דובר מישרים הלכות אבל פרק י

דובר מישרים הלכות אבל פרק י

  

הלכה ב
[ב] מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת מן המנח' ולמעלה כו'. מרן כ"מ כתב מאימתי כו' בסו"פ אלו מגלחין דכ"ז ע"א והוא דאמרו שם ת"ר מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת מן המנחה ולמעלה כו' וכתבו התוס' שם בד"ה מן המנחה ולמעלה וז"ל פי' בתוס' הרב דמספקא ליה אי מנחה גדולה אי מנחה קטנה דמוקדם לכן אינו יושב עליה כו' דבריה' אינ' מובנים וכמ"ש בח"ה שם דמאי ספקא איכא לענין ישיבה הא מסיק דאינו יושב עליה עד שתחשך יע"ש, ועוד קשה דמה קשר ושייכות יש במ"ש נ"ל עם הקודם ולע"ד נראה לפרש דאיכא לספוקי בדברי התנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.