גירושין

גירושין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8871 מקורות עבור גירושין. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


31

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קכ

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קכואם אמר פרעתיך לאחר גירושין. - טענתו זאת תכנס בכלל האפשר. ואם רצה להשביעה חייבת לישבע כדין כל הטוען פרעתי על מלוה שחייב בשטר:

32

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסא

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסאומה שהבאת מחבור מר דויד בקיצור דיני גירושין. - דבריו אינם נכונים מפני שיציאת שם גירושין לא מהני אלא אם כן היתה עמה יציאת שם קידושין. אבל מי שהוחזקה באשת איש [לא מה]ני בה שם גירושין כמו שאמרו אין דבר בערוה פח[ות מש]נים. ואם הגט יוצא מתחת ידה אינה צריכה ליציאת השם מפני שגיטה מוכיח עליה: ומה שהביא בשם בעל ההלכות. - דברי בעל ההלכות נכונים הם אבל לא פירשם יפה ופירושו הוא פירוש גרוע. כי בעל ההלכות לא יצריך ליציאת הגט ויציאת שם כמו שפירש בשמו. אלא אמר שלא נשגיח על יציאת שם

33

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רל

 תובעת מזונות וכול'. ושאלת הא דתנן בראשונה היו אומרין שלש נשים וכול': הרי דברים ברורין שלמשנה אחרונה לא מהימנא ועל משנה אחרונה אנו סומכין עכשיו ולא מהימנינן לה ובימי המשנה אחרונה לא היו כופין את הבעל לגרשה עד תמת י' שנים. אבל עכשיו [ע"ב] דתקינו רבנן בתראי לגרושה למורדת דתבעה גירושין אלתר מגרשינן לה ולית לה עליה תוספת. והא דאמרינן הוא אמ' מינה והיא אמרה מיניה אמ' ר' אמי דברים שבינו לבינה היא נאמנת הני מילי בתר ששהה עמה עשר שנים ולא ילדה שאף על פי שהוא אומ' ממנה היה הדבר זה ולא ממני אין שומעין לו אלא היא נאמנת

34

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שמו

 בבית דין אין לסמוך על אותו הגט. שאילו כתב לה אלף גט ועדאן לא נמסרו אינה מתגרשת ועדאן הוא יורשה. ואע"פ ששני עידי הגט אומרין עכשיו כי מסרנו את הגט לידה אבל לא כתבו לה עידי מסירה כיון שאחד מהן אומ' מסירה בטלה היתה ולפנים להראות לשלטון נעשתה ולא לגרשה גירושין גמורין אין לה ולא ליורשיה ראיה בדבריו. שהרי הפה שאמר מסרתי הוא הפה שאמר מסירה בטלה היתה ואין חתם ידו בידיהן בכלום שעכשיו הוא בא להכחישו או לעקרו. ונמצא [ע"ב] העד השני שלגט עד אחד ואין סומכין עליו להוציא את ירושתה מחזקת ירושת האיש. ולפיכך ראוי להיות הקרקעות ההם

35

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תלו

 יתיכי דברים רקים נתתי לך שלא בודאי. והנך דגרסי תלתה יוד בתיהוייין ותיצבייין לאו דברי הכל ניהי וחישין דלא משמע דהכי קאמ' לה תיהויין לדילי ותיצביין לדילי. ורובא דרבנן גארסי בתירוכין ושיבוקין לורכיה לואו דלא משמע ספר תריכין ושביקין כלומר ספר אנשים מגורשים או אנשים עזובים. וצריך למיהוה תירוכין שהוא גירושין לומר שזו אגרת גירושין וספר הכריתות. כל זאת להיות הדברים חתיכין לטעמן ולא יהא בהן דבר שהוא כתלוי ועומד שיכול הבעל לערער בו. והיכא דיהב ליה הבעל רשותא לסופר למיכתב גט שלם וטעה סופר בהני כולהון או במקצתהון. פשיטא דאו איתיה לספרא מתקין ליה. אבל או ליתיה לספרא ומן

36

תשובות הגאונים - קורונל סימן סז

 על כך והלך יעקב וכתב הגט ושגרו לה עם העדים למסרו לה ומצאו אותה ברשות אחר וזרקו לה אחד מן העדים במעמד השני וטפחו בחיקה והיא עומדת נטלתו וזרקתו אליהם ואמרה להם איני רוצה לקבלו המתגרשת היא בהא אי לא ומה שמחלה לבעלה כתובתה מחולה או לא כך ראינו לגבי גירושין כיון שזרקו לה העדים הגט ואמרו לה הרי גיטך וקבלתו אע"פ שהחזירתו להם ואמרה להם איני רוצה בו אין בדבריה ממשות שאפילו נפל בארבע אמות שלה היא מגורשת בו כ"ש זו שנפל בחיקה ונטלה בידה ולא חיישינן לדעתה דק"ל אשה מתגרשת בעל כרחה ואשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה ומ"מ

37

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן כ

 האם מן האב, וכלת בנו, וכלת בתו.והלכתא: אין מיאון לאחר מיתה במקום מצוה +. (יבמות כ"א, א"ע טו - ב - ד - ו - ז - ח - ט - יט כ)+ והילכתא: (שם /יבמות/ דף ק"ח ע"ב) המגרש את אשתו והחזירה ומת מותרת ליבום, לאפוקי מדרבי אלעזר דאמר הואיל ועמדה עליו באותן ימי גירושין באיסור גרושת אחיו חולצת ולא מתיבמת +(א"ע קעג - ט"ז)+.

38

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן ט

 חוץ מפלוני אבל לא הגיע הגט לידה הרי היא אשת איש כשהיתה מקודם, כל שכן ששני הפנים הללו יש בה. והדבר הראשון שאנו אוסרים בו אשה זו על זה האיש הוא הדבר הגדול שאנו יודעים שהיא אשת איש משני פנים, ועוד מפני שהוא חשוד עליה. ואלו לא היה בעלה מגרשה גירושין גמורים היתה אסורה לזה החשוד עליה קודם הגירושין, וכל אדם שנחשד על אשת איש קודם שישאנה אסור לישא אותה ואנו חייבין למנעו מפני החשד הקל.אבל הדבר שצריכין להתיישב בו אם נשאה בכתובה וקידושין לאחר שגירשה בעלה גירושין גמורין, כמו ששנינו (יבמות דף כ"ד ע"א) +(א"ע י"א - א י"ב

39

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן כב

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן כבר' דוד.דע כי גירושין מתקיימין על חמשה פנים: הפן האחד מהם הוא, מציאת הגט ביד האשה המגורשת ושני עדים מעידים שנמסר לה במצות בעלה +(גיטין פ"ז א"ע קלג א')+. והדין שוה בהיות העדים חתומים עליו וכשאינם חתומים, לפי שאנו סומכין על עידי מסירה ולא על עידי חתימה. ראיה לדברינו זה, ששנינו (שם /גיטין/ דף פ"ו ע"א): שלשה גיטין פסולים ואם נשאת הולד כשר, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם

40

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן טו

 שרירא גאון ז"ל. (במודפסות בקיצור סימן רע"א) וששאלתם: אשה שהיא יושב תחת בעלה ואמרה לו גרשני איני רוצה לישב עמך, חייב ליתן לה כלום מכתובתה או לא, כגון דא הויא מורדת או לא.- כך ראינו: ששורת הדין היתה מעיקרא שאין מחייבין את הבעל לגרש את אשתו אם בקשה גירושין, חוץ מאותן שאמרו רבותינו בהן שכופין אותן להוציא. וכשהאשה נמנעת מתשמיש ומן המלאכות שחייבת לעשות לו זו היא המורדת (כתובות סג ע"א) שפוחתין לה מכתובתה כלום בכל שבת ושבת וצריכה התראה. ואחר כך התקינו תקנה אחרת (שם /כתובות/ ע"ב) שיהו מכריזין עליה ארבע שבתות זו אחר זו ושולחין לה מבית דין

1234567891011121314151617181920