דובר מישרים הלכות אבל פרק ב

דובר מישרים הלכות אבל פרק ב

  

הלכה ג
[ג] וכן אשתו ארוסה אינו מתאבל עליה ולא אונן כו'. כתב מרן כ"מ ז"ל וכן אשתו ארוסה כו' בפ"ד אחים דכ"ט ע"ב אשתו ארוסה אינו אונן עליה ואינה אוננת עליו ומשמע לרבינו דה"ה לאבלות ע"כ, והרב לח"מ ז"ל כתב דלא היה צריך לזה דנפקא לן משום דאשתו ארוסה אינו מטמא לה וכיון דליכא טומאה ליכא אבלות דהא בהא תליא כו' יע"ש, ואחרי המח"ר אישתמיט מינייהו מלכי דהכי איתא בהדיא באבל רבתי פ"ד אשתו ארוס' לא מתאבל ולא מטמא כו' א"כ מ"ש רבינו דין זה דארוס' אינו מתאבל עליה אינו ממשמעות כמ"ש מרן כ"מ או כמ"ש הרב לח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.