דניאל

דניאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4879 מקורות עבור דניאל. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ספרא אחרי מות פרשה ב סוף פרק א

 ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך לאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, ועונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.(ה) וכן מצינו דרך כל המתודים מתודים, דוד אמר חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו, שלמה בנו אמר חטאנו והעוינו והרשענו, דניאל אמר חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו, אף הוא כך היה מתודה חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך.(ו) מהו שמשה אמר נושא עון ופשע וחטאה ונקה ואומר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, אלא כיון שהיה מתודה על הזדונות ועל המרדים כאילו הם שגגות לפניו.

72

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ח

 חנן ר' אליעזר בן יצחק איש הדרום אומר תשעה חדשים שנאמר ונקתה ונזרעה זרע מה זרע בן תשעה חדשים אף זכות תשעה חדשים ר' ישמעאל אומר שנים עשר חודש ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר להן מלכא מלכי ישפך עלך וגו' כולא מטא על נבוכדנצר מלכא לקצת ירחין תרי עשר (דניאל ד' כד, כה, כו) ר' שמעון בן יוחי אומר אין זכות תולה במים המרים אם אומר אתה שהזכות תולה במים המרים המאררים מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו ויאמרו טמאות היו אלא שתלתה להם זכות רבי אומר אני אכריע אם

73

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מא

 וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם (שמות לג יט) ד"א יתן חנך בעיני הבריות וכן הוא אומר ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר (בראשית לט כא) ואומר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה (אסתר ב טו) ואומר ויתן האלהים את דניאל לחן ולחסד ולרחמים (דניאל א ט) ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם (משלי ג ד) ד"א ויחונך בדעת ובבינה ובהשכל ובמוסר ובחכמה ד"א ויחונך יחנך בתלמוד תורה וכן הוא אומר תתן לראשך לוית חן (משלי ד ט) ואומר כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותך (שם /משלי/

74

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מב

 אחד אומר למה ה' תעמוד ברחוק (שם /תהלים/ י א) כיצד יתקיימו שני כתובים הללו עד שלא נחתם גזר דין קרוב ה' לכל קוראיו משנחתם גזר דין למה ה' תעמוד ברחוק. כתוב אחד אומר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב (איכה ג לח) וכתוב אחד אומר וישקוד ה' על הרעה (דניאל ט יד) כתוב אחד אומר כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי (ירמיה ד יד) וכתוב א' אומר כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני (שם /ירמיה/ ב כב) כתוב אחד אומר שובו בנים שובבים (שם /ירמיה/ ג כב) וכתיב אחד אומר אם ישוב ולא ישוב (שם /

75

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סד

 מונים לבניינו שנאמר ויהי מקצה עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים (מלכים א' ט י) חרב הבית התחילו מונים לחורבנו שנאמר אחרי אשר הוכתה העיר (יחזקאל מ א) תקף עליהם עול השיעבוד התחילו מונים לשיעבודם שנאמ' בשנת שתים לדריוש המלך (חגי א א) ואומר ובשנת שתים למלכות נבוכדנצר (דניאל ב א) וכשם שהיו מונין לשנים כך היו מונים לחדשים [שנאמ' בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים] (סליק פיסקא).

76

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פד

 מרכבות פרעה וחילו ירה בים (שמות טו ד) סיסרא שנגע בכם מה עשיתי לו מן שמים נלחמו הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא (שופטים ה כ) סנחריב שנגע בכם מה עשיתי לו ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור (מלכים ב' יט לה) נבוכדנצר שנגע בהם מה עשיתי לו ועשבא כתורין יאכל (דניאל ד ל) המן שנגע בכם מה עשיתי לו ואותו תלו על העץ (אסתר ח ז) וכן אתה מוצא כל זמן שישראל משועבדים כביכול שכינה משתעבדת עמהם שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר (שמות כד י) וכה"א בכל צרתם לו צר (ישעיה סג ט) אין לי

77

ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכד

 לחזור אמר לו לא לכל אדם אלא לך שאתה יוסי הגלילי. אמר לו הרי הוא אומר והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה כשהם שמורים הרי הם מי נדה. אמר רבי טרפון ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצונו והגדיל (דניאל ח ד) זה עקיבא, ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר קרן חזות בין עיניו ויבא עד האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עומד לפני האובל וירץ אליו בחמת כחו וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישבר

78

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלה

 הרבה שמור לך הרבה צפון לך שנאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך (תהלים לא כ) ואומר ומעולם לא שמעו ולא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו (ישעיה סד ג). ד"א רב לך אמר לו הרבה יגעת הרבה עמלת צא משה ונח שנאמר לך לקץ ותנוח וגו' (דניאל יב יג) אמר לו אם לאו אכנס כהדיוט אמר לו אין המלך נכנס כהדיוט אמר לו אם לאו אעשה תלמיד ליהושע אמר לו רב לך אין הרב נעשה תלמיד לתלמידו אמר לו אם לאו אכנס דרך אויר או דרך חלל אמר לו ושמה לא תבוא (דברים לב נב) אמר

79

ספרי זוטא פרק ה

 מביאין מתודין ומנין אף בזמן שאין מביאין אמרת בני ישראל והתודו ומנין אף מיתות וכריתות אמרת חטאת חטאתם. כל חטאת לרבות מצוה בלא תעשה כי יעשו לרבות מצות עשה] אין במשמע ודוי אלא בארץ ומנין אף בגלות ודוי אמרת והתודו את עונם ואת עון אבותם (שם /ויקרא/ כו מ) וכן דניאל אומר לך ה' הצדקה ולנו בשת הפנים (/דניאל/ ט ז) מפני מה כי חטאנו לך: דבר אל בני ישראל, ע"י ישראל מתודים ואין מתודים לא ע"י גוים ולא ע"י תושבים או בני ישראל פרט לגרים אמרת איש לרבות הגרים: איש או אשה כי יעשו, שחשבו לעשות ולא עשו: מכל

80

ספרי זוטא פרק ו

 יחנך במשאלות לבך וכה"א וחנותי את אשר אחון (שמות לג יט). ד"א ויחנך יתן לך חן בעיני בריותיו וכה"א ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר (בראשית לט כא) ואומר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה (אסתר ב טו) ואומר ויתן ה' את דניאל לחסד וגו' (דניאל א ט) ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם (משלי ג ד). ד"א ויחנך בדעת בחכמה ומוסר ובינה והשכל. ד"א ויחנך בתלמוד תורה שנא' תתן לראשך לוית חן כי לוית חן הם לראשך (שם /משלי/ ד ט). ד"א ויחנך יחנך במתנות חנם שנא' הנה כעיני

1234567891011121314151617181920