גרמא

גרמא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6954 מקורות עבור גרמא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ב

 שמעון אומ' קומץ קרב בעצמו ושירים מתפזרין כהן עומד ומקרב על גבי מזבח מה שאין כן בכהנת הלכה זהאיש זכיי בבתו ובקדושיה בכסף ובשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר נדריה מה שאין כן באשה הלכה חהאיש עובר על מצות עשה שהזמן גרמא מה שאין כן באשה האיש עובר על בל תקיף ועל בל תשחית ועל בל תטמא למתים מה שאין כן באשה האיש נדון בן סורר ומורה ואין האשה נידונת בן סורר ומורה הלכה טהאיש מעטף ומספר ואין האשה מעטפת ומספרת וחכמים אומ' מעטפת ואין מספרת האיש נמכר ונשנה ואין האשה נמכרת ונשנית האיש נמכר עבד

2

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק א

 קנה הקדש בכל מקום שהוא אבל בהדיוט לא קנה עד שעה שימשוך אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט כיצד שור זה הקדש ובית זה הקדש אפי' מיכן ועד סוף העולם קנה הקדש בכל מקום שהוא אבל בהדיוט לא קנה [עד] שיחזיק הלכה יאי זו היא מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה לולב ותפלין אי זו היא מצות עשה שלא הזמן גרמא כגון אבידה ושלוח הקן מעקה וציצית ר' שמעון פוטר את הנשים מן הציצית מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא הלכה יאאי זו היא מצות הבן על האב מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מוציא ומכניס ומרחיץ את פניו ידיו ורגליו אחד

3

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ד

 ומזון הלכה יעיירות שחייבות במעשרות בתחום סוסיתא ועינישת ועין תרעא ורומברך עין יעריט וכפר יערים רגב צפיא וכפר צמח ר' התיר כפר צמח הלכה יאתחום ארץ ישראל פרשת אשקלון וחומת מגדל שר ושינה ודור ושורה דקיסרה שורה דעכו וריש מייא דגעתין וגעתין גרמא וכברתא וכזניתא וקצטריא דגלילא וקובעיא דראתון ומילתא דכור וכוריי רבתא ותפניא וסנפתא וסחרתא דיתר וממציא דגתא ומספד ומחרשת וגחלא דיפצאל ועולשתא ואולם רבתא ומגדל חרוב ונקבתא דעיון וכזישא ותיקרת וכרכא דבר סינגורא ותרנגלא עילייא דקיסרין וקנת ורקם דדוגרא וטרכונא דמתחם לבצרה ויגר שהדותא ונמרין ומלח דזרואי ויבקא וחשבון ונחלא דזרד ורפיח וחוגרה ועמון ומואב ורקם

4

מסכתות קטנות מסכת ציצית פרק א

 מסכתות קטנות מסכת ציצית פרק א הלכה אהכל חייבין בציצית, רבי שמעון פוטר בנשים מפני שהזמן גרמא. כל קטן שהוא יודע להתעטף בציצית, אביו עושה לו ציצית. טלית שהוא מכסה ראשו ורובו חייבת בציצית. הלכה בסדין, בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין. אפיקרסין פטורה, ורבי עקיבא אומר חייבת. טלית כפולה חייבת בציצית, רבי שמעון פוטר. טלית שכולה תכלת חייבת בציצית. טלית חדשה כיון שצבעה חייבת בציצית. כר שעשאו סדין, וסדין שעשאו טלית, הרי אלו חייבין בציצית. כסות הלילה ופרסי המטה הרי אלו פטורין מן הציצית. והטריגון והפילגס ופובלטרין וארקביקוה ואנטנה הרי אלו פטורין. זה הכלל כל שאין לו

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ג

 יג ט] למען תהיה תורת ה' בפיך בשעה שהוא תדיר בה. וחייבין בתפילה כדי שיהא כל אחד ואחד מבקש רחמים על עצמו. ובמזוזה דכתיב [דברים ו ט] וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וברכת המזון דכתיב [שם ח י] ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך. תמן תנינן כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבים והנשים פטורות וכל מ"ע שלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבין אי זהו מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה לולב שופר ותפילין ואי זו היא מצות עשה שאין הזמן גרמא כגון אבידה ושילוח הקן מעקה וציצית ר' שמעון פוטר את הנשים ממצות ציצית שהיא מצות עשה

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 מו] והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. הקיש עבדים לאחוזה. מה עבדים אתם קונין מהן ואין הם קונין מכם. אף אחוזה אתם קונים מהם והם אינם קונים מכם. א"ר אלעזר בי רבי יוסי קומי ר' יוסי והא מסייעא לרבי מאיר [שם כג] והארץ לא תמכר לצמיתות. לחולטנות. אמר ליה כל גרמא אמרה דהיא מסייעא לרבי שמעון לא תימכר. הא אם נמכרה חלוטה היא. רבי הונא דציפורי אמר הנהיג רבי חנינה בציפורין כהדא דר' שמעון. ר' זעורה קומי ר' אבהו בשם ר' אלעזר אף על גב דרבי מאיר אמר אין קניין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיעו מן המעשרות מודה שיש לו בה

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת דמאי פרק ה

 טעמא דרבי מאיר והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה הקיש אחוזה לעבדים מה עבדים אתם קונין מהם והן אינם קונין מכם אף אחוזה אתם קונין מהם והם אינן קונין מכם אר"א בי רבי יוסי קומי רבי יסא ודה מסייעא לר"מ והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ לחולטנית א"ל כל גרמא אמר דהוא מסייעא לר"ש לא תמכר הא אם נמכרה חלוטה היא. רבי הונא רובא דציפורין אמר הנהיג ר' חנינא בציפורין כהדא דר"ש רבי זעירא אמר הנהיג ר"ח בציפורין כהדא כר"ש רבי זעירא אמר קומי רבי אבהו בשם ר"א אע"ג דר"מ אמר אין קנין לעכו"ם בא"י לפוטרו מן המעשרות מודה

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 היו השושבינין ישינין במקום חתן ובמקום כלה ובגליל לא היו עושין כן [דף ג עמוד א] כל שלא נהג כמנהג זה אינו יכול לטעון טענת בתולים תמן תנינן כל גפן יש בה יין ושאין בה יין טרוקטי ר' ירמיה בעי מעתה אין טענת בתולים כר' יודה אמר רבי יוסה כל גרמא אמרה שיש טענת בתולים כרבי יודה דתני אמר רבי יודה ביהודה בראשונה היו מעמידין שני שושבינין א' משל חתן וא' משל כלה אף על פי כן לא היו מעמידין אלא לנישואין ובגליל לא היו עושין כן וכו' עד ישינין במקום חתן ובמקום כלה ובגליל לא היו עושין כן מאי

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ט

 הזו לא אמר ולא כלום א"ר אבון בר חייה קומי ר' זעירא מתניתא אמרה כן שאין אדם מאבד את זכותו בלשון הזה דתנינן תמן מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השנייה מוציאה מיד הלוקח הא הראשונה לא אמר ליה כל גרמא אמרה שאין אדם מאבד את זכותו בלשון הזה אלא כאן אפילו השנייה לא תוציא מיד הראשונה ולמה אין הראשונה מוציאה מיד הלוקח [דף נא עמוד ב] שכן היא כותבת לו כל ערר שיש לי בשדה זו אל יהי לי עמך כלום כתב לה וכתבתה לו כשם שאינו מאבד זכותו

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מעשרות פרק ה

 שאין לו אלא קליפה אחת. איזו בצל של ריכפא כל שעוקצו נמעך לתוכו. רבן גמליאל אומר כל שאין לו אירס. אילו הן גריסין הקילקין אילו המרובעין. תני רבן שמעון בן גמליאל [אומר] אין מרובע מששת ימי בראשית. התיב רבי ברכיה והתנינן גופה של בהרת כגריס הקילקי מרובע. א"ר ביסנא כל גרמא היא אמרה לית ליה מרובע. ולמה תנינן דירבענה היא. והא נגעה. מלא קיטרין. והא אביבא דפילא. עגול הוא מלמטן. [דף כו עמוד א] אית דבעי מימר לא אמר רבן שמעון בן גמליאל אלא בבריות. ותני כן מרובע באוכלין ואין מרובע בבריות. אילו הן עדשין המצריות כל שגלגליהן חדין. רבן

1234567891011121314151617181920