דבש תמר הלכות שכנים פרק ח

דבש תמר הלכות שכנים פרק ח

  

הלכה ה
[ה] מגיד משנה, ד"ה רצה בעל הגג לעקור הצנור מצד זה וכו', אבל בעל (החצר) [הגג] נראה שהכל מודים דמה לו לבעל חצר בכך. נ"ב מהריטב"א שמביא הנמוק"י משמע דהא בהא תליא לר' יהודה אתי שפיר דתלוי בדעת בעל החצר לשנות המרזב מצד אל צד וכן לר' חנינא לקצרו וכיון דתלוי בדעת בעל החצר ואינו צריך לזה הסכמת בעל הגג מובן אשר בעל הגג אינו יכול לשנות ולא לקצר בלא דעת בעל החצר, אבל הרמב"ם דלא פסק כותייהו ואין בעל החצר רשאי לשנות ולקצר בלא דעת בעל הגג וכיון דתלוי בדעת בעל הגג שפיר כתב הרמב"ם שבעל הגג יכו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.