דובר מישרים הלכות אישות פרק כג

דובר מישרים הלכות אישות פרק כג

  

הלכה טז
[טז] הפוסק מעות כו'. כתב ה"ה וכתב הרשב"א ז"ל והוא שלא הניח נכסים כאן אבל כשיש לו נכסים יורדין לנכסיו ונותנים לפי דהן הן הדברים הנקנים באמירה כו' עכ"ל.
ואת זה ראיתי להרב ב"ד בא"ה סי' ע"ה דע"ב ע"ג שכתב וז"ל אמר הרב הנז"ל אם הלך אביה למ"ה יש רשות ביד ב"ד לירד בנכסיו ולהשיאה את בתו כפי כבודו יע"ש, ומן התימה עליו דדבריו הם תמוהים הרבה מדברי ה"ה אלו משם הרשב"א לכעין נדון הרב ז"ל כאשר יעיין המעיין וכן יש לעמוד עליו ממ"ש הרמב"ם בפי"ב מה' אישות הי"ז דביותר על השש לא נחתי' לנכסי' ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.