דברי חן הלכות זכיה ומתנה פרק ג

דברי חן הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה יב
[יב - י"ג] סימן עח
להרב הגאון כו'.
אשר כתבת אלי יקירי וז"ל שמעתי מקשים לפי מ"ש הרשב"א בשם הראב"ד בקדושין כ"ג בהא דאין קנין לאשה בלא בעלה דכשנתנו לעבד כאילו נתנו לרבו ממש. לפ"ז איך יכולה אשה לקנות מציאה לאחר דהא לא שייך גבה מיגו דזכיא לנפשה דהא תיכף ומיד זכי לה בעל. וכתבת דמשכחת לה אליבא דר"ש דקיי"ל כוותי' בכתובות ע"ח ע"ב דנכסים שאין ידועים לבעל לא זכה בהן א"כ ה"נ מציאה שלא ידע בה בעלה יכולה לקנות בשביל אחר וכמו"ש האבני מילואים ליישב הקושיא שמקשים במסכת כתובות. עד כאן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.