גפן

גפן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2396 מקורות עבור גפן. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

בראשית רבתי פרשת ויחי

 וצדקה לכל עמו (ש"ב ח' ט"ו). חכלילי עינים מיין, אדמוני עם יפה עינים (ש"א ט"ז י"ב). ד"א עינים מיין, שהיה דורש כמה ענינים בתורה, ולבן שנים מחלב, בזכות התורה הלבין הקב"ה עונותיו כחלב כד"א תכבסני ומשלג אלבין (תהלים נ"א ט'). ד"א אוסרי לגפן עירה, זה משיח שיקבץ כל ישראל שנקראו גפן, כד"א גפן ממצרים תסיע (שם פ' ט'). ולשורקה בני אתונו, מלמד שמקבץ ונוטע ישראל על אדמתם כשורק שנאמר ואנכי נטעתיך שורק (ירמיה ב' כ"א), ואומר ונטעתים על אדמתם (עמוס ט' ט"ו), והם יבנו ביהמ"ק, הה"ד בני אתונו, שמתנים שם שבחו של הב"ה. ויש אומרים מקום היה בהר הבית ששמו

112

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 תפלה וברכות שאפילו נראה שהוא חסיד, ארור הוא לאלהי ישראל, שאינו יודע שבחו של הקב"ה, אע"פ שנראה חסיד עיקרו רשע, שכך אמרו רבותינו אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד. ולפיכך ימכור אדם מה שיש לו וישא בת ת"ח, שאם מת או גולה, בניו ת"ח, וישיא בתו לת"ח, משל לענבי גפן בענבי גפן דבר נאה ומתקבל:ירויחו דורשי הענין וישכילו. וסמוך לה פרשה תלמוד דרך ארץ, שישא אדם אשה לבנו גדול, ואח"כ ישא לעצמו, שנא' ויביאה יצחק האהלה וגו', וכתיב בתריה ויוסף אברהם ויקח אשה וגו':

113

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק מ

 הוא נותן דעת לבני אדם לפתור חלומות והם הולכים אחר הפה, לכך ספרו נא לי:סימן טט) ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. סיפר לו שחלומו לא בא אלא ע"י הרהורי פקודתו: ויאמר לו בחלומי. שהייתי מהרהר על משכבי ושנתי, ונראה לי מעין מלאכתי: והנה גפן לפני. לפי שעה:סימן יי) ובגפן ב' פתוחה, כלומר ובגפן ההיא שלש שריגים לא שהיא עדיין גדולה ואדרת, אלא יש בה בה ג' שריגים: שריגים. הן כעין חוטין שנמשכים מן הגפן ומתאחין בקנים ובכלונסות, ודומה לו ישתרגו [עלו] על צוארי (איכה א יד), הלבינו שריגיה (יואל א ז), והיא אותה הגפן הקטנה

114

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 אחת בן אתונו ויטעיננו מפירותיה: כבס ביין לבושו ובדם ענבים סותו. מדוברת על אופן מסוה, דהיינו מלבוש, ויסוד המלה סו בלבד, וכך אמר תהא ארצו משובחת וכרמיו עושין יין הרבה, וכשאדם הולך בין הגפנים כבס ביין, שמשפיע ונוטף מעצמו את לבושו, וביין אדום הדומה לדם יכבס סותו שלו סודר שעליו. גפן סתם בין טעונה ובין שאינה טעונה, שורקה היינו גפן שאין בה ענבים, שנא' ואנכי (נטעתי) [נטעתיך] שורק (ירמיה ב כא). שכן דרך העולם שאין נוטעין נטיעה כשהיא טעונה אלא כשהיא שרוקה:סימן יביב) חכלילי. חכל היא דמות הקרוב לאדום, וכן אונקלוס אמר יסמקון טורוהי, וכתיב למי חכלילות עינים

115

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 לא נאמר כאן אלא תביאמו, שהבנים נכנסין ואין האבות נכנסין מכל אנשי המלחמה עד שהגיעה שעה ופי' הקב"ה להם, שנאמר אם יראה איש באנשים האלה (דברים א לה): ותטעמו. ככרם הנטוע שורות שורות, וכה"א מפאת קדמה ועד פאת ימה יהודה אחד, דן אחד, נפתלי אחד (יחזקאל מח), וכן כולן, וכה"א גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעם (תהלים פ ט), וכתיב וכנה אשר נטעה ימינך (שם שם טז), נטיעה שאין בה נתישה, כדכתיב ונטעתם על אדמתם ולא ינטשו (עמוס ט טו): בהר נחלתך. בהר שהבטחתנו בו, שנא' כי בהר קדשי בהר מרום ישראל שם יעבדוני כל בית ישראל (כולו) [כולה] בארץ

116

פתרון תורה פרשת צו

 וג', תפילה שניתפלל משה עליו, ומה היא תפלה שנתפלל משה עליו, שמתחילת הספר ועד כן כת' ונתנו בני אהרן, וערכו בני אהרן, וזרקו ב' אהרן, והקר' ב' א'. אמ' לפ' ר' ה', באר שנואה ומימיה חביבין, חלקתם כבוד לעצים בשביל בניו, דתנן כל העצים כשרין למערכה חוץ משל זית ושל גפן אבל באילו רגלין במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן, אמ' לו האל' חייך, שבתפלתך אני אמחול לו, שנ' ואתפלל גם בעד אהרן וג', וישמע ה' אלי וג', וז' שא' הכ', ועל כל פש' תכ' אה'. באהבה של משה כיסה הק' על חט אהרן. ובפרשה ראשונה שהקדים בנים

117

פתרון תורה פרשת אשה כי תזריע

 ביום השבת ביום השבת יע' וג', מילה דוחה א' השבת, שנ' וביום השמיני וג', ביום ולא בלילה בין בחול ובין בשבת.ושלשים יום ושלשת ימ', יכול שלשה ושלשים בין סמוכים ובין מפוזרים, תל' לו' ושלשים יום וג' שיהיו סמוכים זה לזה, תשב בדמי טהרה, הנשים משולות כגפן, יש גפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה מועטה ויש גפן שיינה [עמוד 40] אדום ויש גפן ש' שחור, כך נשים יש מהן שדמיהן מרובים ויש מהן שדמ' מועטין ויש מ' שד' שחור ויש מ' ש' אדום, שכך אמרו חכמים ה' דמים יש באשה שחור אדום כקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזג, ויש מהן שמיניקות

118

פתרון תורה פרשת וידבר

 לידי סרחון אם חוזרין ועושין תשובה אין להם תקומה בעולם, תל' לומ' כחול הים מה החול כלי זכוכית הנעשה הימנו אם נשבר יש לו תקנה, אף יש' כשהן באין לידי סרחון וחוזרין ועושין תשובה הקב"ה מוחל להן ומקבלן בתשובה.ואלה תולד' אהרן ומשה וג' זו היא שאמ' הכת' גפן ממצרים תסיע גו', למה נמשלו ישר' בגפן, מה עיסקה של גפן זו בשעה שאדם מבקש שתצלח ותיפחז מה הוא עושה מפנה האילנות מפניה והיא מצלחת, אף ישר' כשביקש הקב"ה להכניסן לארץ פינה את שבע אומות מלפניהן ואחר כך נטען בארץ הזאת, הוי גפן ממצרים תסיע וגו' פנית לפניה. (פנית). ד' א'

119

פתרון תורה פרשת שלח לך

 עד נחל אש', מה האשכול, אילא על ידי אשכול נשתכלו נשותיהן של ישר' ומתו ישר' שש מאות אלף והניחו נשותיהן שש מאות [עמוד 156] אלף שכולות אלמנות. אר' יהודה חזרה מכה לעיקרה הראשון, שנ' המן העץ אשר צויתיך וג', שהיה ר' יהודה אומ' לא לקה אדם הרא' אילא על ידי גפן, מהוא זמורה, כיון ששתה אדם יין התחיל לזמר ואו' הביאו לי מי שגידל אצלי בנערותי. ואשכול ענ' אחד, א' ר' חנן שנשאו ונתנו ביחידו של עולם, וישאהו במוט בשני', ממשמע שא' במוט איני יודע שבשנים נושאים את המוט אילא מה הוא וישאהו, שהן נושאין אתו בששה מוטות ובשמונה בני

120

פתרון תורה פרשת אלה מסעי

 אלה מסעי[עמוד 222] אלה מסעיכת' נחית כצאן עמך וג'אל אדיר נשגב באדיריםבחוניו מילט מבין עכוריםגילה להם דברים ברוריםדרשם לנשאם על נשריםככ' אתם ראיתם אשר עשיתי וג'המון פתרוסים באף הכניעותלאות להם השמיעזכים טובות השביעחיל מחנותם כגפן הסיעככ' גפן ממצר' תסיע וג'טוב סוככם בסיכת מרומויחד כלכלם בקדושת שמוכעדר ניהגם במאמר נואמולהסיע כצאן עמוככ' ויסע כצאן עמו וג'משבעים אומות שועשעונבחרו ובדת נשתעשעוסיככם באברה וממן שבעועל פי ה' יחנו ועל פי ה יסעופץ צור לצור המוניהםצדק בדת כל פקודיהםקבע לדורות

1234567891011121314151617181920