דיבור

דיבור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9789 מקורות עבור דיבור. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק א

 חגיגה ראיה כולה לגבוה מה שאין כן בחגיגה בית הלל או' מרובה מדת חגיגה ממדת ראיה חגיגה נוהגת לפני דבור ולאחר דבור מה שאין כן בראיה שלש מצות נוהגות ברגל אילו הן ראיה חגיגה ושמחה יש בראיה מה שאין בשתיהן ראיה כלה לגבוה מה שאין כן בשתיהן חגיגה נוהגת לפני דיבור ולאחר דבור מה שאין כן בשתיהן שמחה נוהגות באנשים ובנשים ונוהגת כל שבעה מה שאין כן בשתיהן אי זו היא ראיה אילו עולות הבאות לראיה אי זו היא חגיגה אילו שלמים הבאין לחגיגה אם יש לו להביא מתוך ביתו הרי זה מביא ואם לאו משתתף הוא עם אחרים ובלבד

2

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ג

 עדים על שהיו שתי כתי עדים מעידות אותו שהוא נזיר בקטנה שבה על מה נחלקו על שהיו שני עדים מעידין אותו שבית שמיי אומ' נחלקה עדות ואין כן נזירות ובית הלל אומ' יש בכלל חמש שתים יהא נזיר שתים הלכה במי שאמ' הריני נזיר ושהא כדי דיבור ושמע חבירו ואמ' ואני הוא אסור וחבירו מותר כמה הוא כדי דיבור כדי שאילת שלום הלכה גהריני נזיר ושמע חבירו ואמ' פי כפיו ושערי כשערו הרי זה נזיר ידי כידו רגלי כרגלו הרי זה נזיר ידי נזירה ורגלי נזירה אין נזיר ראשי נזיר וכבידי נזירה הרי זה נזיר זה הכלל דבר

3

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לד

 טוב לשבת בארץ מדבר (משלי כ"א י"ט). ואחת שנסתלקה כלפי מעלה דכתיב אלכה ואשובה אל מקומי (הושע ה' ט"ו): עשרה שמות נקרא נביא אלו הן. ציר. נאמן. עבד. שליח. חוזה. צופה. רואה. חולם. נביא. איש האלהים: עשרה שמות נקרא רוח הקודש אלו הן. משל. מליצה. חידה. דיבור. אמירה. תפארת. ציווי. משא. נבואה. חזיון: עשרה שמות נקראת שמחה אלו הן. ששון. שמחה. גילה. רינה. דיצה. צהלה. עליזה. חדוה. תפארת. עליצה: עשרה נקראו חיים [אלו הם] וה' אלהים אמת הוא אלהים חיים (ירמיה י' י'). תורה נקראת חיים שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה (משלי ג' י"ח). ישראל נקראו חיים שנאמר ואתם

4

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לז

 הארץ. ופי האתון. ומקלו של אהרן. והמערה. ויש אומרים אף [קברו של משה רבינו. ואילו] של אברהם אבינו. רבי נתן אומר אף כתב והמכתב והלוחות. רבי יהושע אומר אף (והעד) [העור] והשמיר. רבי נחמיה אומר אף האור והפרדה: עשרה שמות נקראת נבואה משא. משל. מליצה. חידה. הטיפה. צווי. דיבור. אמירה. חזון. נבואה: עשרה שמות נקרא נביא עבד. מלאך שליח. צופה. חוזה. חולם. ציר. רואה. נביא. איש האלהים: עשרה נקראו איש האלהים משה. אלקנה. שמואל. דוד. עדו. שמעיהו. אליהו. אלישע. מיכיהו. (עמוס) [אמוץ]: משה נקרא איש האלהים שנאמר וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים (דברים ל"ג א'). אלקנה נקרא איש

5

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טז

 עצים ועשבים, שיחת חיות ובהמות, שיחת שדים ומשלות, הכל למד, כל כך למה, משום, י"י חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הלכה חאמר ר' יהושוע בן לוי אנא מן יומאי לא איסתכלית גו ספר דאגדתא, אלא חד זמן איסתכלית, ואשתכחית ביה, מאה ושבעים וחמש פרשיות בתורה, דיבור אמירה וציווי, הוינא מתבעית בליליא. הלכה טוקטן שאינו פורס את שמע אינו יכול לומר קדוש ביוצר ביחיד, אבל בציבור עונה עמהם. וגדול שהוא פורס את שמע, יכול לומר קדוש, לפי שהוא כסודר, אבל קדוש של עמידה, כיון שצריך לומר נעריצך ונקדישך, אינו מן הדין לומרו פחות מעשרה. ואין קטן עולה מן

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ב

 המגילה אוף ר"א מודי. תני השואל בשלום רבו או במי שהוא גדול ממנו בתורה הרשות בידו. הדא אמרה שאדם צריך לשאול במי שהוא גדול ממנו בתורה ועוד מן הדא דתני קרע וחזרה בו נשמה אם על אתר אינו צריך לקרוע אם לאחר זמן צריך לקרוע. וכמה הוא על אתר כדי דיבור. וכמה הוא כדי דיבור ר' סימון בשם ר' יהושע ב"ל כדי שאילת שלום בין אדם לחבירו אבא בר בר חנה בשם ר' יוחנן כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד ויאמר לו שלום עליך רבי. ר' יוחנן הוה מיסתמיך על ר' יעקב בר אידי והיה ר' אלעזר חמי ליה ומיטמר

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ט

 מברך אלא אחת. אבל אם היה נכנס ויוצא נכנס ויוצא מברך על כל פעם ופעם. אתא אמר רבי אחא ורבי חנינא בשם רבי יוסי אם בטורדין דיו פעם אחת ביום. אי מפסיקין מברך על כל אחת ואחת. היה יושב בבית הכסא או בבית ספיקריא אם יכול לצאת ולברך בתוך כדי דיבור יצא. ואם לאו לא יצא. רבי ירמיה בעי היה יושב בתוך ביתו ערום מהו שיעשה ביתו כמו מלבוש ויוציא ראשו חוץ לחלון ויברך. היה יושב במגדל ערום מגדל מהו שיעשה לו כמין מלבוש ויוציא ראשו חוץ לחלון ויברך: פיסקא על הרוחות אומר ברוך שכחו מלא עולם. מתניתא בשבאין בזעף

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מועד קטן פרק ג

 תני לא יצא ידי קירעו מאן דאמר יצא ידי קירעו כבר קרע מאן דאמר לא יצא ידי קירעו שהרי על חי קרע. ועוד מן הדא דתני [דף יח עמוד ב] קרע וחזרה בו נשמה אם על אתר אינו צריך לקרוע אם לאחר זמן צריך לקרוע. כמה הוא על אתר כדי דיבור כמה הוא כדי דיבור רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי כדי שאילת שלום בין אדם לחבירו אבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד ויאמר לו שלום עליך רבי. ר' יוחנן הוה מיסתמיך על רבי יעקב בר אידי והוה רבי לעזר חמי ליה

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מכות פרק ב

 נודד ממקומו) ותימר אכן תיפתר שהיה עת ועונה כיי דמר רבי יוסי בן חלפתא עתים הן לתפילה אמר דוד לפני הקב"ה רבון העולמים בשעה שאני מתפלל לפניך תהא עת רצון דכתי' [תהילים סט יד] ואני תפילתי לך ה' עת רצון. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בכל מקום שנאמר דיבור [דף ז עמוד ב] חידוש מקרא שם והכתיב [שמות ו ב] וידבר אלהים וכו' גרס"ה מהו [יהושע כ ד] וישב עמם. רבנן דקיסרין בשם רבי שילה שאם היה תלמיד חכם עושים לו בית וועד. שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן משבאו לארץ הפרישו עוד שלש ולעתיד לבוא מפרישין עוד

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק ח

 על לוח זה ועשרים על לוח זה דכתיב ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה. ר' סימאי אומר ארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה מזה ומזה הם כתובים. טטרגונה. חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דיבור ודיבור דיקדוקיה ואותותיה [שיר השירים ה יד] ממולאים בתרשיש. כימא רבא. רבי שמעון בן לקיש כד הוי מטי להדין קרייא הוה אמר יפה לימדני חנניה בן אחי רבי יהושע. מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים כך בין כל דבר ודבר דיקדוקיה ואותותיה של תורה. אמר

1234567891011121314151617181920