גפן

גפן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2396 מקורות עבור גפן. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה א

 כן שמכולן לא קרא אלא למשה לכך נאמר ויקרא אל משה.ב רבי אבהו פתח (הושע יד) ישובו יושבי בצלו אלו הגרים שבאין וחסין בצלו של הקב"ה, יחיו דגן נעשו עיקר כישראל כמה דתימר (זכריה ט) דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות, ויפרחו כגפן כמה דתימר (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה, ד"א יחיו דגן בתלמוד ויפרחו כגפן באגדה זכרו כיין לבנון אמר הקב"ה חביב עלי שמותם של גרים כיין נסך שקרב לפני על גבי המזבח ולמה נקרא שמו לבנון על שם (דברים ג) ההר הטוב הזה והלבנון, תני רשב"י למה נקרא שמו לבנון שמלבין עונותיה' של ישראל כשלג

62

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה ז

 יהושע דסיכנין בשם ר' לוי מתחלת הספר ועד כאן כתיב (ויקרא א) וערכו בני אהרן (שם /ויקרא א'/) וזרקו בני אהרן (שם /ויקרא א'/) ונתנו בני אהרן אמר משה לפני הקב"ה הבור שנואה ומימיה חביבין חלקת כבוד לעצים בשביל בניהן דתנינן תמן כל העצים כשרים למערכה חוץ משל זית ושל גפן ולאהרן אין אתה חולק לו כבוד בשביל בניו אמר לו הקב"ה חייך שבשבילך אני מקרבו ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר ובניו טפלים (שם /ויקרא/ ו) צו את אהרן ואת בניו לאמר.ב זבחי אלהים רוח נשברה וגו' (תלים /תהלים/ נא) זבדי בן לוי ור' יוסי בן טרטס

63

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לו

 איש אמו ואביו תיראו מלמד ששניהם שקולים זה כזה אבל אמרו חכמים האב קודם לאם בכל מקום מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו בכל מקום מקדים אברהם לאבות וכאן וזכרתי את בריתי יעקוב מלמד ששלשתן שוין זה כזה.ב ד"א וזכרתי את בריתי יעקוב הה"ד (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע מה הגפן הזה אין נוטעין אותה במקום טרשים גדולין אלא בולשין אותה מתחתיה ואח"כ נוטעין אותה כך תגרש גוים ותטעיה מה הגפן הזו כל שאתה מפנה תחתיה הרי היא משובחת כך הם ישראל פנית לפניהם כל מלך ואחר כך ותשרש שרשיה ותמלא הארץ מה הגפן הזו אין נוטעין אותה ערבוביא

64

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה א

 משה.[ב] ר' אבהו פתח ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון (הושע יד, ח). ישבו יושבי בצלו, אילו הגרים שהן באין וחוסין בצילו שלהקב"ה. יחיו דגן, נעשו עיקר כישראל. היך דא' אמ' דגן בחורים ותירוש (זכריה ט, יז). ויפרחו כגפן, כישראל, היך דא' אמ' גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה (תהלים פ, ט). ד"א יחיו דגן, בתלמוד. ויפרחו כגפן, בהגדה. זכרו כיין לבנון, אמ' הק' חביב עלי שמותן שלגרים כיין נסך שקרב על גבי המזבח לפניי. ולמה נקרא שמו לבנון, על שם ההר הטוב הזה והלבנון (דברים ג, כה). תני ר' שמעון בן יוחאי למה נקרא

65

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה ז

 אהרן (ויקרא א, ה), ונתנו בני אהרן (שם /ויקרא א'/ ז), וערכו בני אהרן (שם /ויקרא א'/ ח), והקטירו בני אהרן (שם /ויקרא/ ג, ה). אמ' משה לפני הקב"ה רבונו שלעולם /של עולם/ באר סנואה ומימיה חביבין, לעצים חלקתה כבוד בשביל בניהם, כדתנן כל העצים כשירין למערכה חוץ משלזית ומשל גפן, ולאהרן אי אתה חולק כבוד בשביל בניו. אמ' לו הקב"ה חייך שבתפילתך אני מקרבו, ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר ובניו טפילין, צו את אהרן ואת בניו לאמר (ויקרא ו, ב).[ב] זבחי אלהים רוח נשברה (תהלים נא, יט). זבדי בן לוי ור' יוסי בן פרטס ורבנן. חד

66

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לו

 בכל מקום הוא מקדים תורין לבני יונה ובמקום אחד הוא אומר ובן יונה או תר לחטאת (שם /ויקרא/ יב, ו), מלמד ששניהן שקולין כאחד. בכל מקום הוא מקדים אברהם לאבות ובמקום אחד הוא אומר וזכרתי את בריתי יעקב (שם /ויקרא/ כו, מב), מלמד ששלשתן שקולין זה בזה.[ב] גפן ממצרים תסיע (תהלים פ, ט). מה הגפן הזאת אין נוטעין אותה במקום טרשין אלא בולשין תחתיה ואחרכך נוטעין אותה, כך ישראל, תגרש גוים ותטעה (שם /תהלים פ, ט'/). מה הגפן הזאת אין נוטעין אותה ערבוביה אלא שורות שורות, כך היו ישראל חונים במדבר שורות שורות ודגלים דגלים, איש על דגלו באותות

67

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 ר"ש בן יוחאי אומר שכל הלבבות שמחים בו הה"ד (תהלים מח) יפה נוף משוש כל הארץ ורבנן אמרי על שם (מ"א =מלכים א'= ט) והיו עיני ולבי שם כל הימים ד"א יחיו דגן יעשו עיקר הם כישראל כמה דתימא (זכריה ט) דגן בחורים יפרחו כגפן כישראל כמה דתימא (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע וכן את מוצא כשם שכתובה פרשה בתורה בין ישראל לחבירו אם מועל בו שהוא חייב קרבן שנאמר (ויקרא ה) נפש כי תחטא ומעלה וגו' כך הקב"ה כתב פרשה בתורה בין ישראל לגרים שאם גוזל אדם מישראל לגר דינו כגוזל מישראל את מוצא בזה כתב חטא כי תחטא

68

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 הדור כל הדור.כט [כ, יז] נעברה נא בארצך, כמו ששלח אל מלך אדום שלא להזיקו כך שלח לזה אוכל בכסף תשברני דרכן של מים ליתן בחנם ואנו ניתן דמו דרך המלך נלך ובמקום אחר כתיב עד אשר אעבור אמשול לך משל למה"ד לשומר שנטל שכרו לשמור גפן או תאנה בא אחד ואמר לו עבור מכאן שאני בוצר את הכרם אמר לו אני איני יושב לשמור אלא בשבילך ואתה באת לבוצרה, כך סיחון נטל שכרו מכל מלכי ארץ כנען והיו מעלין לו מסין שהיה ממליך אותו הוא ועוג שקולין כנגד כולן שנא' (תהלים קלו) לסיחון מלך האמורי ולעוג מלך הבשן

69

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 הקב"ה, לכך נאמ' דברי שלום. אעברה בארצך +דברים ב' כ"ז+, כשם ששלח אל מלך אדום דברי שלום שלא להזיקו, אבל בכסף תשבירני, ומה שדרכם ליטול חנם אנו נותנין דמיהם. דרך המלך נלך, ובמקום אחר הוא אומר עד אשר אעבור את הירדן +דברים ב' כ"ט+, לה"ד לשומר שנטל שכרו להיות שומר גפן או תאנה, בא אחר וא"ל עבור מאותו המקום שאני בא ובוצר את הגפן, א"ל כל עצמי איני יושב כאן אלא לשמור את הגפן ואתה בא לבצור אותה, כך היה סיחון נוטל שכר מכל מלכי ארץ כנען והיו לו מעלין מס, שהיה שולט על כולן, שהוא היה ממליך אותן והוא

70

אסתר רבה (וילנא) פרשה ט

 לפני המן ויעש העץ, מאיזה עצים היה אותו העץ, אמרו חכמים בשעה שבא להכינו קרא הקב"ה לכל עצי בראשית מי יתן עצמו ויתלה רשע זה עליו, תאנה אמרה אני אתן את עצמי שממני מביאין ישראל בכורים ולא עוד אלא שנמשלו ישראל כבכורה הלא הוא דכתיב (הושע ט') כבכורה בתאנה בראשיתה, גפן אמרה אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל הה"ד (תהלים פ') גפן ממצרים תסיע, רמון אמר אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל שנא' (שה"ש =שיר השירים= ד') כפלח הרמון רקתך, אגוז אמר אני אתן את עצמי שבי נדמו ישראל הה"ד (שם /שיר השירים/ ו') אל גנת אגוז ירדתי,

1234567891011121314151617181920