דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת צו

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת צו

  

וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה גו' [ו, ב]. המפרשים הקשו מאי קמ"ל בזה בוודאי שזה העולה היא העולה על מוקדה. גם מ"ש לאמר הוא מיותר באשר שכבר נאמר וידבר ה' אל משה לאמר. גם עוד דקדוקים בפסוק זה.
והנה נ"ל לפרש על ד' דרכים. הא' ע"ד מ"ש במדרש [ויק"ר ז, ג] ר' אחא בשם ר"א אומר בני ישראל אומרים לשעבר כשהיה ביהמ"ק קיים היינו מקריבין כל הקרבנות שבתורה ומתעסקין בהן, עכשיו מהו להתעסק בהן, א"ל הקב"ה הואיל ואתם עוסקים בהם מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבין אותן ע"כ. וכן אית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.