דרכי משה הקצר אורח חיים סימן צא

דרכי משה הקצר אורח חיים סימן צא

  


(א) וכן כתב הרא"ש פרק הרואה (סי' יג) דלבו רואה את הערוה אסור בכל הברכות:
(ב) עיין לעיל סימן ב' (אות ב) כתבתי אם יש איסור לילך כל היום בגילוי הראש: