו לבינה וארז"ל (שם) שהיה דש מבפנים וזורה מבחוץ כדי שלא תתעבר כדי שלא תכחש יופיה:(ח) ויבם אתה - נראה כי הדבר של יבום היה משפט הקדמונים קודם שנתנה התורה:(ט) וידע אונן - כמו שאמר לו אביו "והקם זרע לאחיך" ושחת ארצה - שחת זרעו לארץ כענין שאמרנו בער:(י) גם אתו - שניהם בחטא אחד מתו:(יא) פן ימות - בב"ר אמר ר'

158

רד"ק שופטים פרק ו

 לך בכחך זה בכח זכות' שלמדת סניגוריא על בני ונכון הוא זה הדרש שנתן טעם לעכוב המלאך ולמה שאמר ויפן אליו:אשר בעפרה אשר ליואש - וכן אשר בעפרת אבי העזרי לפי שיש עיר אחרת ששמה עפרה בגבול בנימן כמו שכתו' בספר יהושע והעוים והפרה ועפרה:חובט חטים - כמו דש אלא שהדישה בבהמות וחביטה במקל וכן כי תחבוט זיתך חובט במקל בזית להפיל הזתי':בגת - גת היה שם שדורכין שם ענבים באותו גת היה חובט החטים וכת"י במעצרתא:(יב) גבור החיל - קראהו כן לבשרו ולחזקו שיגבר וינצח מדין וכן אמר לך בכחך זה:(יד) ויפן אליו ה' - פירוש פנה אליו והלבישהו

159

פירוש הריב"א על התורה בראשית פרשת וישב פרק לח

 פירוש הריב"א על התורה בראשית פרשת וישב פרק לח(ט) ושחת ארצה. פרש"י דש מפנים וזורה מבחוץ. ותימ' דאמרי' ביבמות ער ואונן שלא כדרכן שמשו וכשנתעברה תמר מיהודה מעכה בתוליה באצבעותיה וי"מ דשמא היו בועלים בהטיה ושלא במקום בתולים וזה קרי שלא כדרכה. ותימא על זה דאין לשון רש"י משמע כן וגם אין שטת התלמוד משמע כן דבפרש"י קאמ' ער ואונן שלא כדרכה שמשו. מיתיבי כ"ד חדש פי' של הנקת תינוק דש מפנים וזורה מבחוץ פי' כדי שלא תתעבר ותגמול בנה וימות דברי ר' אליעזר אמרו לו הללו אינן לא כמעשה ער ואונן פי' אלמא ער ואונן כדרכה שמשו ומשני

160

פירוש הריב"א על התורה במדבר פרשת שלח פרק טו

 ותירוצא ליתנהו שהרי אמרינן בהדיא פ' אלו הן הנשרפין ור' יהודה אמר לך מקושש הוראת שעה היתה עכ"ל:(לט) וזכרתם את כל מצות ה'. יש תמהים למה יזכירו בעבור הציצית כל מצות ה'. וי"ל לפי' רש"י ניחא. עוד י"ל שנשאו ק"ו בעצמם ומה ציצית שאדם דש בעקביו הזכירה תורה שאר מצות לא כ"ש. עי"ל למה הדבר דומה לאדם ששולח לחבירו דברים ואומר לשליח שיקשור עליו קשר לסי' שלא תשכח הדברים כשתראה הקשר כך הקב"ה צוה לעשות ציצית לסימן זכירה לכל מצותיו ולזה אמר וראיתם וזכרתם אותו וגו'. בסוף הסדר פרש"י מיסודו של ר' משה הדרשן וז"ל על כנפי בגדיהם לדורותם

1234567891011121314151617181920