דש

דש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10623 מקורות עבור דש. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

חומת אנך משלי פרק יח

 בידי ת"ח לפני גדולים ינחנו קודם הגדולים יהיה נזכר לטובה כמו שהקדים הכתוב זבולון ליששכר:אח נפשע מקרית עז וכו'. בילקוט ויקח קרח זש"ה אח נפשע מקרית עז זה קרח וכו' ומדינים כבריח ארמון עשה דינים עם משה והעלה הארץ בריחיה בעדו עכ"ל ואפשר במ"ש רבינו האר"י זצ"ל דש"ח ניצוצות רעות של הבל הם עיקר נפש קרח ואח"כ נתעבר בו בחינת הרע שברוח קין. ומשה רע"ה היה הטוב שבהבל ועפ"ז מדוקדק אח נפשע שכבר פשע ויקם קין ויהרוג הבל ועתה עוד הפעם סירכיה נקיט ועיין בראש דוד סדר קרח ומשם באר"ה:מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע. אפ"ל

112

חזקוני בראשית פרשת בראשית פרק א

 חית הארץ פרש"י השוה להם הבהמות והחיות ולא הרשם לאכול בשר והיא דבפרק ארבע מיתות דמלאכי השרת מסננין לו יין וצולין לו בשר ההוא בשר היורד מן השמים ומה שכתוב ורדו בדגת הים היינו למלאכה כדבעי רחבה הנהיג בעיזא ושבוטא מאי, ובעוף השמים היינו למלאכה כדבעי רבה בר רב הונא דש באווזא ותרנגולא מאי. ובכל החיה הרומשת על הארץ היינו נחש לשליחות. כדאיתא פרק ארבע מיתות.(לא) וירא אלקים את כל אשר עשה וגו' אפי' יצר הרע. והנה טוב מאד שאלמלא יצר הרע לא ישא אדם אשה ולא יוליד בנים ונמצא שאין העולם מתקיים. ביום הששי נאמר שתי פעמים כי

113

חזקוני ויקרא פרשת שמיני פרק יא

 לכם שלא לעשות בהם סחורה.(יג) הנשר איגיל"ה ועל שם שמביט מרחוק נקרא נשר, מגזרת אשורנו. הפרס אשקופל"ה ועל שם שפורש כנפיו נקרא כן מגזרת אפרוש כפי ויפרוש כפיו. העזניה אורפרי"ש ועל שם עזותה ועקשותה נקראת כך.(יד) הדאה וושטויי"ר מגזרת ידאה הנשר. וסימן דש חטין פירש דאה נראית בפ' שמיני. האיה אמר רבי עקיבא נאמר כאן איה ונאמר להלן דיה מה דיה האמורה להלן עשה בה את הראה ברי"ש שבפרשת ראה וסימנך רר בשרו, מין איה, אף איה האמורה כאן עשה בה את הדאה בדל"ת מין איה. ועל שם שמנהגה לישב באיים נקראת איה.(טו) ערב קורבי"ל מלשון ערב

114

ר' חיים פלטיאל בראשית פרשת וישב פרק לח

 תכזב בשפחתיך אל תשלה, ונקרא על שם העיר.(ח) בא אל אשת אחיך ויבם אותה. ויבם לשון עיקור כי כל זמן שהיא זקוקה לו היא יבמתו ועתה כשהוא לוקח לו לאשה הוטל הייבום שאינה עוד יבמתו אלא אשתו.(ט) ושחת ארצה. פרש"י דש מבפנים וזורה מבחוץ. ואע"ג דבפרק ד' אחין אמ' דער ואונן שלא כדרכן שמשו מ"מ פריש רש"י לפי פשט הברייתא דקתני כל כ"ד חדש של מניקה דש מבפנים וזורה מבחוץ אמרו לו הללו אינם אלא כמעשה ער ואונן, אלמא מתוך הברייתא משמע כדפי' רש"י אלא שהתלמוד מגיה הברייתא.(יא) פן ימות גם הוא כאחיו. וא"ת יקשה למ"ד בתלתא

115

ר' חיים פלטיאל במדבר פרשת פינחס פרק כח

 דסליק מיניה חוץ משבת שיש בו ר"ח למחרת שמפטירין מחר חדש אע"פ שאינו מעין הפרשה משום פרסומי חדש, (לכן) [וכן] כשיש חתן שמפטירין שוש אשיש דגדול כבוד הבריות שדוחה אפי' לא תעשה שבתורה (כ"ש) לאו דלא תסור להכי כבוד חתן דוחה כל ההפטרות שבתורה חוץ מד' פרשיות שאפטרותיהן בתלמוד, וכן דש"ח נו"ע אר"ק שד"ש שהם סדורים על פי פסיקתא. והק' ר"י מ"ש דבשבת ור"ח אומרים מוספים בפסוקי דזמרה ושל י"ט לא, ותירץ משום דהיינו עיקר קריאת קרבנות משום דאמרי' היו מזכירין לפני סדר הקרבנות ומעלה אני עליכם כאלו הקרבתם, ובמועדים סגי בקריאת מוספים ושבת דליכא קריאת מוספין תקנו בפסוקי דזמרה

116

יוסף תהילות תהלים פרק קיט

 מיבעיא השקר עצמו אלא אורח שקר בכל הצדדים וז"ש כל ארח שקר שאפי' שאינו נגלה כמשז"ל דארח הוא נסתר שנאתי דבכלל הגדר הוא וזה שנאתי מלבד דאקדש עצמי אח"כ במותר לי:(קה) נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אפשר דהיצר הרע תחילת קלקולו בעבירות שאדם דש בעקביו ואחר כך אם האדם לא נתעורר עבירה גוררת עבירה עד יפלח חץ כבדו. לז"א נר לרגלי דברך שלא אכשל במה שאדם דש בעקביו וכשניצולתי מהקלות אור לנתיבתי להרבות אורה בנתיבתי שהוא העוה"ז שהוא דרך כמש"ה כי הולך האדם וכו'. ולהזדרז נשבעתי ואקיימה הגם שכבר אני מושבע ועומד מ"מ אני עושה גדרים ועל זה נשבע

117

כלי יקר בראשית פרשת בראשית פרק ג

 במעשיו גם כי יזקין לא יסור ממנו ואז אתה תשופנו:ויאמר זה גם על העבירות החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ודוגמתם לא יוכל יצרך להעבירך עליהם כל כך בנקל מי פתי יסור הנה ומי ישמע לו לדבר הזה לעבור עבירות ראשיות אלו, אבל בעקב דהיינו המצוות קלות שאדם דש בעקביו אתה תשופנו כי יהיה נקל לך להעבירו עליהם כי היצר הרע זה דרכו שמתחיל בעקב ועולה ומבצבץ עד הראש כמו הארס של הנחש המתחיל בעקב והולך ומבצבץ עד הראש, כך היצר הרע מתחיל להעביר את האדם על המצוות קלות שבני אדם דשים בעקביהם ואחר זה עבירה גוררת עבירה

118

כלי יקר בראשית פרשת וירא פרק כב

 עמוס ג ו) אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו:ומה שאמרו חז"ל (ראש השנה טז ב) ששופר מערבב השטן, מצד היותו סבור שמא הוא שופר של משיח, אין השטן נבער מדעת כל כך, וכי לא ידע שחק הוא לישראל מימים ימימה ועדיין משיח לא בא, וקרוב לומר כיון דדש דש, אלא שהוא יודע כי מצות ה' עלינו וגם הוא יודע טעם המצוה כדי לעורר על התשובה והתשובה מקרבת הגאולה, על כן הוא בהיל דלמא אתי משיחא, כי אף על פי שבשנים הקודמים לא נתעוררו על התשובה כהלכתם סוף סוף יהיה הזמן שיתחרטו על רעתם ויעשו תשובה שלימה, לכך הוא

119

כלי יקר בראשית פרשת חיי שרה - תולדות פרק כה

 כי ימי הזקנה אינן מוכנים לקבלת השכר כי כבר בטלו אצלו כל החמדות ותופר האביונה (קהלת יב ה), אם כן על כרחך אתה צריך לומר שיד השלמים אוחזת בעקב עשו דהיינו סוף ממשלתו של עשו:וידו אוחזת בעקב עשו. זה היה סימן שלעתיד יבזה עשו את הבכורה כדבר שאדם דש בעקביו ומבזה אותו, ובאותו עקב יאחז יעקב רצה לומר מה שעשו דש בעקביו יאחז בו יעקב. וכן כל המצוות קלות שבני אדם דשים בעקביהם והשטן מונה עליהם יאחז בהם יעקב ויקיימם. ולשון עקב משמש גם לשון עקבה ומרמה לומר לך שיעקב תפס עליו מצד היות עשו רמאי וצייד וכל מעשיו

120

מלבי"ם בראשית פרשת חיי שרה - תולדות פרק כה

 כו) ואחרי כן וכו' וידו אחזת בעקב. כתב הרי"א שבא להורות ה' דברים. א] שיעקב הוא הבכור ליצירה ולכן אחז בו ומנעו לצאת קודם שע"כ לקח ממנו אח"כ את הבכורה. ב] שיהיו תמיד קשורים זה בזה כשזה קם זה נופל. ג] שיעקב אוחז דברים שהם לאושר הנפש שעשו דש בעקביו. ד] שזרע יעקב יהיו משועבדים ימים רבים תחת עקבות זרע עשו. ה] שממשלת יעקב האמתית תהיה בכלות ממשלת עשו, ומ"ש ויצחק בן ששים שנה פי' שבא להוציא בל יאמרו שהיה עשו אדומי ושחורי מצד מזג אביו, ע"כ יודיע שאביו כבר עברו ימי רתיחת דמו, כי היה בן ששים:(כז) ויגדלו

1234567891011121314151617181920