דניאל

דניאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4879 מקורות עבור דניאל. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספרי דברים פרשת דברים פיסקא י

 תהלים כד ג/+ ומי יקום במקום קדשו. ר' שמעון בן יוחי אומר, לשבע שמחות פניהם של צדיקים דומים לעתיד לבוא לחמה ללבנה לרקיע ולכוכבים ולברקים לשושנים ולמנורת בית המקדש, לחמה מנין שנאמר +שופטים ה לא+ ואהביו כצאת השמש בגבורתו, ללבנה מנין שנאמר +שה"ש ו י+ יפה כלבנה, לרקיע +דניאל יב ג+ והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, לכוכבים +שם /דניאל יב ג/+ ומצדיקי הרבים ככוכבים, לברקים +נחום ב ה+ כברקים ירוצצו, לשושנים +תהלים מה א+ למנצח על ששנים, למנורת בית המקדש שנאמר +זכריה ד ג+ ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה סליק פיסקא

82

ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא כז

 אליקים לא קרא עצמו עבד והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר +ישעיה כב כ+ וקראתי לעבדי לאליקים, זרובבל לא קרא עצמו עבד והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר +חגי ב כג+ ביום ההוא נאום ה' אלהים אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם כי בך בחרתי נאם ה', דניאל לא קרא עצמו עבד והקדוש ברוך הוא קראו עבד שנאמר +דניאל ו כא+ דניאל עבד אלהא חייא, חנניה מישאל ועזריה לא קראו עצמם עבדים והקדוש ברוך הוא קראם עבדים שנאמר +שם /דניאל/ ג כו+ שדרך מישך ועבד נגו עבדוהי די אלהא עלאה פוקו ואתו, נביאים הראשונים לא קראו עצמם

83

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מא

 עבודה כך תלמוד קרוי עבודה, דבר אחר ולעבדו זו תפלה אתה אומר זו תפלה או אינו אלא עבודה תלמוד לומר בכל לבבכם ובכל נפשכם וכי יש עבודה בלב הא מה תלמוד לומר ולעבדו זו תפלה וכן דוד אומר +תהלים קמא ב+ תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב ואומר +דניאל ו יא+ ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה וגו' ואומר +שם /דניאל/ ו כא+ וכמקרביה לגבא לדניאל בקל עציב זעק ענא מלכא ואמר לדניאל דניאל עבד אלהא חייא אלהך די אנת פלח ליה בתדירא היכל לשיזבותך מן אריותא וכי יש פולחן בבבל הא מה תלמוד לומר ולעבדו

84

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מז

 על הארץ, שיהו פניהם של צדיקים כיום וכן הוא אומר +שופטים ה לא+ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו רבי שמעון בן יוחי אומר לשבע שמחות פניהם של צדיקים עתידים להקביל פני שכינה לעתיד לבא ואלו הן +שם /שופטים ה לא/+ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו +שה"ש ו י+ יפה כלבנה ברה כחמה +דניאל יב ג+ והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע +שם /דניאל יב ג/+ ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד +נחום ב ה+ כברקים ירוצצו +תהלים מה א+ למנצח על שושנים +הושע יד ז+ ויהי כזית הודו וגו' ואומר +תהלים קכא א+ שיר למעלות למי שעתיד לעשות מעלות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבא רבי עקיבא

85

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מט

 ה+ והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט ואומר +ישעיה מג ז+ כל הנקרא בשמי וגו' ואומר +משלי טז ד+ כל פעל ה' למענהו. ולדבקה בו, וכי היאך איפשר לו לאדם לעלות למרום ולדבק באש והלא כבר נאמר +דברים ד כד+ כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ואומר +דניאל ז ט+ כרסיה שביבין דינור אלא הדבק בחכמים ובתלמידיהם ומעלה אני עליך כאילו עלית למרום ונטלתה ולא שעלית ונטלת בשלום אלא כאילו עשיתה מלחמה ונטלתה וכן הוא אומר +תהלים סח יט+ עלית למרום שבית שבי. דורשי הגדות אומרים רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם למוד הגדה שמתוך כך אתה מכיר

86

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

 לקדש את שמו בעולם שנאמר +יהושע ה א+ ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי וגו' וכן רחב אומרת לשלוחי יהושע +שם /יהושע/ ב י+ כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם תלמוד לומר כי שם ה' אקרא. ומנין שלא ירד דניאל לגוב אריות אלא בשביל שיעשה לו הקדוש ברוך הוא נסים וגבורות ובשביל לקדש את שמו הגדול בעולם שנאמר כי שם ה' אקרא, ואומר +דניאל ו כז+ מן קדמי שים טעם די בכל שולטן מלכותי ליהוון זיעין ודחלין מן קדם אלהא די דניאל ומנין אתה אומר שלא ירדו חנניה מישאל ועזריה

87

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שטו

 יב) ה' בדד ינחנו, אמר להם הקדוש ברוך הוא כדרך שישבתם יחידים בעולם הזה ולא נהניתם מן האומות כלום כך אני עתיד להושיב אתכם יחידים לעתיד ואין אחד מן האומות נהנה מכם כלום. ואין עמו אל נכר, שלא תהא רשות לאחד משרי האומות לבוא ולשלוט בכם כענין שנאמר +דניאל י כ+ ואני יוצא והנה שר יון בא +שם /דניאל/ י יג+ ושר מלכות פרס עומד לנגדי +שם /דניאל/ י יג+ אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. דבר אחר ה' בדד ינחנו, עתיד אני להושיב אתכם נוחלים מסוף העולם ועד סופו וכן הוא אומר +יחזקאל מח ב+ מפאת קדים עד

88

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכו

 נחמתי כי עשיתים ואומר +ש"א טו יא+ נחמתי כי המלכתי את שאול למלך. כי יראה כי אזלת יד, כשרואה כליה שלהם על השביה שהיו כולם מהלכים דבר אחר כי יראה כשנתייאשו מן הגאולה. דבר אחר כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב כשרואה שתכלה פרוטה מן הכיס שנאמר +דניאל יב ז+ וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה, דבר אחר כי יראה כי אזלת יד כשרואה שאין בהם בני אדם שמבקשים עליהם רחמים כמשה שנאמר +תהלים קו כג+ ויאמר להשמידם לולי משה בחירו. דבר אחר כי יראה כשרואה שאין בהם בני אדם שמבקשים עליהם רחמים כאהרן שנאמר +במדבר יז יג+

89

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 שנ' (במ' י"ד כ"ד) ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת: אליקים לא קרא עצמו עבד והמקום קראו עבד שנ' (ישעיה כ"ב כ') והיה ביום ההוא וקר' לעבדי לאליקים בן חלקיהו: זרובבל לא קרא עצמו עבד והמקום קראו עבד שנ' (חגי ב' כ"ג) והיה ביום ההוא אקח זרובבל בן שאלתיאל עבדי: דניאל לא קרא עצמו עבד והמקום קראו עבד שנ' (דניאל ו' כ"א) דניאל עבד אלהא חיא: חנניה מישאל ועזריה לא קראו עצמן עבדים והמקום קראן עבדים שנ' (דניאל ג' כ"ו) שדרך מישך ועביד נגו עבדוהי די אלהא עלאה פוקו ואתו: נביאים הראשונים לא קראו עצמן עבדים והמקום קראן עבדים שנ'

90

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 עבודה ת"ל בכל לבבכם וב' נפ' וכי יש עבודה בלב הא מה ת"ל ולעבדו זו תפלה וכן דוד אומ' (תה' קמ"א ב') תכון תפלתי קטרת לפניך ואומ' (דני' ו' י"א) כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה ואומ' (שם כ"א) וכמקרביה לגובא לדניאל בקל עציב זעיק ענה מלכא ואמר לדניאל דניאל עבד אלהא חיא אלהך די אנת פלח ליה בתדירא היכל לשיזבותך וכי יש פלחן בבבל הא מה ת"ל ולעבדו זו תפלה כשם שעבודת מזבח קרויה עבודה כך תפלה קרויה עבודה: ד"א ולעבדו בכל לב' ר' אליעזר בן יעקב אומ' אומ' ולעבדו בכל לב' הרי זו אזהרה לכהנים שלא יהא

1234567891011121314151617181920