דברי ירמיהו הלכות ברכות פרק ב

דברי ירמיהו הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] סדר בהמ"ז כך היא ראשונה ברכת הזן וכו' ברכה הראשונה משה רבינו תיקנה וכו' רביעית חכמי משנה תיקנו'. ועי' בהל' ב' בכ"מ בשם הרמב"ן דהברכות אחר המזון מדאורייתא ודעת התוס' במס' ברכות דף ט"ז ע"א דהוי מדאורייתא ובמג"א בסי' קצ"א ס"ק א' כתב בדעת רש"י דמדאורייתא די כשיברך ענין השלשה ברכות בברכה אחת ומדרבנן לחתום על כל אחת בפ"ע עיי"ש ובסי' קצ"ד ס"ק ג' ובהגהות הדגול מרבבה שם ונפק"מ בספיקן דלחומרא בכ"ג ועי' בלח"מ בפ"ב מהל' ק"ש הי"ג מ"ש בשם קרית ספר להמבי"ט עיי"ש:
והנה בגמ' במס' ברכות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.