דברי ירמיהו הלכות ברכות פרק ה

דברי ירמיהו הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים חייבים בבהמ"ז וספק יש בדבר אם הן חייבין מן התורה לפי שאין קבוע להן זמן או אין מחויבין מן התורה לפיכך אין מוציאין את הגדולים יד"ח אבל הקטנים חייבין בבהמ"ז מד"ס כדי לחנכן במצות. עיי' בכ"מ שהביא רש"י שכתב משום שלא יוכלו לומר על ארץ הטובה שלא היה להם חלק בארץ עיי"ש ולא כתב כמ"ש בתוס' בד"ה נשים שהשיגו על רש"י מכהנים שלא היה להם ג"כ חלק ופי' משום שלא יוכלו לומר ברית ותורה עיי"ש אבל עיין לעיל בפ"ב ה"ג ובלח"מ שם ובמ"ש דנראה לרבינו בלא אמר ברית ותורה יצא יד"ח בדיעבד עיי" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.