דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת מקץ

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת מקץ

  

הנמצא כזה [מא, לח]. פירש"י הנשכח כדין אם נלך ונבקשנו הנמצא כמוהו. אין להקשות מנ"ל לתרגום ולרש"י שר"ל אם אנחנו נלך ונבקשנו, תאמר כפשוטו אם הוא בנמצא בעולם כמוהו. די"ל דאם כוונתו אם הוא בנמצא בעולם, יקשה מה הוא התמיה, דאפשר שיש בעולם במקום אחר איש כזה ואינם יודעים ומכירים אותו בכאן ומי ינבא, אך אם ר"ל אם אנחנו נלך ונבקשנו אתי שפיר, שר"ל מי ילך אחריו אם נבקשנו שקאי על האנשים שבכאן.
ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחותינו [מג, יח]. פירש"י וייראו האנשים כתוב הוא בש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.