דניאל

דניאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4879 מקורות עבור דניאל. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כא

 בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כאא [ג, כב] ויאמר ה' אלהים הן האדם היה כאחד ממנו וגו', כתיב (דניאל ח) ואשמע אחד קדוש מדבר ויאמר [אחד קדוש] לפלמוני המדבר וגו', ואשמע אחד, זה הקב"ה שנאמר (דברים ו) שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, קדוש כי הכל אומרים לפניו קדוש, מדבר, גזר גזירות קשות על בריותיו וקוץ ודרדר תצמיח לך, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, רבי הונא לפלניא, תירגם עקילס לפנימי, זה אדם הראשון שהיתה מחיצתו לפנים ממלאכי השרת, (דניאל ח) עד מתי החזון התמיד, גזרה שנגזרה על אדם הראשון לעולם היתה, אתמהא, (שם /דניאל ח'/) והפשע שומם, כך

102

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כז

 בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כזא [ו, ה] וירא ה' כי רבה רעת האדם כתיב (קהלת ב) כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון א"ר יודן גדול כחן של נביאים שמדמין צורה ליוצרה, שנאמר (דניאל ח) ואשמע קול אדם בין אולי, א"ר יהודה בר סימון אית לן קריא אוחרן דמחוור יתר מן דין, שנאמר (יחזקאל א) ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, שעמלו בחכמה, שנאמר (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ, ובדעת, שנאמר (שם /משלי ג'/) בדעתו תהומות נבקעו, ובכשרון, ר' ברכיה בשם ר"י בר סימון לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו, אלא (תהלים

103

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לד

 ויאמר ה' אל לבו, הרשעים הן ברשות לבן (שם /תהלים/ יד) אמר נבל בלבו, (בראשית כז) ויאמר עשו בלבו, (מלכים א יב) ויאמר ירבעם בלבו, (אסתר ו) ויאמר המן בלבו, אבל הצדיקים לבן ברשותן (שמואל א א) וחנה היא מדברת על לבה, (שם /שמואל א'/ כז) ויאמר דוד אל לבו, (דניאל א) וישם דניאל על לבו, ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לא אוסיף ליסגי ליסגי, ורבנן אמרין לא אוסיף לבני נח, לא אוסיף לדורות, אמר רבי חייא רבה עלובה היא העיסה שנחתומה מעיד עליה שהיא רעה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אבא יוסי התורתי אומר עלוב הוא השאור,

104

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לו

 לטלית, ויפת לפיוולא, וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם, ממשמע שנאמר וילכו אחורנית איני יודע שערות אביהם לא ראו, אלא מלמד שנתנו ידיהם על פניהם והיו מהלכין לאחוריהם, ונהגו בו כבוד כמורא האב על הבן, אמר הקב"ה לשם אתה כסית ערותא דאבוך, חייך שאני פורע לך (דניאל ג) באדין גבריא אלך כפיתו בסרבליהון, רבי יודן ורבי הונא רבי יודן אמר בגוליהון, ר' הונא אמר במוקסיהון, אמר הקב"ה ליפת, אתה כסית ערות אביך, חייך שאני פורע לך (יחזקאל לט) ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל גיא העוברים קדמת הים וחוסמת היא את העוברים וקברו שם

105

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה לט

 נתרפא, ונברכו בך, הגשמים בזכותך, הטללים בזכותך, הה"ד (אסתר ב) ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה וגו', זה מהול וזה ערל וחס עליו אתמהא, ר"י ור"נ, ר"י אומר (תהלים קיט) מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי, אמר יעקב בירך את פרעה שנאמר (בראשית מז) ויברך יעקב את פרעה, יוסף גילה לו, דניאל גילה לנבוכדנצר אף אני כן (אסתר ב) ויגד לאסתר המלכה, ור' נחמיה אמר, אמר הקב"ה לאברהם אבינו ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, אין תימר דלהוי עתירין הרי עתירין אנון מינן אלא לשאלה כשהן נכנסין לצרה הם נשאלים לנו ואנו מגלין להם.יג [יב, ד] וילך אברם כאשר דבר

106

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מג

 ט [יד, כא - כב] ויאמר מלך סדום אל אברם תן לי הנפש וגו', ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי וגו', ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן, ר"י אמר עשאן תרומה היך מד"א (במדבר יח) והרמותם ממנו תרומת ה', ורבי נחמיה אמר עשאן שבועה, היך מה דאת אמר (דניאל יב) וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם, ורבנן אמרי עשאן שירה, היך מה דאת אמר (שמות טו) זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו, רבי ברכיה ור' חלבו ור' אמי בשם ר"א אמרו אמר משה בל' שאמר אבא שירה הרימותי ידי אל ה' בו בלשון אני אומר שירה שנאמר אלהי אבי

107

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 טו ד"א קחה לי עגלה משולשת, זו בבל שהעמידה ג' מלכים, נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשצר, ועז משולשת, זו מדי שהיתה מעמידה ג' מלכים, כורש ודריוש ואחשורוש, ואיל משולש זו יון, ר' אלעזר ור' יוחנן ר"א אמר כל הרוחות כבשו בני יון ורוח מזרחית לא כבשו א"ל רבי יוחנן והכתיב (דניאל ח) ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצונו והגדיל, הוא דעתיה דר"א דלא אמר מזרחית, ותור וגוזל זו מלכות אדום, תור הוא אלא שגזלן הוא, ד"א ויקח לו את כל אלה ר"י ור' נחמיה ר"י אמר שרי עובדי כוכבים הראה

108

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה

 ביישוב והוא יהיה גדל במדבר, רבי שמעון בן לקיש אמר פרא אדם וודאי שהכל בוזזים ממון והוא בוזז נפשות, ידו בכל ויד כל בו, קרי בו כלבו, הוא והכלב שוים, מה הכלב אוכל נבלות אף הוא אוכל נבלות. אמר רבי אלעזר מתי ידו בכל ויד כל בו לכשיבא אותו שכתוב (דניאל ב) ובכל די דארין בני אנשא חיות ברא ועוף שמיא יהב בידך והשלטך בכלהון, הה"ד (ירמיה מט) לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדנצר מלך בבל, נבוכד ראצר כתיב, שאצרן במדבר והרגן, על פני כל אחיו ישכון, הכא את אמר ישכון והתם כתיב נפל, אלא כל זמן שהיה אברהם אבינו

109

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג

 חזירין אקילינן ברם לדיקליטיינוס מלכא אנן משועבדים אמר להון אפילו כן לא תבזון לא ברומי זעיר ולא בגולייר זעיר, כלו כאדרת שער אמר רבי חנינה כולו ראוי לאדרת, רבנן דרומאי בשם ר' אלכסנדרי ורחבה בשם ר' אבא בר כהנא אמר יצא כולו מפוזר ומפורד כאדרת לזרותו כמוץ וכקש מאדרא, הה"ד (דניאל ב) באדין דקו כחדא פרזלא וגו' והוו כעור מן אידרי קיט, רבי חנינא בר יצחק אמר מי גרם להם להעשות כעור מן אדרי קיט על שפשטו ידיהם באדירים, ויקראו שמו עשו, הא שוא שבראתי בעולמי, אמר ר' יצחק אתון קריתון לחזירתכון שם אף אנא קורא לבני בכורי שם, כה

110

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סד

 אבימלך את כל העם, א"ר אייבו אפילו צרור אל יזרוק בהם אדם, הה"ד (תהלים נו) יגורו יצפנו המה עקבי ישמורו כאשר קוו נפשי, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל, א"ר חנין עד שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, דניאל חייטא אמר ועבדה כתיב אם אין אדם עושה עצמו כמו עבד לעבדו אינו קונה אותו כענין שנא' (משלי יב) טוב נקלה ועבד לו, בנוהג שבעולם אדם צריך לטרוח ולבקש יציאות ביתו והם יושבים בביתו, ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו, אמר לו כל אותן עצמות שעצמת

1234567891011121314151617181920