דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת במדבר

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת במדבר

  

וידבר י"י אל משה אל תכריתו את שבט הקהתי וגומר [ד, יח]. בהמשך הפסוקים דרשתי על ההספד הגאון מוהר' פתחיה שנת שצ"ד.
במדרש (דף רי"ב עמוד א') [במדב"ר ב, יג] והיה מספר בני ישראל [הושע ב, א], א"ר ברכיה הכהן ברבי והיה מספר הסופר כמספר התורה נתבקש להם, שכן אמר להם ע"י משה [דברים ז, יד] ברוך תהיה מכל העמים הוי והיה מספר בני ישראל כו'. המדרש הזה כולו מוקשה הוא ואין לו הבנה כלל. ועיין במתנות כהונה מה שפירש, ודבריו צריך ביאור באין מבין לדעת פירושו, והיינו כי יש להרגיש מה רצה ר' ברכיה מ"ש הסופר מי ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.