דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בשלח

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בשלח

  

ויהי בשלח פרעה את העם וגו' [יג, יז]. יש להקשות למה אמר ויהי בשלח פרעה וכו' ולא אמר ויהי בהוציא י"י את ישראל. ועוד קשה מהו הוא הדבקות ולא נחם הול"ל לא נחם וגומר. ונלע"ד ע"ד מ"ש במדרש [שמו"ר כ, א] על פסוק שאמר פרעה הרי לקה עמי והרג את בניי והרי בניו יוצאין, כיון ששלחם התחיל קורא ויי ויי, הוי ויהי בשלח פרעה. ולזה אמר לדעתי ויהי בשלח פרעה, כלומר בהיות שהיה צווח פרעה ויי ויי כששלח פרעה את העם, כלומר ששלח אותם מצד ההכרח באונס ולא ברצון רק אנוס עפ"י הדיבור מי"י, לכך ולא נחם אלהים וגו' כי אמר וגו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.