דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פנים יפות בראשית פרשת בראשית פרק ג

 הנחש כידוע ומספרו הוא עם הכולל, ואם לא אערבוב בתחילת השנה אז ח"ו ישופנו עקב בסוף השנה. ויש עוד לרמז מ"ש חז"ל [יומא סט ב] דאנשי כה"ג קטלוה ליצה"ר דע"ז, ואמרו חז"ל [סנהדרין קז א] בפסוק ויהי דוד בא עד הראש שהראש הוא ע"ז. וזהו ישופך ראש, אבל בעונות שאדם דש בעקביו מתגרה בו היצה"ר, וקשה להנצל ממנו כמ"ש חז"ל [תנחומא עקב, א] בפסוק והיה עקב תשמעון וכן אמר דהע"ה [תהילים מט, ו] עון עקבי יסוביני וזהו ואתה תשופנו עקב:(יז) ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך וגו'. פירוש רש"י בפ' לעיל [א, יא] ויאמר אלהים וגו' עץ פרי וגו'

142

פנים יפות בראשית פרשת וירא פרק יח

 כדכתיב [יחזקאל מא, כב] זה השלחן אשר לפני ה', ויאכלו בקדושה יתירה להמשיך עליהם קדושה. וז"ש יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והיה כוונתו להסיר מהם טומאת ע"ז, כמו שפירש"י שנדמה לו כערביים, וגם בעבור שנדמה להם כהיתר, הוא בכלל משחז"ל [תנחומא עקב, א] בפ' והיה עקב תשמעון עונות שאדם דש בעקביו, ונדמה לו כהיתר, ואחז"ל [זוהר וירא קב ב] והשענו תחת העץ שהוא מקום המשכת קדושה העליונה עליהם כנ"ל, (ואחז"ל) [ואמר] ואקחה פת לחם לקדש אתכם ע"י אכילה משולחן גבוה, ומ"ש וסעדו לבכם אחר תעבורו, ואחז"ל [ב"ר מח יא] לבבכם אין כתוב כאן אלא לבכם, שהמלאכים אין להם אלא

143

פנים יפות בראשית פרשת וישב פרק לז

 מידם, ע"ד שאחז"ל גבי אילפא ור' יוחנן בתענית דף כ"א [ע"א] ר' יוחנן שמע ואילפא לא שמע, אמר ליה ר' יוחנן לאילפא שמע מר מידי, אמר ליה לא, אמר מדשמעי אנא ואילפא לא שמע ש"מ לדידי קיימא שעתא, י"ל דראובן שמע זה הבת קול והם לא שמעו לכך אמר ראובן דש"מ שעליו להצילו לכך ויצילהו מידם:ויש להבין מה שאמרו ואמרנו חיה רעה אכלתהו, מפני שיש לפרש ענין צער יעקב מפני שאיתא במדרש [ב"ר פד, יט] כיון שידע יעקב תחית המתים היה לו מקום להתנחם אלא שאין מקבלין תנחומין על החי, ואינו מובן כי מה תנחומין איכא במה שיהיה חי

144

פנים יפות בראשית פרשת ויחי פרק מט

 ואת המות ואת הרע, דהיינו שתי בחינות אלו להכניע את יצרו ע"י החיים והטוב שהוא התורה או ע"י המות והרע שהוא יום המות. וע"ז אמר ובחרת בחיים דהיינו שבתחלת ביאתו נקל לגרשו ע"י התורה:וזה שאמר יהי דן נחש עלי דרך ר"ל שבתחלת ביאת יצרו שרוצה להכשיל בעון קל שאדם דש בעקביו ואז יגבר עליו מיד ע"י התורה אחז"ל [קידושין ל ב] אם אבן הוא נמוח, אז ממילא לא יהיה לו כח להגביר עליו להחטיאו בחטא גדול, וזהו שאמר הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור, ולהיות כי אדם נקרא מהלך כדכתיב [זכריה ג, ז] ונתתי לך מהלכים וגו' לכך המשיל

145

פנים יפות ויקרא פרשת ויקרא פרק ד

 טוב ואץ ברגלים חוטא פירוש דכתיב [ש"א ב, ט] רגלי חסידיו ישמור שהוא שומר את האדם מן החטא, כמ"ש חז"ל [ספרי נשא ו, כד] ישמרך מן החטא, אלא שאחז"ל [אבות פ"ד מ"ב] הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה וכו':עוד אחז"ל [תנחומא עקב, א] והיה עקב תשמעון עבירות שאדם דש בעקבו, ענינו כמ"ש [קידושין כ א] עבר עבירה ושנה נעשה לו כהיתר, ומתוך כך נותן כח ביצה"ר להביאו לידי מעשה מבלי דעת, כי ע"י שנעשה לו כהיתר ופוגם במחשבה נסתלק ממנו חכמת הנשמה העליונה שהיא השומרת את האדם מן החטא, כדכתיב [משלי ב, יא] מזימה תשמור עליך תבונה תנצרך,

146

פנים יפות ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח

 דף כ"א [ע"א] עשו משמרת למשמרתי, והיינו דקאמר שם דאי לאו שניות פגע בערוה גופא, וזהו דסיים קרא לבלתי עשות מחוקות התועבות, ויש לפרש לשון חוקות התועבות ע"פ מ"ש לפרש הא דאחז"ל [שם כ א] קדש עצמך מן המותר לך, מפני שאחז"ל [תנחומא עקב, א] והיה עקב תשמעון עבירות שאדם דש בעקביו, והיינו כשעבר ושנה נעשה לו כהיתר, ולא יכול לנצח את יצרו כ"א באומרו שיעשה משמרת למשמרת ויקדש עצמו בדבר המותר, אבל כשיכבוש את יצרו יטהר מחשבתו וימצא בהם כמה עוונות שנעשה לו כחוק ומשפט ויכיר שהוא תעובה, וז"ש שתעשו משמרת למשמרת יועיל לו לבלתי עשות התועבה שנעשה לו

147

פנים יפות דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 ע"ש הכתוב [תהלים טז, ה] אתה תומך גורלי שאחז"ל [עירובין כב א] שזה שאמר מרע"ה לישראל ראה נתתי לפניך וגו' ובחרת בחיים, וז"ש הנה נותן עצה טובה שתשמור מצותיו היום לעשותם ומחר לקבל שכרם:פרשת עקב (יב) והיה עקב תשמעון וגו'. פירש"י אם המצות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, נראה פירושו כי אחז"ל [קידושין כ א] כל העובר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, היינו כי בהרגל הדבר טח עיניו מראות המשפט והיושר לכך הוקל בעיניו, כענין שאמרו בדיין שלוקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים [לקמן טז, יט] דהיינו שנסמא עיניו מלראות המשפט היושר, והיינו דכתיב עקב תשמעון את

148

פנים יפות דברים פרשת עקב פרק ח

 כי הוא ראוי לכל הכבוד הזה, וכיון שנעשה לו כהיתר נחשבת לו מחשבה כמעשה, ובזה מובן מ"ש כגוים אשר אני מאביד היינו כמ"ש התוס' שם דבאומות עולם נחשבת מחשבה כמעשה, והיינו דמסיים קרא עקב לא תשמעון וגו', והוא מ"ש חז"ל [תנחומא עקב, א] בתחלת הפרשה והיה עקב תשמעון עבירה שאדם דש בעקביו, וכבר פירשנו שם דהיינו שנעשה לו כהיתר:עוד יש לפרש ענין כאלו עובד ע"ז, והוא מ"ש והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם, ענינו כי אחר הבטחתו ברוב עשרו כי ירבה כבודו אח"ז הם מושלים עליו ונעשה עבד להם ואין לו ממשלה לא על ממונו ולא על כבודו,

149

פנים יפות דברים פרשת עקב פרק ט

 שני לבבות כנ"ל, ואמר ע"ז והמטים עקלקלותם דהיינו שנעשה להם כהיתר מחמת שנתעקלו כבר פעמים, כמ"ש חז"ל [קידושין כ א] כיון שאדם עבר עבירה ושנה וכו', ואמר ע"ז יוליכם ה' את פועלי און שנחשב להם המחשבה כמעשה כנ"ל, וז"ש כאן לא בצדקתך דהיינו צדיקים גמורים, וביושר לבבך דהיינו עבירות שאדם דש בעקביו שהיה כהיתר בלי הבחנה ובין יושר למעוקל, וז"ש אח"כ ממרים הייתם עם ה' דהיינו המחשבה שאין מכיר בה אלא ה', והמחשבה כמעשה בדבר שנעשה כהיתר, והיינו דאמר אח"כ ובחורב הקצפתם ובתבערה ובמסה דהיינו ששינו ושילשו בחטא בנסיונות, שנעשה להם כהיתר:ומה שאמר למן היום אשר יצאת מארץ מצרים

150

פנים יפות דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

 לכם פן יפתה לבבכם. הנה אחז"ל [ב"ב יב ב] עד שאדם אוכל יש לו שני לבבות משאכל אין לו אלא לב אחד שנאמר וסעדו לבכם, כבר כתבנו במקום אחר ענינו כי קודם שאדם אוכל אם יפשפש אדם במעשיו יתבונן בין יצ"ט ליצה"ר ולא יהיה נעשה לו כהיתר שהם הדברים שאדם דש בעקביו, ורמז זה אברהם אבינו במ"ש [בראשית יח, ד] יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, דהיינו שקודם אכילה יוטהרו וירחצו מן האבק של רגליהם, דהיינו במה שנדמה להם כהיתר, אבל כשאדם אוכל נעשה לו לב אחד שהוא בחינת המאכל הרוחני המעורב עם הפסולת, ואם האדם זוכה מעלה את הכל

1234567891011121314151617181920