דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מכות

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת מכות

  

אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי [כב ע"ב]. פירש"י שאר אינשי כמה שוטים רוב בני אדם דקיימו מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבא, דהא באורייתא כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי להו חדא. ובמסכת קידושין פ' האשה נקנית [לג ע"ב] אבעיא להו מהו לעמוד מפני ס"ת ר' חלקיה כו' אמרי ק"ו מפני לומדיה עומדים מפניה לא כ"ש כו'. וא"כ הגמרות סתרי אהדדי דבמס' מכות נראה דיותר יש לעמוד בפני ת"ח מן ס"ת, ובקידושין משמע בהיפך דכבוד תורה עדיף מכבוד ת"ח, ועיין בידי משה מ"ש בזה גם בשם תוס' והר"ן.
בירושלמי [מכות פ"ב ה"ו] שאלו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.