גניבה

גניבה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4106 מקורות עבור גניבה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא קמא פרק ז

 הכל גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים אלו ואלו נמצאו זוממין הראשונים משלמין תשלומי כפל והאחרונים משלמין תשלומי שלשה נמצאו אחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה אחד מן האחרונים זומם בטלה עדות שניה אחד מן הראשונים זומם בטלה כל העדות שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה:משנה ד[*] גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי עד אחד או על פי עצמו משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה גנב וטבח בשבת גנב וטבח לעבודה זרה גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר גנב והקדיש ואחר כך טבח

2

משנה מסכת בבא קמא פרק י

 זה ומהלך בתוך שדה חבירו להציל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר אף קוצץ ונותן את הדמים:משנה ג[*] המכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול ואם לאו לא כל הימנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה הימנו:משנה ד[*] זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש נסדקה חבית של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכו אין לו אלא שכרו ואם אמר אציל את שלך

3

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 למעלה מהן הגונב את בן חורין שנידון עליו בנפשו ר' שמעון או' הרי הוא אומ' חולק עם גנב שונא נפשו וגו' משלו משל למה הדבר דומה לאחד שטען כלים ויצא מבית חבירו מצאו אחר אמ' לו מה זה פל' אמ' לו ר' טול חלקך ואל תגיד לאחר זמן מצאו בעל גניבה אמ' לו משביע אני עליך אם לא ראית אדם שטען כלים ויצא מתוך ביתי אמ' לו שבועה שאיני יודע מה אתה סח על זה נאמ' חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' לא יבוזו

4

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

 אחד גונב איש ואשה וגר ועבד משוחרר אחד איש ואשה וגר ועבד משוחרר שגנבו הרי אילו חייבין מכרו בין לאביו בין לאחיו בין לאחד מן הקרובין חייב גנבו ולא מכרו או שמכרו ועומד בשוק פטור הגונב את העבדים פטור שנים מעידין בו שגנב ושנים מעידין בו שמכר ונמצאו זוממין על גניבה הוא פטור והן פטורין נמצאו זוממין על מכירה הוא פטור נמצאו זוממין על זה ועל זה חייבין על זה ועל זה ועל זה נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו הלכה בהיכן שורי שגנבת אמ' לו אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה אביך מכרו לי אביך נתנו

5

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ח

 על פי שהמשכון בידן אף על פי שהגוי מעיד בהן שנכנסו ואמרו לא נגענו הרי אלו נאמנין מפני שאימת גוי עליהן: הלכה והגנבים שנכנסו לתוך הבית כל הבית כלו טמא דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אינו טמא אלא עד מקום שהן יכולין לפשוט ידן ליגע מקום גניבה מודה ר' מאיר בחדרין וחרויין שאין בהן מקום רגלי הגנבים שאין טמא אלא עד מקום שהן יכולין לפשוט ידן וליגע: הלכה זהמניח עם הארץ בתוך ביתו לשומרו והלה מוול או כפות בזמן שרואה את הנכנסין ואת היוצאין אינו טמא אלא עד מקום שהן יכולין לטמא אמר ר' יהודה מודה ר' אלעזר

6

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ח

 מעצמי (שם ב' כ"ג) [הפעם הזאת] נבראת אשה מאיש מכאן ואילך אדם נושא את בת חבירו ומצוה על פריה ורביה. הפעם הזה נעשה המקום שושבין לאדם מכאן ואילך אדם קונה לו שושבין לעצמו: [שאלה] זו שאלה מטרונה אחת את ר' יהושע א"ל רבי והלא מתחלת בריאתו של עולם גניבה היתה וכי המלך גנב משלו אמר (להם) [לה] ח"ו לא גנב המקום כלום. אמר לה אמשול לך משל לה"ד למלך שבנה פלטרין גדולה (והקיפוה) [והקיפה] חומה של ברזל ופרס דיוטגמא ואמר כל מי שימצא גונב (הוא) [יהא] יודע שדינו דין. עמד המלך בלילה ושלף לבנה של טיט ונתן תחתיה של זהב

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק א

 בשם שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן ולא לשואל אלא לנזקים והשומרים כנזקי' הם. רב יהודה שלח שאל לר' לעזר האנס והגנב והגזלן מהו לשום להן א"ל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן. ומניין שאין שמין להן אמר רבה בר ממל חיים שנים ישלם חיים ולא מתים. עד כדון גניבה גזילה מניין. א"ר אבין [ויקרא ה כג] והשיב את הגזילה כאשר גזל:הלכה במתני' כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. נכסים שאין בהם מעילה נכסים של בני ברית ונכסים המיוחדים חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק בתשלומין: גמ'

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ז

 הכל גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים אילו ואילו נמצאו זוממין הראשונים משלמים תשלומי כפל והאחרונים משלמין תשלומי שלשה נמצאו האחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי ג' אחד מן האחרונים זומם בטלה עדות שנייה אחד מן הראשונים זומם בטלה כל העדות שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה: גמ' אמר רבי זעירא הדא אמרת עד זומם אין נפסל בבית דין אלא מעצמו נפסל [דף לא עמוד ב] פתר לה בהתרייה. ותני כן א"ר יוסי במה דברים אמורים בשתי עדיות ובשתי התריות אבל בעדות אחת ובהתרייה אחת כל עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. מהו

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק י

 יצא וחזר אני אומר מפני יראה ופיתוי אמרו. תני ר' ישמעאל בן ר' יוחנן בן ברוקה אומר תניי בית דין הוא לקוץ זה סוכה ונותן דמים שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ:הלכה גמתני' המכיר כליו או ספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה בעיר ישבע כמה הוציא ויטול ואם לאו לא כל הימנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה ממנו: גמ' אמר רבי בא בר ממל בדין הוא שלא ישבע ולמה אמרו ישבע שלא יהו בעלי בתים נטפלין לגנבים. ר' יהושע בן לוי אמר והוא שיצא לו שם שנגנבו ספריו. רב אמר צריך להביא ראייה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ב

 נהגו כן ר' אחא ר' יעקב בר אידי בשם ר' יונתן ר' יעקב בר אחא בשם ר' תנחום בי ר' חייה חמור שעיסקו רע יוצא בפרומביא שלו ר' אילא רבי יהודה בשם ר"ש בי ר' חייה כלב יוצא בסוגר שלו אם להכות בו אסור אם בשביל שלא לאכול אפסרו מותר גניבה אמר הלכה היה מלמד ובא ר' יונה בוצרייה בעי אם הלכה היה מלמד ובא הדא היא דתנינן שלא ברצון חכמים תנא ר' יודה בר פזי דברדליי' אמרו לו או עמוד מבינותינו או העביר רצועה מבין קרניה א"ר יוסי בי ר' בון שהיה מתריס כנגדן א"ר חנניה פעם אחת יצאת

1234567891011121314151617181920