דרך אמונה הלכות ביכורים פרק ג

דרך אמונה הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
(א) נותנין אותן לאנשי משמר. (א) היינו שאין לו טובת הנאה בזה אלא מניחן לפני המזבח והכהנים אנשי המשמר נוטלין אותן ומחלקין ביניהן (ב) ואפי' כהן שאינו חבר נוטל חלק בהן כדין קדשי המקדש (ג) ואפי' אינו אוכל חולין בטהרה דכל דבר דממקדש קאתי' מטהר עצמו [אבל תרומה אין נותנין לו] (ד) ונאכל לכהנים ולנשיהם ולעבדיהם כדין תרומה (ה) וי"א שכהן שאוכל בכורים מקיים מ"ע (ו) ודעת החזו"א דמה"ת יכול ליתנו לכל כהן שירצה אחר שקיים בהן מצות הנחה ורק מדרבנן נותנו לאנשי משמר (ז) ואפשר שיכול ליתנו לכהן קודם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.