דרשות

דרשות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4472 מקורות עבור דרשות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ב

 מקרן אני אדון קרן מרגל ומה אם במקום שהיקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים החמיר בקרן מקום שהחמיר עליהן ברשות הניזק אינו דין שנחמיר בקרן אמר לו דייו לבא מן הדין להיות כנדון מה ברשות הרבים חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק: גמ' א"ר יוחנן דר' טרפון היא דרשות הניזק ר' טרפון אומר נזק שלם וחכמים אומרים חצי נזק:הלכה חמתני' אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן סימא את עין חבירו ושיבר את הכלים משלם נזק שלם: גמ' א"ר יצחק מתניתא בשהיו שניהם ישינין אבל אם היה אחד מהן ישן ובא חבירו

2

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק יח

 משה לחותנו כי יבא אלי העם לדרוש אלהים:סימן טזטז) כי יהיה להם דבר בא אלי. בין טומאה לטהרה: ושפטתי. זה דין שאין בו פשרה: בין איש ובין רעהו. זה דין שיש עמו פשרה, שהם נעשו ריעים זה לזה: והודעתי את חוקי האלהים. חוקים אלו דרשות שהן נחקקין בלב: ואת תורותיו. אלו ההוריות דברי ר' יהושע, ר' אלעזר המודעי אומר חוקים אלו עריות, וכן הוא אומר לבלתי עשות מחוקות התועבות (ויקרא יח ל):סימן יזיז) ויאמר חותן משה אליו לא טוב הדבר. מלמד שהיה אדם חשוב יתרו שעיקם בדבורו ואמר לא טוב:סימן יחיח) נבל תבול. כתאנה

3

שכל טוב (בובר) שמות פרשת וארא פרק ז

 המים:סימן טזטז) ואמרת אליו ה' אלהי העברים. אתמול אמרת לו אלהי ישראל ועכשיו אמור לו אלהי העברים: שלחני אליך. לומר לך דברי שלום: שלח את עמי. בני חורין: ויעבדוני במדבר. במקום שאינו ברשותך אלא מקום הפקר: והנה לא שמעת עד כה. עד כאן, כמה דרשות יש בה שנדרש כמו כאן כגון זה, ודומה לו נלכה עד כה (בראשית כב ה), ויהי עד כה ועד כה (מ"א יח מה), וכל דומיהן, ויש כה שנדרש כמו כך, כגון זה תחלת הפסוק הזה כה אמר ה', והענין מודיע:סימן יזיז) כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה'. כלומר במופת

4

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויצא

 בשעת הקציר בשעת בכור כל מיני איפוריא ולא הביא אלא מן המופקר, להודיעך עד היכן היו שמורים מן הגזל, ויבא אותם אל לאה אמו [ל, י"ד] להודיעך עד היכן היה כבודה של אמו עליו שלא טעמם עד שהביא לאמו. ת"ר את ה' הוא מגדף זה מנשה בן חזקיהו שהיה דורש דרשות של דופי אמר וכי לא היה למשה לכתוב אלא ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו, וילך ראובן בימי קציר חטים [ל, י"ד] יצתה בת קול ואמרה לו תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך ועליו מפורש

5

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 לנוס שמה כל רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, ואין דעת אלא תורה שנאמר נדמו עמי מבלי דעת, לחטוב עצים אבא שאול אומר מה חטיבת עצים רשות אף כל רשות, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין, א"ל ההוא מרבנן לרבא ממאי דמחטיבת עצים דרשות דילמא מחטיבת עצים דסוכה ומחטיבת עצים דמערכה ואפילו הכי אמר רחמנא ליגלי, א"ל כיון דאם מצא חטוב אינו חוטב לאו מצוה היא, השתא נמי לאו מצוה היא, איתיביה רבינא לרבא יצא האב המכה את בנו וכו' ואמאי לימא כיון דאילו גמיר לאו מצוה השתא נמי לאו מצוה, התם אע"ג

6

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 כל נימא ונימא דיליה דאתמר עלייהו קווצותיו תלתלים שחורות כעורב וכל נימא אית ליה מבועא דאיהי י' ונימא שעורא דאת ו' שערא קמיטא ברזא דה' זעירא דנטלת מאת י' שערא אריכא מסטרא דה' עלאה דנטלא מאת ו' עשר תקונין אלין כל תקונא ותקונא אית ליה ארבע שעורין דסלקין לעשר כגוונא דרשות היחיד דרחבו ארבעה וגבהו עשרה ארבעה יקו"ק עשרה יו"ד ק"א וא"ו ק"א לית נימא דשערא דלא אחזי עלמא עלאה סתימא דעלייהו אתמר ועלמות אין מספר כל אלין עלמין תליין מכתרא דרישא כגוונא דאבנין ומרגלן דנהרין בכתרא דספר תורה או בעטרה דמלכא והכי אינון נהרין ככוכבייא ברקיעא וביה קבועין והכי

7

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת בהר מאמר יחוד קב"ה ושכינתיה

 הרוח. ויש שנבואתו ביד, שהוא גבורה, ז"ש וביד הנביאים אדמה, וכל אלו המדרגות הן בעולם הבריאה. ויש אחרים לפנים בחיי המלך, דהיינו בעולם אצילות, ואחרים לפני ולפנים, דהיינו בבינה דאצילות.[אות מג] והכי באורייתא פשטים וכו': וכך הוא בתורה, שיש כמה מדרגות, פשטים שה"ס עשיה, ראיות, שה"ס יצירה, דרשות, שה"ס בריאה, סודות דסתרי תורה, שה"ס אצילות, ולמעלה מאצילות, סתרי סתרים לה'. כך בקרבנות. אע"פ שכל הקרבנות לה', הוא מקבל הכל ומחלק קרבנות אל המחנות שלו. מהם מחלק לכלבים, שהם קרבנות הפסולים שנותן אותם לסמאל, הנקרא כלב, ולמחנות שלו. ומשום זה היתה יורדת אש על המזבח בצורת כלב (כנ"ל צו אות

8

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר מקרה בני האדם ומקרה הבהמה

 כי מסורת זה בידינו, אל כל החיים יש בטחון, דהיינו החיים בעולם הזה. ומסורת זה בידיהם, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, ואיך יהיה לנו חיים בעולם ההוא. וע"כ זה רע ודאי, שלא ידורו במלך העליון, ולא יהיה להם חלק בו. ואע"פ שכל אלו המקראות תמצא סמוכות, דהיינו דרשות, לחברים, בדברים אחרים. אבל ודאי ששלמה בא לגלות על אלו הרשעים מחוסרי אמונה, שאין להם חלק בהקב"ה בעולם הזה ובעולם הבא.[אות כז] א"ל תבעי דנתחבר וכו': אמרו לו, תרצה שנתחבר עמך ותלך עמנו. אמר להם, אם אעשה כך, יקרא עלי התורה, כסיל. ולא עוד אלא שאהיה מתחייב בנפשי.

9

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר המרגלים

 כי מצרים היא הלעומת של החכמה, שהיא חכמה דקליפות. ואוה"כ שחברון שהיא מלכות נבנתה בז"ס מז"א, כנגד הלעומת שלה, שהיא צוען מצרים שנתרוקנה, ואין לה בנין. כי כשקמה הקדושה נופלת הס"א.[אות סב] ויבואו עד נחל אשכול: אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלוים מצד האמונה, שהיא המלכות, כי דרשות ואגדות תלוים בתורה ומסבבים אותה כמו ענבים באשכול. ויכרתו משם זמורה וגו', למדו משם ראשי פרקים ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה, ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד

10

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק ראשון

 הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד חייב.והני מילי דזרק בתוך עשרה טפחים אבל למעלה מעשרה טפחים פטור, דתנן (שם ק א) הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים, כזורק באויר, למטה מעשרה טפחים, כזורק בארץ, וחייב. (שם צז א) ואם היו רשויות שלו, מותר לזרוק למעלה מעשרה טפחים, דרשות הרבים ליתה אלא עד עשרה טפחים.והני מילי בזורק, אבל המעביר, אפילו למעלה מעשרה חייב, דאמר רבי אלעזר (שם צב א) המוציא משאוי למעלה מעשרה חייב, שכן משא בני קהת.אמר עולא א"ר יוחנן (עירובין סז ב) קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה, אפילו כור ואפילו כורים, וזרק מרשות

1234567891011121314151617181920