דברים רבה (ליברמן) פרשת ראה

דברים רבה (ליברמן) פרשת ראה

  

[א.] אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה, הלכה, שנים מישראל מהו שיהו מותרי' לקרות את התוכחות, כך שנו חכמים אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כלן, למדונו רבותינו למה אין מפסיקין בקללות, א"ר חייא בר גמדא שכן כתי' מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, אל תעשה את התוכחות קוצים קוצים אלא אחד קורא את כולן. ד"א למה אין מפסיקין בקללות, א"ר יהושע דסכנין בשר"ל אמ' הקב"ה אני כתבתי על כבודי עמו אנכי בצרה, אין שורת הדין שיהו בני מתקללין ואני מתברך, כיצד אם יקראו את התוכחות קריות הרבה אין קרוי וקרוי שאין מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.