דובר מישרים הלכות בכורות פרק ד

דובר מישרים הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] בהמת שותפים חייבת בבכורה כו'. כתב הר"ב מש"ל בתוך דבריו וז"ל דאף דקי"ל דספקא דרבנן לקולא היכ' דיכו' להתברר לא אזלינן לקולא משום דלא חשיב ספק כל שיכול להתברר וכמ"ש הראשונים ז"ל וגדולה מזו כתב הרשב"א בת"ה דאפילו ס' דחסרון ידיעה לא מקרי ספק ואף בדרבנן אזלינן לחומרא כו' וא"כ כ"ש דכל דבר שיכול להתברר דלא חשיב ספק את"ד ז"ל יע"ש.
וראיתי להרב שער המלך בפ"י מהלכות מקואות ה"ו כלל ג' שהביא דברי המש"ל הלזו וכתב וז"ל והנה מ"ש דכן כתבו הראשו' דביכול להתברר כו' חיפשתי ולא מצאתי דין זה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.