גפן

גפן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2396 מקורות עבור גפן. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משנה מסכת כלאים פרק ה

 היה מפולש מראש הכרם ועד סופו הרי זה נראה כבין שני כרמים וזורעים בתוכו ואם לאו הרי הוא כגת והגת שבכרם עמוק עשרה ורחב ארבעה רבי אליעזר אומר זורעים בתוכה וחכמים אוסרים שומרה שבכרם גבוהה עשרה ורחבה ארבע זורעין בתוכה ואם היה שער כותש אסור:משנה ד[*] גפן שהיא נטועה בגת או בנקע נותנין לה עבודתה וזורע את המותר רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא זרע לשם והבית שבכרם זורעין בתוכו:משנה ה[*] הנוטע ירק בכרם או מקיים הרי זה מקדש ארבעים וחמשה גפנים אימתי בזמן שהיו נטועות על ארבע ארבע או על חמש חמש היו

12

משנה מסכת כלאים פרק ו

 זרע אל תחת המותר אם הביא לא קידש ואם הלך החדש אסור וכן המדלה על מקצת אילן סרק:משנה ד[*] המדלה את הגפן על מקצת אילן מאכל מותר להביא זרע אל תחת המותר ואם הלך החדש יחזירנו מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר עזיז והראהו גפן מודלה על מקצת תאנה אמר לו מה אני להביא זרע אל תחת המותר אמר לו מותר והעלהו משם לבית המגנייה והראהו גפן שהוא מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה ובו קורות הרבה אמר לו תחת הקורה זו אסור והשאר מותר:משנה ה[*] איזהו אילן סרק כל שאינו עושה פירות רבי מאיר

13

משנה מסכת כלאים פרק ז

 פי שאין עפר על גבה אלא שלש אצבעות מותר להביא זרע עליה הארכובה שבגפן אין מודדין לה אלא מן העיקר השני:משנה ב[*] המבריך שלש גפנים ועיקריהם נראים רבי אליעזר בר צדוק אומר אם יש ביניהם מארבע אמות ועד שמונה הרי אלו מצטרפות ואם לאו אינן מצטרפות גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת רבי מאיר אומר אף צמר גפן אסור ואינו מקדש רבי אלעזר בר צדוק אומר משמו אף על גבי הגפן אסור ואינו מקדש:משנה ג[*] אלו אוסרין ולא מקדשין מותר חרבן הכרם מותר מחול הכרם מותר פסקי עריס מותר אפיפירות אבל תחת הגפן ועבודת הגפן וארבע אמות שבכרם הרי

14

משנה מסכת מידות פרק ג

 כל אחת ואחת:משנה ח[*] וכלונסות של ארז היו קבועין מכתלו של היכל לכתלו של אולם כדי שלא יבעט ושרשרות של זהב היו קבועין בתקרת האולם שבהן פרחי כהונה עולין ורואין את העטרות שנאמר (זכריה ו') והעטרות תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל ה' גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי כלונסות כל מי שהוא מתנדב עלה או גרגיר או אשכול מביא ותולה בה אמר רבי אליעזר ברבי צדוק מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים:

15

משנה מסכת מעשר שני פרק ג

 יא[*] צבי שלקחו בכסף מעשר ומת יקבר על ידי עורו רבי שמעון אומר יפדה לקחו חי ושחטו ונטמא יפדה ר' יוסי אומר יקבר לקחו שחוט ונטמא הרי הוא כפירות:משנה יב[*] המשאיל קנקנין למעשר שני אף על פי שגפן לא קנה מעשר זלף לתוכן סתם עד דלא גפן לא קנה מעשר משגפן קנה מעשר עד שלא גפן עולות באחד ומאה ומשגפן מקדשות בכל שהן עד שלא גפן תורם מאחת על הכל ומשגפן תורם מכל אחת ואחת:משנה יג[*] בש"א מפתח ומערה לגת ובית הלל אומרים מפתח ואינו צריך לערות במה דברים אמורים במקום שדרכן למכור סתומות אבל במקום שדרכן למכור

16

משנה מסכת מעשרות פרק ג

 כל שאינה דירת החמה ודירת הגשמים פטורה סוכת החג בחג רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין:משנה ח[*] תאנה שהיא עומדת בחצר אוכל אחת אחת ופטור ואם צירף חייב רבי שמעון אומר אחת בימינו ואחת בשמאלו ואחת בפיו עלה לראשה ממלא חיקו ואוכל:משנה ט[*] גפן שהיא נטועה בחצר נוטל את כל האשכול וכן ברמון וכן באבטיח דברי ר"ט ר"ע אומר מגרגר באשכולות ופורט ברמון וסופת באבטיח כסבר שהיא זרועה בחצר מקרטם עלה עלה ואוכל ואם צירף חייב הסאה והאזוב והקורנית שבחצר אם היו נשמרים חייבין:משנה י[*] תאנה שהיא עומדת בחצר ונוטה לגנה אוכל כדרכו פטור עומדת בגנה ונוטה לחצר

17

משנה מסכת נדה פרק ט

 ט"ו ושינתה להיות רואה ליום כ' זה וזה אסורין שינתה פעמים ליום כ' זה וזה אסורין שינתה ג"פ ליום כ' הותר ט"ו וקבעה לה יום כ' שאין אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג"פ ואינה מטהרת הוסת עד שתעקר ממנה ג"פ:משנה יא[*] נשים בבתוליהם כגפנים יש גפן שיינה אדום ויש גפן שיינה שחור ויש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועט רבי יהודה אומר כל גפן יש בה יין ושאין בה יין הרי זה דורקטי:

18

משנה מסכת תמיד פרק ב

 ותפוח היה באמצע המזבח פעמים עליו כשלש מאות כור וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי למזבח מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן:משנה ג[*] החלו מעלין בגיזרין לסדר אש המערכה וכי כל העצים כשרים למערכה הין כל העצים כשרין למערכה חוץ משל זית ושל גפן אבל באלו רגילין במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן:משנה ד[*] סידר המערכה גדולה מזרחה וחזיתה מזרחה וראשי הגיזרין הפנימים היו נוגעים בתפוח וריוח היה בין הגיזרים שהיו מציתין את האליתא משם:משנה ה[*] בררו משם עצי תאנה יפין לסדר המערכה שניה לקטורת מכנגד קרן מערבית דרומית משוך מן הקרן

19

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג

 יתר על שמונה הרי זה אינו כרם הלכה וכרם שנטוע כהלכתו ושורה אחת יוצא ממנו כשהוא מודד נותן לכרם ארבע אמות ולשורה ארבעה טפחים היה נטוע כהלכתו וגפנים החיצונים נראין מבנתים כשהוא מודד מבפנים נותן לכרם ארבע אמות ולשורה ששה טפחים הלכה זגפן שנטועה במדריגה נותן לה עבדתה הלכה חהזרעים והירקות שנטועין במדריגה נותנין להם עבודתן הלכה טהיו לו שתי שדות זו למעלה מזו התחתונה נטועה כרם והעליונה אין נטועה כרם זורע [את העליונה עד שמגיע לעיקר התחתונה העליונה נטועה כרם והתחתונ' אין נטוע' כרם זורע] את התחתונה ואת המדריגה עד שמגיע לעיקר גפנים הלכה י

20

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ד

 מלמעלה אפי' יתירה על עשר אמות מותר הלכה זכל מחיצה שעשויה שתי ואין עשוייה ערב ערב ואין עשוייה שתי הרי זו מחיצה ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' אין מחיצה אלא עד שתהא עשוייה שתי וערב מעשה שהלך ר' יהושע אצל ר' ישמעאל לכפר עזין והראהו גפן שמודלה על מקצת תאנה אמ' לו מה אני להביא זרע תחת המותר אמ' לו מותר שאין אדן מבטל תאנתו מפני גפנו העלהו משם לבית המגונין והראהו משם גפן שמודלה על מקצת קורה ובו סדן של שקמה ובו קורות הרבה אמ' לו תחת קורה זו אסור והשאר מותר שאני רואה שכל קורה וקורה

1234567891011121314151617181920