דניאל

דניאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4879 מקורות עבור דניאל. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 ונברכו בך הגשמים והטללים בזכותך. ה"ה ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה וגו' (אסתר ב כב), זה מהול וזה ערל וחס עליו אתמהא, ר' יודה אמר מזקנים אתבונן וגו' (תהלים קיט ק) אמר יעקב בירך את פרעה ויברך יעקב את פרעה (בראשית מז ז), יוסף לא גילה לו, דניאל לא גילה לנבוכדנצר, אף אני ויגד לאסתר המלכה, אמר ר' נחמיה אמר הקב"ה לאברהם ונברכו בך אין ליעתר עתירין אינון מינן, אלא לשאלה כשהן נכנסין לצרה הן שואלים לנו ואנו מגלים להם.(ד) [וילך אברם כאשר דבר אליו י"י וילך אתו לוט] לוט טפל לו.ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה

132

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מג

 שם /שמות/ ד כב).(כא כב) ויאמר מלך סדום אל אברם וגו' ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי וגו' ר' יהודה אמר עשאן תרומה היך דאת אמר והרמותם ממנו תרומת י"י (במדבר יח כו), ר' נחמיה אמר עשאן שבועה היאך דאת אמר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע (דניאל יב ז), ורבנין אמ' עשאן שירה היך דאת אמר אלהי אבי וארוממנהו (שמות טו ב) ר' ברכיה בשם ר' אלעזר אמר משה בלשון שאמר אבא שירה הרימותי בו בלשון אני אומר שירה אלהי אבי וארוממנהו.(כג) [אם מחוט ועד שרוך נעל] [אמר ר' אבא בר ממל אמר לו הקב"ה אתה אמרת

133

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 בבל שמעמדת שלשה נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשצר, ועז משולשת זו מדי שמעמדת שלשה כורש ודריוש ואחשוירוש, ואיל משולש זו יוון, ר' לעזר ור' יוחנן ר' לעזר א' כל הרוחות כיבשה ורוח מזרחית לא כיבשה, אמר ליה ר' יוחנן והכת' ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו (דניאל ח ד), והוא דעתיה דלא אמר מזרחה, ותור וגוזל זו אדום תור הוא אלא גוזלני, ויקח לו את כל אלה וגו' ר' יהודה א' שרי אומות העולם הראה לו, ר' נחמיה א' שרי ישראל הראה לו, על דעתיה דר' יודה קתדרין דדין כל קבל קתדרין דדין, על דעתיה דר'

134

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מה

 אדם וודיי שהכל בוזזים ממון והוא בוזז נפשות.ידו בכל ויד כל בו ידו ויד כלבו שוות, מה כלבו אוכל נבלות אף הוא אוכל נבלות, אמר ר' אלעזר אימתי ידו בכל ויד כל בו לכשיבוא הוא שכתוב בו וכל די דיירין בני אנשא חוות ברא ועוף שמיא וגו' (דניאל ב לח) הה"ד לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדנצר (ירמיה מט כח) נבוכדראצר כת' שעצרן במדבר והרגן.על פני כל אחיו ישכון הכא את אמר ישכן ולהלן את אמר נפל (בראשית כה יח) אלא כל הימים שהיה אברהם קיים ישכון וכיון שמת נפל, עד שלא פשט ידו במקדש ישכון כיון שפשט

135

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 תכסון ברומאי זעיר ולא בגלייר זעיר.כולו כאדרת שער אמר ר' חננא בר יצחק כלו ראוי לאדרת, רבנן דדרומא בשם ר' אלכסנדרי ורחבה בשם ר' אבא בר כהנא יצא זה כלו אדירי שער הה"ד באדין דקו כחדא פרזלא חספא נחשא כספא ודהבא והוו כעור מן אדרי קיט וגו' (דניאל ב לה) אמר ר' חננא בר יצחק מי גרם להם לעשות כעור מן אידרי קיט על שפשטו ידיהם באדירים.ויקראו שמו עשו הא שוא שבראתי בעולמי, אמר ר' יצחק אתון קריתון לחזירתכון שם אף אנא קרי לבני בכורי שם שנ' בני בכורי ישראל (שמות ד כב).(כו) [ואחרי כן יצא אחיו]

136

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סד

 בהם הה"ד יגורו יצפונו המה עקבי ישמורו כאשר קוו לנפשי (תהלים נו ז).(יג) [ויגדל האיש [וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד]] אמר ר' חנן עד שהיו א' זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו שלאבימלך.(יד) [ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה] דניאל חייטה אמר ועבדה כת' אם אין אדם נעשה עבד לעבדו אינו קונה אותו.(טז) [ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד] אמר לו כל עצמות שעצמת לא ממנו היו לך, לשעבר הוה לך חד קיוקיה, כדון אית לך קווקייה סגין.(יח - כב) וישב יצחק ויחפר את בארות המים וגו' כמה

137

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 הנה נא זקנתי וגו'.(ג) [ועתה שא נא כליך] שוון מאני זינך שלא תאכיליני נבלות וטריפות, סב מאני זינך שלא תאכיליני גזילות וחמסין, תליך אמר ליה הרי ברכות תלויות למאן דחמי ליה למתברכה הוא מתברך, ד"א שא נא כליך זו בבל שנ' ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו (דניאל א ב), תלייך זו מדיי שנ' ויתלו את המן וגו' (אסתר ז י), וקשתך זו יוון שנ' כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון וגו' (זכריה ט יג), וצא השדה זה אדום שנ' ארצה שעיר שדה אדום (בראשית לב ד).(ד) [ועשה לי מטעמים] ר'

138

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 לבם שנ' אמר נבל בלבו (תהלים יד א), ויאמר עשו בלבו, ויאמר ירבעם בלבו (מ"א =מלכים א'= יב כו), ויאמר המן בלבו (אסתר ו ו), אבל הצדיקים לבם ברשותם שנ' וחנה היא מדברת על לבה (ש"א =שמואל א'= א יג), ויאמר דוד אל לבו (שם /שמואל א'/ כז א), וישם דניאל על לבו (דניאל א ח), דומין לבוראן ויאמר י"י אל לבו וגו' (בראשית ח כא).יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ר' יהודה א' בא לו עשו במתינה אמר מה אני מכריע את אבה /אבא/ אלא יקרבו ימי אבל אבי וגו', ר' נחמיה אמר הרבה סייחים מתו

139

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סח

 לוי כי חלק י"י עמו יעקב חבל נחלתו (דברים לב ט) מה חבל זה פחות משלשה אין מבקיעין אותו, ר' ברכיה אמר עולם ושליש עולם הראה לו, עולים אין עולים פחות משנים ואין יורדים פחות משנים, המלאך שלישו שלעולם, מנ' שהמלאך שליש העולם שנ' וגויתו כתרשיש ופניו כמראה ברק וגו' (דניאל י ו). ר' חייא רבא ור' יניי חד אמר עולים ויורדים בסולם וחרנה אמר עולים ויורדים ביעקב, מאן דאמר עולים ויורדים בסולם ניחה, מן דאמר עולים ויורדים ביעקב מעלים בו מורידים בו אופזים בו קופזים בו סונטים בו שנ' ישראל אשר בך אתפאר (ישעיה מט ג), את הוא שאיקונין

140

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עא

 קריבה, בזה שלשלת יוחסים ובזה שלשלת יוחסים, בזה ציץ ובזה ציץ. אמר ר' לוי לא יגרע מצדיק עינו (איוב לו ז) דיגמה דידיה, תפסה לאה פלך הודייה ועמדו כל בניה בעלי הודיה, יהודה ויכר יהודה וגו' (בראשית לח כו) דוד הודו לי"י כי טוב כי לעולם חסדו (תהלים קז א), דניאל לך אלה אבהתי מהודה ומשבח אנא (דניאל ב כג), רחל תפסה פלך שתקנות ועמדו כל בניה בעלי מסטירין, בנימן ישפה (שמות כח כ) יש פה, יודע במכירת יוסף ואינו מגיד, שאול ואת דבר המלוכה לא הגיד לו (ש"א =שמואל א'= י טז), אסתר אין אסתר מגדת מולדתה (אסתר ב

1234567891011121314151617181920