גרמי

גרמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1099 מקורות עבור גרמי. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות

 את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות, אשר אתה בבית [כ"ז, ט"ו] כמה נשים היו לו ואת אמרת אשר אתה בבית אלא דהוא ידע מה עובדייהו עובדא הוה בהדא סיעא דפריצין בהדא כפר חטיא דהוו נהיגין אכלין ושתין בבי כנישתא כל פתי רמשא דשבתא מן דהוו אכלין הוו נסבין גרמי ומקלקלי יתהון על ספרא, חד מנהון דמך אמרין ליה למאן את מפקד על בניך אמר לון לספרא אמר כמה רחמין הוו ליה והוא אמר לספרא אלא דהוה ידע עובדיהון כך כמה נשים היו לו ואת אמרת אשר אתה בבית [כ"ז, ט"ו] אלא דהוה ידע עובדיהון, ואת עורות גדיי העזים

2

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 אי כהאי תנא:אמר רב חסדא מתנות כהונה אינן נאכלות אלא צלי ואינן נאכלות אלא בחרדל, מאי טעמא אמר קרא למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים, אמר רב חסדא מתנות כהונה זרוע לאחד וקבה לאחד לחיים לשנים, איני והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר במערבא פלגינן להן גרמי גרמי, התם בדתורא, איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה עד כף של יד והוא של נזיר וכנגדו ברגל שוק, רבי יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה עד סובך של רגל, איזהו לחי מהפרק של לחי עד פיקה של גרגרת ת"ר הזרוע זה ימין, או אינו אלא של שמאל, ת"ל הזרוע

3

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 וחלצו את האבנים, ואימא זרוזי הוא דכתיב החלצו מאתכם אנשים לצבא, התם נמי שלופי (גברי) [מביתא] לקרבא, והכתיב יחלץ עני בעניו, בשכר עניו יחלץ מדינה של גיהנם, והכתיב חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם, בשכר יראיו יחלצם מגיהנם, והכתיב ועצמותיך יחליץ ואמר (רבא) [ר"א] זו מעולה שבברכות ואמר רבא זרוזי גרמי, א"ל אין משמע הכי ומשמע הכי ואס"ד זרוזי הוא ליכתוב רחמנא וחלצה נעלו ברגלו, אי כתב הכי הוה אמינא ברגלו אין בשוקו לא, כתב רחמנא מעל רגלו דאפילו בשוקו, א"כ ליכתוב במעל רגלו מאי מעל רגלו שמע מינה לישנא דמישלף הוא, מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה, ורמינהו רגלים פרט

4

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 דאינון חבו ומיין הוו רתיחן ופשטו משכא מנייהו כמה דחבילו ארחייהו במיין רתיחן דינא לקבל דינא הדא הוא דכתיב נבקעו כל מעיינות תהום רבה, הא מיין תתאין, וארובות השמים נפתחו דא מיין עלאין מיין עלאין ותתאין: רבי חייא ור' יהודה הוו אזלי בארחא ומטו לגבי טורין רברבן ואשכחו ביני טוריא גרמי בני נשא דהוו מאינון בני טופנא ופסעו תלת מאה פסיען בגרמא חדא תווהו אמרו היינו דאמרו חברנא דאינון לא הוו מסתפי מדינא דקודשא בריך הוא כמה דכתיב (איוב כ"א) ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, מה עבדו הוו סתימין ברגלייהו מבועי תהומא ומיין נפקין רתיחן ולא יכילו

5

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

 דעלמא ובגין כך בשעתא דאמר עשו נסעה ולנכה ונפלוג האי עלמא כחדא ונשלוט כחדא מה אמר יעבר נא אדני לפני עבדו יקדים עשו שלטניה השתא בהאי עלמא, יעבר נא כמה דאת אמר (מיכה ב') ויעבור מלכם לפניהם ויי' בראשם אקדים אנת שולטנותך בקדמיתא בהאי עלמא, ואני אתנהלה לאטי אנא אסלק גרמי לההוא עלמא דאתי ולסוף יומיא לאינון יומיא דאזלין לאט, לרגל המלאכה, מאן מלאכה, דא אספקלריאה דלא נהרא דבה אתעביד עבידתא דעלמא, אשר לפני דא היא מן קדם יי' בכל אתר, ולרגל הילדים דא הוא רזא דכרובים לאחזאה רזא דמהימנותא דאיהו אתדבק בהו, עד אשר אבא אל אדני שעירה אנא

6

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

 דקודשא בריך הוא אשגח ביה בעלמא למידן יתיה ואשכח חייבין בעלמא מה כתיב (דברים י"א) ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה וכדין ואבדתם מהרה דהא בגין חובין דבני נשא שמיא וארעא אתעצרו ולא נהגי נמוסיהון כדקא יאות, ותא חזי אינון דלא נטרו להאי קיימא דקודשא גרמי פרישו בין ישראל לאבוהון דבשמיא בגין דכתיב וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וכתיב ועצר את השמים ולא יהיה מטר, דהאי איהו כמאן דסגיד לאלהא אחרא דמשקר בהאי את קיימא קדישא וכד קיימא קדישא אתנטיר בעלמא כדקא יאות כדין קודשא בריך הוא יהיב ברכאן לעילא לאתרקא בעלמא כמה דאת

7

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 הולכים אל הים, עד דהוו אזלי פגעו ביה בההוא ינוקא דהוה אזיל לקפוטקא בקסטירא דחמרא וחד סבא רכיב, אמר ההוא סבא לההוא ינוקא ברי אימא לי קראיך, אמר ליה קראי לאו חד הוא אלא חות לתתא או ארכב לקמך ואימא לך, אמר ליה לא בעינא אנא סבא ואנת רביא דאתקל גרמי בהדך, אמר ליה אי הכי אמאי שאלת קראי, אמר ליה בגין דניזיל באורחא, אמר תיפח רוחיה דההוא סבא דהוא רכיב ולא ידע מלה ואמר דלא יתקל בהדי, אתפרש מההוא סבא ואזיל ליה באורחא כד מטו ר' יהודה ור' יצחק קריב לגבייהו שאילו ליה וסח לון עובדא אמר ליה ר'

8

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא

 לבך על עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ וגו', כיון דאשתמודע איהו בלחודוי מיד אתקיף ביה מקטרגא, ועל דא תנינן דלא אצטריך ליה לבר נש לאתפרשא מכללא דסגיאין בגין דלא יתרשים איהו בלחודוי ולא יקטרגון עליה לעילא דכתיב בשונמית (מלכים ב ד) ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת, לא בעינא לאפקא גרמי מכללא דסגיאין בתוך עמי יתיבנא עד יומא דא ובתוך עמי בכללא חדא אשתמודע לעילא, והכא איוב כיון דאשתמודע לעילא ואתרשים מיד אתקיף ביה מקטרגא ואמר החנם ירא איוב אלהים כל מה דדחיל לך ואתתקף לאו למגנא עביד הלא אתה שכת בעדו ובעד וגו', אבל טול כל האי טבא דאנת

9

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 מה דאתרעית, ועכ"פ דקודשא בריך הוא הוה (ס"א כל קובלנא) כלא (ס"א קבלא):ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק, וכי מה חמא משה דסליק גרמיה מהאי קרבא קדמאה דקודשא בריך הוא פקיד, אלא משה זכאה חולקיה דאסתכל וידע עקרא דמלה, אמר משה אנא אזמין גרמי לההוא קרבא דלעילא ואנת יהושע זמין גרמך לקרבא דלתתא והיינו דכתיב והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, ישראל דלעילא, ובגין כך סליק משה גרמיה מקרבא דלתתא בגין לאזדרזא בקרבא דלעילא ויתנצח על ידוי, אמר ר' שמעון וכי קלה היא בעיניך קרבא דא דעמלק, תא חזי מן יומא דאתברי עלמא עד

10

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 מלכא בריך לההוא דיוקנא בכל ברכאן דבריך לאברהם כד עבד נפשאן דחייביא, וקודשא בריך הוא רמיז לד' משריין עלאין ונטלין לההוא דיוקנא ואזלין עמיה ואיהו עאל לע' עלמין גניזין דלא זכי בהו בר נש אחרא בר אינון גניזין לאינון דעבדי נפשיהון דחייביא, ואלמלי הוו ידעי בני נשא כמה תועלתא וזכו (גרמי לצדיקיא) וזכאן בגינייהו כד זכו להון, הוו אזלו אבתרייהו ורדפי לון כמאן דרדיף בתר חיין, מסכנא זכי לבני נשא בכמה טבאן בכמה גניזין עלאין לאו איהו כמאן דזכי בחייביא, מה בין האי להאי אלא מאן דאשתדל בתר מסכנא איהו אשלים חיין לנפשיה וגרים ליה לאתקיימא וזכי בגיניה לכמה טבאן

1234567891011121314151617181920