דניאל

דניאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4879 מקורות עבור דניאל. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יג

 שנא' ויתחזק ישראל וישב על המטה (שם /בראשית/ מח ב). וכן אליהו חלק כבוד למלכות שנא' ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב (מ"א =מלכים א'= יח מו). וכן חנניה מישאל ועזריה חלקו כבוד למלכות שנ' באדין קרב נבוכדנצר לתרע וגו' עבדוהי די אלהא עלאה פוקו ואתו (דניאל ג כו). וכן דניאל חלק כבוד למלכות שנא' וכמקרביה לגובא לדניאל בקל עציב זעיק וגו' אדין דניאל עם מלכא וגו' (שם /דניאל/ ו כא): ויאמר קומו צאו אני אמרתי מי ומי ההולכים ואתם אמרתם בנערינו ובזקנינו נלך קומו צאו מתוך עמי אני אמרתי רק צאנכם ובקרכם יוצג ואתם אמרתם [

62

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה א

 ישראל את הים סוער ושונא רודף הפכו פניהם למדבר והקב"ה זמן להם חיות רעות ולא היו מניחות אותם לעבור שנ' סגר עליהם המדבר ואין סגירה אלא חיה רעה שנ' אלהי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמך מלכא חבולא לא עבדת (דניאל ו כג). וחזקתי את לב פרעה שהיה לבו חלוק אם לרדוף אם לא לרדוף: ואכבדה בפרעה ובכל חילו, פרעה התחיל בעבירה שנא' כל הבן הילוד (שמות א כב) ממנו התחילה הפורענות טבע הוא וכל חילו כיוצא בו וימח את כל היקום (בראשית ז כג) מי שהתחיל וכו' כיוצא בו

63

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ה

 ואומר לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו' (דברים לג יב). ומה שכר נטלו שבטו של יהודה שהיו רוגמין אותם, יהודה זכה למלכות שנ' שרי יהודה רגמתם ואין רגמה אלא מלכות שנ' באדין אמר בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונה והמניכא דדהבה על צואריה והכריזו עלוהי די להוו שליט תלתא במלכותא (דניאל ה כט). שרי זבולון ושרי נפתלי, בא ולמד שכשם שעשה הקב"ה נסים לישראל על הים על ידי שבט יהודה ובנימין כך עשה להם לישראל נסים על ידי שרי זבולון ונפתלי בימי דבורה וברק שנ' ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא צוה ה' אלהי ישראל לך

64

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה א

 האב ונפש הבן לי הנה הנפש החוטאת היא תמות (יחזקאל יח ד): אשירה לה' שהוא חכם שנ' [ה' בחכמה יסד ארץ (משלי ג יט) ואומר עמו חכמה וגבורה (איוב יב יג) ואומר] כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה (משלי ב ו) ואו' יהיב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה (דניאל ב כא) ואו' מי לא ייראך מלך הגוים כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך (ירמיה י ז). אשירה לה' שהוא רחמן שנ' ה' ה' אל רחום וחנון וגו' (שמות לד ו) [ואומר חנון ורחום ה' (תהלים קמה ח)] ואומר כי אל רחום ה' וגו' (דברים ד לא) ואומר

65

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ד

 ה' איש מלחמה למה נאמר לפי שנגלה על הים כגבור עושה מלחמה שנאמר ה' איש מלחמה, נגלה בסיני כזקן מלא רחמים שנ' ויראו את אלהי ישראל (שמות כד י) וכשנגאלו מה הוא אומר וכעצם השמים לטוהר ואומר חזה הוית עד די כרסוון ואומר נהר דינור נגיד ונפיק מן קדמוהי וגו' (דניאל ז ט - י) שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויות הן אלא ה' איש מלחמה ה' שמו הוא במצרים הוא על הים הוא לשעבר הוא לעתיד לבוא הוא בעולם הזה הוא לעולם הבא שנ' ראו עתה כי אני אני הוא וגו' (דברים לב לט) [וכתיב עד זקנה

66

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ו

 שנ' אעלה על במתי עב וגו' אמר הקב"ה אתה רצית לפרוש עצמך מבני אדם סוף בני אדם נפרשין ממך שנ' לקצת ירחין תרי עשר וגו' ענה מלכא ואמר וגו' עוד מלתא בפום מלכא וגו' בה שעתא מלתא ספת על נבוכד נצר וגו' מהו אומר כולא מטא על נבוכד נצר מלכא (דניאל ד כה - ל) בלשאצר מלכא עבד לחם רב בל שאצר אמ' בטע' חמרא באדין הייתיו מאני דהבא וגו' אשתיו חמרא בה שעתא נפקת אצבען די יד אינש וגו' אדין מלכא זיוהי שנוהי וגו' (שם /דניאל/ ה א - ו) ועליו הוא או' הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר (חבקוק

67

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה א

 מצרים. כל אלו עד שלא נבנה הבית, משנבנה הבית מנין [שמונין לבניינו,] ת"ל +דה"ב =דברי הימים ב'= ח א+ ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את בית ה'. לא רצו למנות לבנינו, ימנו לחורבנו, שנ' +יחזקאל מ א+ אחר אשר הוכתה העיר. לא רצו למנות לעצמם, ימנו לאחרים, שנ' +דניאל ב א+ בשנת שתים למלכות נבוכד נצר חלם נבוכד נצר חלומות; ואומר +חגי א טו+ בששי בשנת שתים לדריוש המלך; ואומר +שה"ש =שיר השירים= א ח+ אם לא תדעי לך היפה בנשים; ואומר +דברים כח מז+ תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך ועבדת את אויביך. כבר היה רבן

68

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ה

 לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו]. אנכי ה' אלהיך. למה נאמר, לפי שנגלה על הים כגבור עושה מלחמות, שנאמר +שמות טו ג+ ה' איש מלחמה. נגלה על הר סיני כזקן מלא רחמים, שנאמר +שם /שמות/ כד י+ ויראו את אלהי ישראל, וכשנגאלו מה הוא אומר, וכעצם השמים לטוהר; ואו' +דניאל ז ט י+ חזה הוית עד די כרסון רמיו, ואומר נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי וגו'. שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר, שתי רשויות הן. אלא אנכי ה' אלהיך, אני במצרים, אני על הים, אני בסיני אני לשעבר, אני לעתיד לבא, אני לעולם הזה, אני לעולם הבא. שנאמר +דברים

69

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ט

 מלכות מדי, גדולה זו מלכות יון, נופלת זו מלכות רביעית, רומי חייבתא. ויש מחליפין בדבר, נופלת זו מלכות בבל, דכתיב +ישעי' כא ט+ נפלה בבל, גדולה זו מלכות מדי, שנ' +אסתר ג א+ גדל המלך אחשורוש, חשכה זו מלכות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בתענית, אימה זו מלכות רביעית, שנ' +דניאל ז ז+ דחילא ואימתני ותקיפא יתירא. וירא העם וינועו. אין נוע בכל מקום אלא זיע, שנ' +ישעיה כד כ+ נוע תנוע ארץ. ויעמדו מרחוק, חוץ משנים עשר מיל; מגיד שהיו ישראל נרתעים לאחוריהם שנים עשר מיל וחוזרין לפניהם שנים עשר מיל, הרי עשרים וארבעה מיל על כל דיבור ודיבור,

70

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה י

 אומר, בא וראה רחמיו של מי שאמר והיה העולם על בשר ודם, שאדם קונה את עצמו בממון מידי שמים, שנאמר +שמות ל יב+ כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם וגו', ואומר +מ"ב =מלכים ב'= יב ה+ איש כסף נפשות ערכו, ואומר +משלי יג ח+ כופר נפש איש עשרו, ואומר +דניאל ד כד+ להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאך בצדקה פרוק, ואומר +איוב לג כג+ אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, ואומר +שם שם /איוב לג/ כד+ ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר, נמצינו למדים קדשים יש להם פדיון וקדשים אין להם פדיון, אסורים

1234567891011121314151617181920