גלגל

גלגל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2198 מקורות עבור גלגל. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק יג

 בן לקיש אמר מתניתא בשטענו חטים והודה לו בשעורים אבל טענו שני מינין והודה לו באחד מהן דברי הכל חייב רב כר' שמעון בן לקיש חד בר נש אזיל בעי מידון עם חבריה קומי רב שרי מיטען עימיה שערין חטין כוסמין אמר ליה רב כל מה דאת יכיל מגלגלה עלוי גלגל ובסופא הוא מישתבע לך חדא על כולהן אמר ר' אבהו כך משיב ר' שמעון בן לקיש את ר' יוחנן על דעתך דאת אמר טענו שני מינין והודה לו באחד מהן דברי חכמים פטור והא תנינן טענו כלים וקרקעות הודה בכלים וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים אם כלים בכלים הוא

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק ז

 זה הר גריזים והר עיבל שבין הכותים דברי רבי יהודה. רבי אליעזר אומר אין זה הר גריזים והר עיבל של כותים שנא' הלא המה בעבר הירדן מן הירדן ולהלן. אחרי דרך מבוא השמש. מקום שהחמה שוקעת. בארץ הכנעני אילו בין החוי. היושב בערבה אילו בין ההרים. מול הגלגל אין כאן גלגל אצל אלוני מורה. אין כאן אלוני מורה. מה מקיים ר' אלעזר הר גריזים והר עיבל. שתי גבשושיות עשו וקראו זה הר גריזים וזה הר עיבל. על דעתיה דרבי יהודה מאה ועשרים מיל הלכו באותו היום. על דעתיה דרבי אלעזר [דף ל עמוד ב] לא זזו ממקומן. תני רבי אליעזר

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עירובין פרק ח

 אין רשות הרבים לעולם. ריש לקיש אמר לעולם אין רשות הרבים עד שתהא מפולשת מסוף העולם ועד סופו. מיחלף שיטת ריש לקיש דאמר אין רשות הרבים בעולם הזה אלא לעתיד לבוא שנאמר [ישעי' מ ד] כל גיא ינשא. מתני' פליגא על ריש לקיש אי זו הוא רשות היחיד שבילי בית גלגל וכן כיוצא בהן רה"י לשבת ורה"ר לטומאה אמר רבי יוחנן לא אמר רבי יוסי אלא לענין סוכה אבל לענין שבת אף ר' יוסי מודה מילתיה דר' חנינא אמר אף לענין שבת דמר רבי חנינה שלטון בא לציפורי ותלו לו קטיות והתיר ר' ישמעאל בי רבי יוסי לטלטל תחתיהן בשיטת

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק ה

 לו שכחה ממנו ולגורן אין לו שכחה למקום שאינו גמר מלאכה אין לו שכחה ממנו ולגורן יש לו שכחה: גמ' ר' יונה אמר מן לעיל כמה דתימר [שמואל א יז ה] וכובע נחושת על ראשו: לכומסאות רבי אבינא אמר מלרע כמה דתימר [דברים לב לד] הלא הוא כמוס עמדי לחררה גלגל לעומרין א"ר יוחנן [דברים כד יט] כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה מה קציר שאין אחריו קציר אף עומר שאין אחריו עומר:הדרן עלך פרק גדיש

15

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח

 גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, ואומר +תהלים לט יג+ כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי. חביבין הגרים, שלא מל אברהם אבינו אלא בן תשעים ותשע שנים, שאלו מל בן עשרים או שלשים, לא היה גר יכול להתגייר אלא בפחות מבן שלשים, לפיכך גלגל המקום עמו עד שהגיעו לתשעים ותשע שנים, שלא לנעול דלת בפני הגרים הבאים, וליתן שכר ימים ושנים, לרבות שכר עושי רצונו, לקיים מה שנאמר +ישעיה מב כא+ יי' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר; וכן אתה מוצא בארבע כתות שהן עונות ואומרות לפני מי שאמר והיה העולם, ליי' אני,

16

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג

 עיניך כל זמן שהן בין עיניך יהיו שתים כי בחוזק יד הוציאנו ייי ממצר' מלמד שנאמרו תפילין זכר ליציאת מצ' סליק פרש'פסוק יז(יז). ויהי בשלח פרעה ר' נהוראי אומר רתיון היתה לפרעה שאילו לא רדף אחריהם העלה עליו המקום כאילו שלחם אלא מתוך שרדף אחריהם גלגל עליו המקום ראשונות ואחרונות כענין שנאמר למען ספות הרוה את הצמאה (דב' כט יח). דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא קרוב יום מתן תורה שיעמדו בו ישראל לפני הר סיני. ד"א כי קרוב הוא קרובה היא פורענותן של מצרים ושל פרעה לבא עליהן. כי אמר אלקים פן ינחם העם אמר הקב"ה אם

17

ספרא בחוקותי פרשה א פרק ב

 ב) וכן הוא אומר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נוהג בם, ופרה ודוב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהם ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, מלמד שתינוק מישראל עתיד להושיט את ידו לתוך גלגל עינו של צפעוני ומוציא מרה מתוך פיו, וכן הוא אומר גמול ידו הדה, זו חיה ההורגת את הבריות.(ג) וחרב לא תעבור בארצכם, אין צ"ל שלא יהו באים עליכם למלחמה אלא שלא יהו העוברים והשבים עוברים ממדינה לחבירתה כדרך שעברו בימי יאשיהו, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, שיהו נופלים

18

ספרי במדבר פרשת מסעי פיסקא קס

 עד שיכנו בדבר שהוא כדי להמיתו שומע אני אף על מקום שאינו כדי להמיתו ת"ל וכי יהיה איש שונא לרעהו [וארב לו וקם עליו] (דברים יט יא) מגיד הכתוב שאינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו כדי להמיתו ועל מקום שהוא כדי להמיתו אין לי אלא שהרגו באבן שיהא חייב גלגל עליו סלעים ועמודים מנין ת"ל רוצח הוא מות יומת הרוצח מ"מ. או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימות רוצח הוא למה נאמר לפי שהוא אומר וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם (שמות כא כ) שומע אני בין בדבר שיש

19

ספרי זוטא פרק טו

 פסוק כ(כ). ראשית עריסותיכם, יכול אף חטים וקמח ת"ל חלה אי חלה יכול אף חלה אפויה ת"ל ראשית הא כיצד יעמיד עריסה ויפריש מן המובחר. ראשית עריסותיכם שלכם חייבת אלא של גוים אינה חייבת מכאן אמרו נכרי שנתן לו עיסה פטורה מן החלה נתנה לו במתנה עד שלא גלגל חייב משגלגל פטור. העושה עיסה עם הגוים אם אין בשל ישראל כשעור פטורה מן החלה:פסוק כא(כא). מראשית עריסותיכם, אם ללמד שלכם חייבת בשל גוים אינה חייבת כבר לימד הא מה אני מקיים ראשית עריסותיכם שלכם חייבת של חיה אינה חייבת מכאן אמרו עיסת כלבים שהרועים אוכלין ממנה חייבת

20

ספרי זוטא פרק יט

 אפילו יש בה הרבה כשרה ובלבד שיעבירם במכחול אבל אם היו שתים לתוך גומא אחת פסולה מפני שהיא נראית כמין קרחת. השיניים והלשון אין פוסלין בפרה הקרנים והטלפים הרי זה יגוד [ואם גרר בזכר הרי זה פסולה] פרה שגלגל עיניה משחיר היו מביאין פרות אחרות ומעמידין אותה בתוכן אם דומה גלגל עיניה לאחת מהן הרי זו כשרה ואם לאו הרי זו פסולה: אשר אין בה מום, מגיד שהיא נפסלת במום מיכן אמרו כל המומין הפוסלין במוקדשין פוסלין בפרה. אשר אין בה מום לרבות שהיה בה מום וחיה ומקומו ניכר הרי זה מום: - אשר לא עלה עליה עול, פוסלה נתן עליה

1234567891011121314151617181920