דניאל

דניאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4879 מקורות עבור דניאל. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ג

 אהיה עמם, ובשעבוד הן הולכין, ואהיה עמם, אמר לפניו וכך אומר אני להם דיה לצרה בשעתה, אמר לו לאו כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם, לך אני מודיע להם איני מודיע, ד"א אהיה, רבי יצחק בשם רבי אמי אמר בטיט ובלבנים הן עומדים ולטיט ולבנים הן הולכים, וכן בדניאל (דניאל ח) ואני דניאל נהייתי ונחליתי, אמר לפניו וכך אני אומר להן אמר לו לאו אלא אהיה שלחני אליכם, אמר ר' יוחנן אהיה לאשר אהיה ביחידים אבל במרובים על כרחם שלא בטובתם כשהן משוברות שיניהן מולך אני עליהם שנאמר (יחזקאל כ) חי אני נאם ה' אלהים אם לא ביד חזקה

152

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 חיים, אמר להם ומה מעשיו אמרו לו נוטה שמים ויוסד ארץ, קולו חוצב להבות אש, מפרק הרים, ומשבר סלעים, קשתו אש, חציו שלהבת, רומחו לפיד, מגינו עננים, חרבו ברק, יוצר הרים וגבעות, מכסה הרים בעשבים, מוריד גשמים וטללים מפריח דשאים, ועונה חיות צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר העולם (דניאל ב) מהעדה מלכין ומהקם מלכין, אמר להם מתחלה שקר אתם אומרים כי אני הוא אדון העולם ואני בראתי עצמי ואת נילוס, שנאמר (יחזקאל כט) לי יאורי ואני עשיתני, באותה שעה קבץ כל חכמי מצרים אמר להם שמעתם שמו של אלהיהם של אלו, אמרו לו שמענו שבן חכמים הוא ובן

153

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ו

 הוא שיהיה רשאי להרהר אחר מדותיו וגזרותיו של ממ"ה הקב"ה דברים אשר הם חצובים מלפניו, שכל דבר ודבר שיוצא מלפניו טרם הוא נמלך בפמליא של מעלה ומודיע להם הדבר כדי שידעו ויעידו כולן כי דינו דין אמת וגזירותיו אמת וכל דבריו בהשכל, וכה"א (משלי ל) כל אמרת אלוה צרופה ואומר (דניאל ד) בגזירת עירין פתגמא שלפי שהרהרתי אחר מעשיו נכשלתי, כיצד נאמר על משה לפי שכבר הודיע הקב"ה למשה שלא יניח אותם פרעה לילך, שנאמר ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך ואני אחזק את לבו, ומשה לא שמר את הדבר הזה אלא בא להתחכם על גזירתו של

154

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ח

 חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך, נבוכדנצר מנין שעשה עצמו אלוה דכתיב (ישעיה יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון, א"ל הקב"ה (שם /ישעיהו י"ד/) אך אל שאול תורד אל ירכתי בור, מה עשה לו הקב"ה הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו והאכילו עשב כבהמות שנאמר (דניאל ד) ועשבא כתורין יאכל, והיו הבהמות והחיות רואין אותו בדמות נקבה שנאמר (חבקוק ב) ושוד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וגו' כענין שנאמר (דברים ז) ולא תתחתן בם, ועל כל זאת ולבב אינש יהיב ליה דכתיב (דניאל ד) ולקצת יומיא אנא נבוכדנצר עיני לשמיא נטלת ומנדעי עלי

155

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יב

 מפני ישראל וה' השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים והשאר עתידין לירד בימי גוג ומגוג.ח וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחטוא, כך הן הרשעים כ"ז שהן בצרה הם מכניעים עצמן, משהצרה עוברת חוזרין לקלקולן, וכן נבוכדנצר בזמן שהיה בצרה היה מקלס להקב"ה שנא' (דניאל ד) כען אנא נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשוט וגו', וכיון שראה עצמו בגדולה התחיל מתגאה (שם /דניאל ד'/) ענה מלכא ואמר הלא דא היא בבל רבתא די אנא בניתא לבית מלכו בתקף חסני וליקר הדרי, אף פרעה עשה כן, וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף

156

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 יבא הקב"ה שנקרא ראשון ויבנה בהמ"ק =בית המקדש= שנקרא ראשון ויפרע מן עשו שנקרא ראשון ויבא משיח שנקרא ראשון בחדש הראשון, שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים וגו'.ב ד"א החדש הזה לכם, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולם אימתי אתה עושה את המועדות, שכן כתיב (דניאל ד) בגזירת עירין פתגמא, אמר להם אני ואתם מסכים על מה שישראל גומרין ומעברין את השנה שנא' (תהלי' נז) אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי, וכן הוא אומר (ויקרא כג) אלה מועדי ה' מקראי קודש וגו' אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלו, אמר להם הקב"ה לישראל לשעבר

157

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טז

 ואין לי עון, אמר לו הקב"ה הואיל ונדרת מן היין הריני מלמדך שלא תחטא לפני אמר למשה למד לישראל הלכות נזירות, שנאמר (במדבר ו) איש כי יפליא לנדור וגו' מיין ושכר יזיר, מכל אשר יעשה מגפן היין וכיון שיעשה כך הרי הוא כמלאך, כל ימי נזרו קדש הוא לה', כד"א (דניאל ד) ואלו עיר וקדיש, וכן האשה נקראת גפן שנאמר (תהלים קכח) אשתך כגפן פוריה, אמר הקב"ה אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באשה הריני תופשה ואין לי עון או שאני מגפפה ואין לי עון אני נושקה ואין לי עון, אמר הקב"ה כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין אסור

158

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח

 ירד ואני יורד ומצילו, שנאמר (בראשית טו) אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים אלא אתן לכם זמן אימתי תרדו על שנזדקקתם להצילו לכבוד שמי, אתה מיכאל על מחנה אשור ואתה גבריאל על מחנה כשדים, כיון שירד גבריאל להציל לחנניה מישאל ועזריה גזר לאש ויצא ולהט כל אותן שהשליכו אותן, שנאמר (דניאל ג) גובריא אלך די הסיקו לשדרך מישך וגו', וי"א ד' אומות מתו שם, בראשונה כתיב (שם /דניאל ג'/) באדין מתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא והדברי מלכא וכאן חסרו ד' שנאמר ומתכנשין אחשדרפניא לפיכך אמר חנניה (תהלים קיז) הללו את ה' כל גוים, מישאל אמר (שם /תהלים קי"ז/) שבחוהו כל האומים,

159

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ

 אותו ואת בניו, פרעה אמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו והוא הושלך לים שנאמר (שמות טו) מרכבות פרעה וחילו ירה בים, הוי אמרו לאלהים מה נורא מעשיך, מהו ברוב עוזך יכחשו לך אויביך ישתברו, ר' ברכיה אמר יעשו כזבים בדבריהם כענין שנאמר (ויקרא ה) וכחש בעמיתו, אתה מוצא נבוכדנצר אמר (דניאל ג) ורוה די רביעאה דמי לבר אלהין מה עשה לו הקב"ה מסרו למלאך השטן והתחיל מנגדו ואומר לו אי רשע ליחה סרוחה אמור מה ראית התחיל אומר (דניאל ג) בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח מלאכיה ושזיב לעבדוהי, לא כתיב אלא מלאכיה, הוי ברוב עוזך יכחשו

160

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא

 פרעה והמצריים לרדוף אחריהם תלו עיניהם לשמים וראו שרן של מצרים פורח באויר כיון שראו אותו נתייראו הרבה שנאמר וייראו מאד, ומהו והנה מצרים נוסע אחריהן שרן של מצרים היה שמו מצרים, שאין הקב"ה מפיל אומה עד שהוא מפיל שרן תחלה, וכן אתה מוצא בנבוכדנצר שהפיל הקב"ה לשרו תחלה שנאמר (דניאל ד) עוד מלתא בפום מלכא קל מן שמיא נפל, א"ר יהושע בן אבין שרו של נ"נ =נבוכדנצר= קל שמו והפילו הקב"ה, אף שרו של פרעה מצרים שמו והיה פורח לרדוף אחריהם כיון שהשקיע הקב"ה את המצרים בים לא שקע תחלה אלא שרן שנאמר וינער ה' את מצרים בתוך הים

1234567891011121314151617181920