גליל

גליל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 788 מקורות עבור גליל. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

בראשית רבתי פרשת בראשית

 מעשה המים היה ביום חמישי כך כל מעשים שנעשו במים היו ביום חמישי, בו ביום נהפכו המים במצרים לדם, בו ביום עברו ישראל בים, בו ביום עברו ישראל מימי הירדן מפני ארון ברית ה', בו ביום סתם חזקיהו את כל המעינות שהיו בירושלים שנאמר והוא יחזקיהו סתם את (כל) מוצא (גליל) [מימי גיחון] העליון (דה"ב ל"ב ל').מצמיח חציר לבהמה (תהלים ק"ד י"ד), זה ראם, אמרו עליו הראם הזה אינו אלא זוג אחד בעולם והפריש הב"ה הזכר במזרח והנקבה במערב, ופעם א' לע' שנה מזדוגים זה לזו ומשמשים זה עם זו ומתעברת הנקבה מתאומים זכר ונקבה, ולאחר הדבוק נושכת הנקבה

22

פתרון תורה פרשת אם בחוקותי

 ונפתלי ביד תגלת פלסר מלך אשור בימי פקח בן רמליהו מלך ישר', שנ' בימי פקח מלך ישר' בא תגלת פלסר מלך אשור ויקח את עיון וג' וזבולון עם נפתלי היה, שנ' כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים, ואחריהם השני נפלו לגלות גד וראובן וחצי שבט מנשה הם ביד פול ותג' פלנאסר מלכי אשור, שנ' ויער ה' אל' יש' את רוח פול מלך אשור וג' וחמשה שבטים וחצי הגלה שלמנאסר במלכות הושע בן אלה, שנ' עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי לו הוש' ע' ויש' לו

23

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמיני

 את כל עורב [יא, טו] תני עורב זה עורב, למינו רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר, א"ל לרבי אליעזר והלא אנשי כפר תמרתא שביהודה היו אוכלין אותן מפני שיש להן זפק אמר ליה עתידין ליתן את הדין, דבר אחר למינו רבי אליעזר אומר להביא סנונית לבנה, אמרו ליה והלא אנשי גליל העליון היו אוכלין אותו שקורקבנו נקלף א"ל אף הם עתידין ליתן את הדין אלא עורב וכל מין עורב, אמר רב יהודה עוף המסרט כשר לטהרת מצורע וזו היא סנונית לבנה שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמים, תנו רבנן עורב זה עורב, את כל עורב להביא עורב העמקי והבא בראש יונים,

24

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת נח מאמר יין ושכר אל תשת

 אות צה] א"ר יצחק לית וכו': אר"י, אין לך אנשים שנקראים קדושים, חוץ מאלו נזירי היין. שכתוב, כל ימי הזירו לה' קדוש יהיה.[אות צו] וא"ר יצחק לית וכו': ואר"י, אין לך יין שנקרא יין טוב, כמו יין של ארץ ישראל. ויותר מכולם, הוא היין של גליל העליון, שאיש אינו יכול לשתות ממנו חצי לוג.[אות צז] רבי אלעזר ב"ר שמעון וכו': ר"א בר"ש, הלך לראות את ר' יוסי בר"ש בן לקוניא, חמיו. נתנו לו לאכול עגל משולש רך. ופתח לו חבית אחת יין. חמיו מזג והוא שתה, מזג והוא שתה. אמר לו אפשר ששמעת מאביך, כמה שיעורו של כוס.

25

פירוש הסולם לזוהר חדש - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר בזכות בנו ניצל מדין גיהנם

 שהם מצד סמאל ונחש, ע"כ, הקוצים ישרפוך.[אות קו] א"ל לההוא חייבא וכו': אמר לו לאותו רשע שבגיהנם, מי אתה. אמר יהודי רשע אני, והממונים של הגיהנם אינם מזכירים לי את שמי. וג' פעמים ביום דנים אותי, וב' פעמים בלילה. אמר לו, האם תדע שם מקומך. אמר לו, גליל העליון. א"ל, השארת בן בעולם.[אות קז] אמר ינוקא שבקנא וכו': אמר, הנחתי אותו הבן, כשהוא ילד. ואני הייתי קצב. ומרוב הרשע שעשיתי מקודם, דנים אותי על החטאים שעשיתי בפי, ועל החטאים שעשיתי ברגלי, ועל החטאים שעשיתי בידי. והמלאך שהוא ממונה על הקברות, אומר לי בשעה שדנים אותי, אוי למי שנשבע

26

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שפט

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן שפטושש'. הא דתנן את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסיי כל ימי מגר ארמלותיך בביתי חייב שהוא תנאי בית דין כך היו אנשי ירושלם כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי [דף רד] ירושלם אנשי יהודה היו כותבין עד שירצו יורשים לפיכך אם רצו יורשים נותנין לה כתובתה ופוטרין אותה. ופרש מקצת גאונים ז"ל כי בבל וכל העולם כולו כיהודה ואיתי מעשה ואמ' כך עשה אדוננו באלמנתו שלאסקוי ראש הגולה שהיתה כתובתה מרובה ובא חכליה בנו וצוה בישיבה ואמר איני יכול לעמוד בכתובה ובהוצאה ונתנו לה כתובתה ופטרוה אע"פ שלא תבעה. הילכתא כהאי מעשה או לא דמקצת

27

רש"י ישעיהו פרק ח

 לפרשו אף לשון כובד לפי עניין המקרא שפתח ראשונה בלשון הקל ארצה זבולן והאחרון הכביד וכשאמר ישעיה נבואה זו כבר גלו הראשונים:דרך הים - אותן היושבים על ימה של טבריה היא ארץ נפתלי שנ' ים ודרום ירשה (דברים לג):עבר הירדן - היא גלות שנייה של ראובן וגד:גליל הגוים - היא כל ארץ ישראל שהיתה גוללת אליה כל הגוים שהכל מתאוין לה ובאין לה לסחורה כענין שנ' (ירמיה ג) נחלת צבי צבאות גוים ויונתן תירגם לשון אחר:

28

אברבנאל מלכים ב פרק כה

 ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם, ואחשוב שעל הליכת היהודים מירושלם דרך הים לארצות המערב אמר הנביא ישעיה, אחרי שאמר (ישעיה ח' כ"ג) כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי וגומר, שנאמר על גלות עשרת השבטים שהלכו לערי מדי, אמר עוד (שם שם) והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים וגומר, שאמר זה על גלות ירושלם שממנו הלך דרך הים לארצות המערב כמו שאמרתי, ומהם עברו הירדן והם אשר הלכו לבבלה, ומהם הלכו אל גלילות הגוים שהם אשר הלכו לעמון ולמצרים. ואפשר הוא שמהם גם כן היו הבאים אל ארץ צרפת וספרד ושאר ארצות בני אדום, עם היות

29

אברבנאל ישעיהו פרק ח

 לא עפו ולא הלכו מארצם המלכות ההוא אשר מוצק בצרה וצוקה, באמת יעופו ויסחו רשעים ממנה, וזכר אותם שגלו בפעם הראשונה בימי פקח בן רמליהו, וזהו כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי, ואחר כך זכר הגלות שהיה בימי הושע בן אלה, ועליו אמר, והאחרון הכביד, דרך ים עבר הירדן גליל הגוים רוצה לומר, שמגלות שומרון שהוא היה האחרון למלכות ישראל, מהם הלכו דרך ים שברחו למערבה של ארץ ישראל, ומהם הלכו עבר הירדן אל גלילות הגוים לנהרי גוזן ללחלח וחבור ושאר המקומות שבארץ אשור, ורבינו שלמה פירש, דרך הים על גלות זבולון ונפתלי. שנאמר (בראשית מט, יג) זבולון לחוף

30

אדרת אליהו דברים פרק א

 יהיה לכל א' ואחד אלו הג' חלקים. וכתב רש"י בערבה. זה מישור של יער. בהר. זה הר המלך. ובשפלה. זו שפלת דרום והוא לשון ספרי וכו'. ואינו מובן כלל ובתחלה אפרש משנה בשביעית פרק ט' (מ"ב) שלש ארצות לשביעית לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל ושלש שלש ארצות לכל אחת ואחת. גליל העליון וגליל התחתון והעמק. מכפר חנניה ולמעלה כל שאינו מגדל שקמים הוא גליל עליון ומכפר חנניה ולמטן כל שהוא מגדל שקמים הוא גליל התחתון ותחום טבריא העמק. וביהודה ההר והשפלה והעמק. ושפלת לוד כשפלת דרום וההר שלה כהר המלך מבית חורון ועד הים מדינה א'. ופי' מכפר חנניה ולמעלן

1234567891011121314151617181920