דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מנחות

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מנחות

  


פרק הקומץ [כט ע"ב]. אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקנא דבי רב דחטרי לי' לגגיה דחי"ת כלומר חי ברומו של עולם ותלוי לי' לכרעי' דה"א אמאי כדבעי מניה ר' יהודא נשיאה כו'. כתבתי בצדו והא דלא מקשי קושיא זו מהה"א קודם שמקשה מהחי"ת הוא, דאם היה מקשה מתחלה למה תלו לכרעיה דה"א אזי הול"ל דאז לא היה הפרש בין ה' לח', אך מדקאמר דיש שינוי להח' דחטרי ליה לגגיה דח' להורות דהוא חי ברומו של עולם, א"כ יקשה למה תלו לכרעיה דה' דהרי יש ויש שינוי ע"י חטוטרת וק"ל.