גפן

גפן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2396 מקורות עבור גפן. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

רש"י במדבר פרשת שלח פרק יג

 בארץ ישראל יותר מחברון, לפיכך הקצוה לקברות מתים, ואין לך מעולה בכל ארצות כמצרים, שנאמר (בראשית יג, י) כגן ה' כארץ מצרים, וצוען היא המעולה שבארץ מצרים ששם מושב המלכים, שנאמר (ישעיה ל, ד) כי היו בצוען שריו, והיתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים:(כג) זמורה - שוכת גפן ואשכול של ענביםצ תלוי בה:וישאהו במוט בשנים - ממשמע שנאמר וישאוהו במוט איני יודע שהוא בשנים,ק מה תלמוד לומר בשנים, בשני מוטות. הא כיצד, שמונה נטלו אשכול,ר אחד נטל תאנה ואחד רמון, יהושע וכלב לא נטלו כלום, לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו, כשם שפריה משונה כך עמה משונה.

182

רש"י מלכים ב פרק ד

 לה) ויזורר - נתעטש:(לח) שפות הסיר - הושיבה על הכירה:נזיד - תבשיל:לבני הנביאים - לתלמידי נבייא:(לט) ללקט אורות - גרגיר שקורין אורגא שמאיר את העינים, ויש שפותרין אורות ירקות כמו כחם צח עלי אור (ישעיה יח ד):וימצא גפן שדה - גופנא בחקלא:וילקט ממנו פקועות שדה - צמחו ממנו פקועות שדה, הוא בוליי"ן בלעז סם המות, ובשם ר' מנחם שמעתי וילקט לבד ממנו בלעדיו פקועות שדה:ויפלח - ויבקע:(מב) מבעל שלישה - שם מדינה ויונתן תרגם מארעא דרומא בעל לשון מישור והרבה במקרא:לחם בכורים - בפסח שהתבואה מבכרת:בצקלונו - בלבושיה:לעם - לתלמידים שהיה זן:(מג) מה אתן זה - כל לחם ולחם:

183

רש"י ישעיהו פרק ז

 ב' הצאן הללו יבוזו בעיניהם החלב ויאכלו החמאה הוא שומן החלב:כל הנותר - הצדיקים הפלטים מחרב סנחרב בשורה גדולה הוא מבשר להם שתזדמן להם פרנסה אחר כל השממון ההוא:(כג) והיה ביום ההוא - אשר תהיה הארץ שממה יהיה מקום שהיו שם לפני בא חיילות:אלף גפן - שוות אלף כסף יהיו לשמיר ולשית כי יניחום בעליהם ובורחין והם מעלות קימשונים ותולעים ועקרבים:(כד) בחצים ובקשת יבא שמה - כל הרוצה ליכנס לתוכו יהא צריך קשת וחצים בידו למלט עצמו מחיות רעות ונחשים ועקרבים:(כה) וכל ההרים - אשר שם שדות לבן לתבואה:אשר במעדר יעדרון - היא כמין מריש שקורין פשויי"ר בלעז:לא תבא

184

רש"י ישעיהו פרק טז

 עברתו חמתו ששמר לישראל לא כן גבוריו עשו שהיו כפויי טובה:(ז) ייליל מואב למואב - על מואב:לאשישי קיר חרשת - אל חומות קיר חרשת, אשישי כמו (ירמיה נ) נפלו אשיותיה:תהגו אך נכאים - שברים:תהגו - תקוננו:(ח) שדמות - שדות תבואה:גפן שבמה - יש ללמד שחשבון היתה מקום שדות ושבמה מקום כרמים ואם תאמר כל אלה ערי עבר הירדן הם וישראל לקחום מיד סיחון ואימתי חזרו ליד מואב כשהגלה סנחריב לראובני ולגדי באו המואבים הסמוכים להם וישבו בהם:אמלל - חרב:שרוקיה - נטיעות שורק שלה:עד יעזר נגעו - שדמות הגפן ושורק הנזכרים כאן אינם אלא משל והם מחנות וסיעות בימי העמים האלה

185

רש"י ישעיהו פרק יז

 אילנות כעזובת ערי האמורי שהניחום חריבות בימי יהושע כחורש והאמיר וברחו להם מפני בני ישראל והיתה ארץ ישראל שממה:(י) על כן תטעי וגו' - על כן כאשר נטעתיך מתחילה נטעתי נטע נעמנים שנים עשר בני יעקב ובהעלות נטעיך לזמורות נתנו זרע שאינו הגון כזמורות זרות שאינם ממין גפן אלא דומים לגפן:תזרענו - תתנו זרעך באותו נטע ועוד י"ל וזמורות זר תזרענו התחתנת בכותים ונתערבו בכם:(יא) ביום נטעך תשגשגי - לשון סכסוך נשתגשגו זמורותיך במיני דשאים וערבובים המקלקלים ענפי הגפן כלומר במקום שנטעתיך לי לכרם שם קילקלת במעשיך הוא שאמר להם (יחזקאל כ) ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב

186

רש"י ישעיהו פרק לב

 וכן תירגם יונתן שלחו איתערטילו ואסרו על חרצין מתוך שיפשיטו ויתערמו מבגדיהם לא יחגרו על בגדיהם כי על מתניהם:(יב) על שדים סופדים - יטפחו על לבם:(על שדי חמד - על שדות) חמדתן, ומ"א על חכמי סנהדראות שהם כשדי' המניקי' יספדו, ועל עיר חמדתן שתחרש כשדה ועל גפן פוריה הם ישראל שנקראו גפן ממצרי' תסיע:(יג) קוץ שמיר - הובאי ובור כי כל חורבן זה יהיה על כל בתי משוש ועל קריה עליזה, ירושלים שהיא משוש לכל הארץ (איכה ב):(יד) כי ארמון - מלך יהודה נוטש:והמון העיר - גלה:עופל ובחן - בית מקדשי שהיה להם למבצר:היה בעד מערות - יהיה בתוך חורבות

187

רש"י ירמיהו פרק ב

 של עור נופל בהן לשון נתיקה:מוסרותיך - הם רצועות שקושרין בהם העול:ותאמרי לא אעבור - על דבריך:כי על כל גבעה - אך אתה לא שמרת הבטחתך ועל כל גבעה את צועה, ל' משכב ומצע כי משמש ל' אלא:(כא) נטעתיך שורק - שורק הוא זמורות גפן טוב כלומר בני אבות כשרים וצדיקים ומדרשו נטעתיך שורק הוספתי לך על שבע מצות של בני נח שש מאות ושש כמנין שורק:סורי - דישטורלטור"ש בלעז:גפן נכריה - הצומחת ביערים:(כב) בנתר - מין אדמה שחפין ושפין בה את הבגדים:בורית - נקיון כמו ובר לבב (תהלים כד) ויש לועזים בורית שאבו"ן בלעז:נכתם עונך - הא כרושם כתמא

188

רש"י יחזקאל פרק טו

 רש"י יחזקאל פרק טו(ב) מה יהיה עץ הגפן מכל עץ - מה סופו מכל שאר עצים:הזמורה אשר היה בעצי היער - לא על גפן הכרמים שעושה פרי אני אומר לך אלא על זמורות גפן הגדילה ביערים:(ג) היוקח ממנו וגו' - אינו ראוי לכך:כל כלי - שום כלי:(ד) הנה לאש נתן לאכל' - ארבירי"ר בלע"ז הנה שאלתיך על התמים ואינו ראוי לכלום עתה עוד אני מוסיף על השאלה הנה אם נתנו זמורה ממנו באש ואכלה האש בשני קצות הקיפה עד כי נחר תוכו:נחר - נשאר מן האש ברואי"ר בלע"ז נחר לשון ועצמי חרה (איוב ל) ויש לועזין אשאר"ט בלע"ז וכן ויחר

189

רש"י הושע פרק י

 רש"י הושע פרק י(א) גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו - ישראל דומין לגפן המשיר כל פריו הטוב כך עזבו אותי שאני פרי הטוב והשוה לו:פרי ישוה לו - פרי אשר ישוה לו וייטב לו:כרוב לפריו הרבה למזבחות - כשהשפעתי להם הטובה והם הרבו לעשות עגלי' למזבחות, ד"א גפן בזוז ישראל פרי מעשיו גרם לו פרי ישוה לו יועיל לו להיות בוקק כי עשו המזבחות והועילו לכניסיה שלהן לרעה וזהו לשון התרגום:הטיבו מצבות - הרבו מצבות:(ב) חלק לבם - ממני:עתה יאשמו - הוא הדבר אשר יערוף מזבחותם ישחית לשון וערפו שם (דברים כא) וערפתו (שמו' יג) ישבור צוארם, ד"א לפי

190

רש"י נחום פרק ב

 יהודה בימי יחזקיהו עכשיו הוא נצור מצורה נבוכדנצר מלך בבל שהוא צר עליו:צפה דרך - הבט אתה איש יהודה על אם הדרכים ותראה את ההולכים לצור עליו ויתחזקו מתניך ואמץ כח מאד:(ג) כגאון ישראל - כמו שהיה כבר:בקקום - בזזום והריקום לשון בקיקה נופל על גפן:(ד) מגן גבוריהו - של נבוכדנצר הצרים על אשור:מאדם - מאודמים הם אנשי חילם:מתולעים - לבושי זהורית:באש פלדות הרכב ביום הכינו - ביום שהוא מוכן לצאת בצבא מצחצח רכב ברזל שלו ולא ידעתי מהו פלדות ואומר אני שהוא מין המצחצחת ברזל יפה ויש פותרין פלדות לשון לפיד אש בדרך ההפך:והברושים הרעלו - ת"י ורבני משריתהון

1234567891011121314151617181920