דרישה אורח חיים סימן מ

דרישה אורח חיים סימן מ

  

[א] אבל תחת מראשותיו בין כר לכסת מותר אפילו אם אשתו עמו. שם בעיא דאיפשיטא וכתב ב"י ואמרינן בגמרא והיכא מנח להו אמר ר' ירמיה בין כר לכסת שלא כנגד ראשו כלומר אבל נגד ראשו אסור מפני שנוהג בהם מנהג בזיון ותמיהני על רבינו שהתיר סתם בין כר לכסת ולא חילק בין כנגד ראשו לשלא כנגד ראשו עכ"ל ולי נראה דלא קשה מידי דרבינו מפרש דמה שחילקו בגמרא בין כנגד ראשו לשלא כנגד ראשו היינו כשהכר הוא הכלי שני דכנגד ראשו אסור בכל ענין אפילו אין אשתו עמו ואפילו נתנם בתוך כלי והניחם תחת הכר ושלא כנגד ראשו בכהאי גוונא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.