דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויצא

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויצא

  

במסורה עשר ב'. א' וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך [כח, כב]. ב' עשר תעשר [דברים יד, כב]. נ"ל לפרש ע"ד שפירשו רז"ל [תנחומא ראה יח] עשר בשביל שתתעשר. ופירש מהר"מ אלשיך בספרו תורת משה שנ"ל ע"ד הפשט עפ"י מ"ש באחד שהיה ממעט מעשרותיו, וגם השי"ת אסף את ברכתו עד שלא הוציא השדה כי אם מה שהיה מתחלה מעשר תבואתו וכו'. או יאמר כי כאשר הממעיט ימעטו לו מן השמים, כמו כן המוסיף מוסיפין לו, ואם יתן מעשרותיו בעין יפה יהיו הולכין ומוסיפין לו מן השמים עד שיבא שיעור מעשר תבואתו בסך כל תבואת השדה שהיה דרכו לעשות. וז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.